Ledenraad

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Het hart van de AV wordt gevormd door de ledenraad, die bestaat uit 27 leden die alle regio’s en verschillende soorten tandartsen en tandartsspecialisten vertegenwoordigen.

Tijdens de Algemene Vergaderingen, die 4 keer per jaar gehouden worden, praten de aanwezige leden mee over actuele kwesties in de mondzorg en oefenen zij invloed uit op het beleid van de KNMT. 

De AV heeft daarnaast beslissingsbevoegdheid op de volgende onderdelen:

 • Jaarplan
 • Begroting
 • Financieel jaarverslag
 • Benoeming en evt. ontslag van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
 • Vaststellen/wijzigen statuten
 • Vaststellen/wijzigen verschillende reglementen

Hoe werkt de ledenraad? En, "werkt" de ledenraad? Lees: 'Klankbord met beslissingsbevoegdheid'

Bijeenkomsten

Op de AV's zijn niet alleen raadsleden welkom maar álle leden van de KNMT. Zo is er sprake van een dubbele verenigingsdemocratie: naast de mogelijkheid om zichzelf verkiesbaar te stellen als afgevaardigde, kan elk lid ter vergadering deelnemen aan de daar gevoerde discussie en stemmen over de voorstellen die ter vergadering behandeld worden.

Bezetting

De 27 raadsleden van de ledenraad vormen een afspiegeling van het totale ledenbestand van de KNMT naar wijze van de huidige hoofdwerkzaamheden van werkzame leden en de laatst bekende hoofdwerkzaamheden van niet langer werkzame leden:

 • Tandarts-praktijkhouder (voornamelijk werkzaam of werkzaam geweest als) algemeen practicus (14 zetels)
 • Tandarts-zzp-er (voornamelijk werkzaam of werkzaam geweest als) algemeen practicus (8 zetels)
 • Tandarts in loondienst (voornamelijk werkzaam of werkzaam geweest als) algemeen practicus (1 zetel)
 • Student (in de masterfase) (1 zetel)
 • Gedifferentieerd tandarts: tandarts die voornamelijk op een door de KNMT erkend deelgebied (differentiatie) werkzaam is of is geweest (1 zetel)
 • Tandarts-specialist die voornamelijk als tandheelkundig specialist (orthodontist/kaakchirurg) werkzaam is of is geweest (1 zetel)
 • Opleiding: KNMT-lid die als tandarts (al dan niet praktiserend) werkzaam is bij één van de nationale opleidingen tandheelkunde of is en gezien als vertegenwoordiger van de opleiding tot tandarts (1 zetel)

Actieve ondersteuning

Raadsleden van de ledenraad krijgen actieve ondersteuning van regiocoördinatoren. Die vormen samen een brug tussen het veld en het KNMT-kantoor in Utrecht. Eén van de manieren om in contact te komen en te blijven met de leden. Dit moet onder meer bij ontwikkeling van beleid betere voeding vanuit de beroepsgroep opleveren.

Zittingsduur

Leden van de ledenraad worden in beginsel voor een termijn van 3 jaar gekozen. Ze kunnen maximaal een keer herkozen worden. Voor het student-lid geldt een andere zittingsduur: namelijk 1 jaar. Daarnaast wisselen de faculteiten elkaar af (1 jaar opleiding 1, 1 jaar opleiding 2, 1 jaar opleiding 3, et cetera). Voor het student-lid geldt daarnaast dat deze in de masterfase van de studie moet zitten en geen zitting heeft in het bestuur van de facultaire studentenvereniging tijdens de periode als lid van de ledenraad.

Beloning

Naar schatting kost het lidmaatschap van de Ledenraad zo’n 40 uur per jaar. Leden ontvangen voor hun inspanningen een passende vergoeding.

Kiesgroep-toewijzing

Voor zowel de stemming als de kandidaatstelling voor de ledenraad wordt gebruik gemaakt van kiesgroepen. Ieder lid is toegewezen aan de kiesgroep op basis van de bij de KNMT van bekende gegevens wat betreft de beroepsuitoefening.

Zo zijn leden van wie bekend is dat zij een eigen praktijk hebben ingedeeld in de kiesgroep praktijkhouder en zij die zzp’er zijn, zijn ingedeeld in de kiesgroep zzp. Gedifferentieerd tandartsen dienen ingeschreven te staan in een register van een door de KNMT erkende vereniging en specialisten dienen ingeschreven te staan in het specialistenregister. Tandartsen in loondienst overleggen hun arbeidsovereenkomst. 
  
Voor niet langer werkzame gewone leden wordt de laatst bekende categorie tijdens het werkzame leven aangehouden. Leden die op grond van hun beroepsuitoefening kunnen kiezen uit meerdere kiesgroepen, kunnen zelf eens in de drie jaar aangeven in welke kiesgroep zij wensen te zitten. Dit staat vervolgens voor drie jaar vast. 

Vanwege administratieve redenen is ervoor gekozen om per 3 jaar de kiesgroepen tegen het licht te houden. Leden krijgen eens in de 3 jaar de mogelijkheid om een wijziging van werksetting door te geven, die vervolgens 3 jaar vaststaat, ook al verandert tussentijds de werksetting. Momenteel staan de kiesgroepen vast tot 1 januari 2024. 

Verkiezingen: deels landelijk, deels regionaal

Van de 7 categorieën kent de kiesgroep van tandarts-praktijkhouders als enige een regionaal karakter. De leden die deel uitmaken van de categorie (voornamelijk werkzaam dan wel werkzaam geweest als) tandarts-praktijkhouder van elke huidige afdeling kiezen één tandarts-praktijkhouder die ze afvaardigen naar de ledenraad. De andere kiesgroepen zijn landelijk gebonden: er wordt landelijk gevraagd zich kandidaat te stellen en er wordt ook landelijk gekozen.

Kandidaatstelling

Wanneer er zich een vacature voordoet in een of meerdere categorieën, worden alle leden uit de categorie(ën) die het betreft in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor de ledenraad. De betreffende leden worden per mail uitgenodigd dat te doen.

Profiel leden

Voor de ledenraad wordt gezocht naar tandartsen en tandartsspecialisten met hart voor het beroep van tandarts, de mondzorg in het algemeen én de KNMT. Kandidaten hebben een mening over de ontwikkelingen in het vak en de praktijk en de rol van uw beroepsvereniging daarbij. Ze kunnen deze goed verwoorden. Ze staan open voor de mening van anderen. Ze zijn bereid input op te halen bij en verantwoording af te leggen aan de tandartsen uit hun categorie. En zijn coöperatief en gericht op samenwerken - met de tandartsen uit hun categorie, de andere leden van de KNMT, het kantoor van de vereniging én haar stakeholders.

Stemming

Verkiezingen voor de ledenraad worden digitaal gehouden. Alle leden uit de betreffende categorie(ën) worden per e-mail uitgenodigd te stemmen.

Verantwoording stemmen ledenraad

Vergaderingen ledenraad

De ledenraad komt bijeen op de Algemene Vergaderingen van de KNMT. Die zijn in 2024 op:

vrijdagen 28 juni, 11 oktober, 13 december 2024

En in 2025 op de vrijdagen: 4 april 2025, 27 juni 2025, 10 oktober 2025, 12 december 2025

Samenstelling Ledenraad

Student

Matheus Basta

Opleiding

Marleen Klaassen

Tandarts-Specialist

Laurens Fabels

Tandarts in loondienst

Hadiel Aldarij

Gedifferentieerde tandarts

Michiel Allessie

Tandarts-zzp'ers

Samer Al-Aidi
Laura Beunk
Maurits van der Bok
Uwe Breuch
Carola van Dijk
Joline Dogterom
Rogier Keur
Margot Teulings

Tandarts-praktijkhouders

Jerry Baas, namens Amsterdam-Haarlem en omstreken
Eleonora Holthuizen, namens Centraal Brabant
Hans Scholtanus, namens Friesland
Faust de Kleijn, namens Gelderland centraal
Philippine Roeper, namens Holland-Noord
Charlotte Jorna, namens IJsselland
Veronique Smolenaars-de Looff, namens Limburg
Maarten Wiewel, namens Midden Nederland
Bouwe Vastenburg, namens Noord Nederland
Gijs Schenkenberg, namens Zuid-Holland Zuid
Herman de Raaf, namens Zuid-West Nederland
Vacature, Regio Oost
Enrico Guglielmo, namens Utrecht-Polderland
Erwin Verwer, namens Zuid-Holland Midden