Registers tandartsspecialisten

Hier vindt u informatie over het (tandarts-)specialistenregister en het opleidingsregister van tandheelkundige specialismen.

Tandarts-specialistenregister

Alleen specialisten die in het specialistenregister orthodontie (DMO) en het specialistenregister kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) zijn opgenomen, mogen een van de wettelijk erkende en beschermde, specialistentitels van orthodontist en kaakchirurg voeren.

Opleidingsregister

In dit register staan alle personen ingeschreven die een opleiding volgen tot tamdheelkundig specialist. Om toezicht te houden op de naleving van CTS-regelgeving worden visitaties uitgevoerd bij opleidingsinstellingen en opleidingsinstituten. Doel hiervan is om de kwaliteit van de opleiding te borgen. Hiervoor is een overzicht nodig van welke artsen waar in opleiding zijn.

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) stelt deze registers formeel in en stelt ook regels aan de inschrijving in een register. De RTS is belast met het al dan niet inschrijven in één van de registers.

Waarom een register?

Een register is een middel om duidelijkheid te geven over de bevoegdheid van de tandarts-specialist  om zijn vak uit te mogen oefenen en de bijbehorende titel te mogen voeren. Het doel van registratie en titelbescherming is bescherming van de patiënt. De RTS heeft de taak om de registers in stand te houden en een juiste weergave van de werkelijkheid te geven. Met een inschrijving in een register laat de  tandarts-specialist zien dat hij voldoet aan de eisen die aan zijn professie zijn gesteld.Het opleidingsregister laat zien waar de aios zich op welk moment van zijn opleiding bevindt.

Gegevensverstrekking uit registers

Het tandarts-specialistenregister is openbaar. Iedereen kan bij de RTS navragen of een tandarts-specialist op dit moment in het register staat ingeschreven . Raadpleging kan via 088-4404303 of via rts@knmt.nl. Daarnaast kunt u te allen tijde het digitale BIG-register raadplegen. Dit register vermeldt de basisberoepen, eventuele specialismen en mogelijke beroepsbeperkingen.