Disclaimer

Copyright berust bij de KNMT, het privacy statement is van toepassing en de site knmt.nl kan anoniem en met inlog bezocht worden, waarbij gegevens (kunnen) worden opgeslagen en verwerkt.

2. Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten berusten bij de KNMT

Alle informatie binnen het domein knmt.nl is eigendom van de KNMT, tenzij anders aangegeven. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit dit domein worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNMT. Uitsluitend gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. In alle andere gevallen is toestemming vereist van de KNMT.

Gebruik van de KNMT-site
De informatie op deze website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Aan de totstandkoming van de informatie wordt de uiterste zorg besteed, maar desondanks kan de KNMT niet instaan voor eventuele (type)fouten en onvolledigheden en aanvaardt de KNMT deswege geen aan-sprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking ge-stelde informatie.

3. Privacy statement 

Ons privacy statement is van toepassing bij een bezoek aan de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), (www.)knmt.nl. 

4. Surfen op knmt.nl

Delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. De KNMT legt statistieken vast van het bezoek aan de website. Deze zijn over het algemeen niet te herleiden tot een persoon. Lees ook ons cookie statement.

5. Inloggen als KNMT-lid

Wanneer u als lid van de KNMT inlogt op knmt.nl, legt de KNMT enkele gegevens vast om uw lidmaatschap te verifiëren. Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de KNMT alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden. Lees ook ons privacy statement voor leden.

6. Verwijzingen naar andere websites

Op deze website treft u verwijzingen naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de KNMT. De KNMT is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.