Opleiding tot tandarts-specialist en registratie in het specialistenregister

Informatie over en documenten benodigd bij registratie in het opleidingsregister en registratie in het specialistenregister. Zowel voor orthondontie (DMO) als kaakchirurgie (MKA).

Opleiding tot tandarts-specialist

Registratie in het opleidingsregister 

Aankomend tandarts-specialisten die in Nederland de specialistenopleiding gaan volgen, moeten zich voorafgaand aan de start van de opleiding inschrijven in het opleidingsregister orthodontie (Dento-Maxillaire Orthopaedie, DMO) of kaakchirurgie (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Dat gaat als volgt:

  • Kaakchirurgie: Voordat de opleiding aanvangt, moet de aspirant-aios in het BIG-register van tandartsen en/of het BIG-register van artsen zijn ingeschreven. U dient zich hiervoor te wenden tot het CIBG.
  •  Orthodontie: Voordat de opleiding aanvangt, moet de aspirant-aios in het BIG-register van tandartsen zijn ingeschreven. U dient zich hiervoor te wenden tot het CIBG.

Voorafgaand aan de start van de opleiding MKA of DMO meldt de desbetreffende opleider de aios aan bij de RTS, onder vermelding van de datum waarop de opleiding zal beginnen. De opleider gebruikt hiervoor het A1-formulier. Zie: A1-formulier MKA (docx) en A1-formulier DMO (docx).
Na ontvangst van het A1-formulier, ontvangt de aios het A2-formulier. Met dit A2-formulier dient de aios een aanvraag in tot registratie in het opleidingsregister. Deze aanvraagt dient uiterlijk in de maand waarin de opleiding begint, door de RTS te zijn ontvangen. Tevens dient het tarief voor opleidingsregistratie te zijn betaald.

Tijdens de opleiding

Wijzigingen in het opleidingsschema van de aios dienen aan de RTS te worden doorgegeven via het Wijzigingsformulier opleidingsschema (docx). Als de opleiding tijdelijk wordt onderbroken, kan de aios de nieuwe einddatum berekenen: Berekening nieuwe einddatum (xlsx).

Let op: de datum die uit de berekening van de RTS komt, kan afwijken. De door de RTS berekende einddatum is leidend.

Voor MKA: als de aios een eigen keuze EPA gaat volgen, dient dit via het C2-formulier (docx) aan de RTS te worden doorgegeven.

Aan het eind van de opleiding

Uiterlijk een maand voor het einde van de opleiding vindt er een (eind-)beoordelingsgesprek plaats met de opleider. Na dat gesprek en dus niet eerder dan een maand voor het einde van de opleiding stuurt de aios het D-formulier aan de RTS toe.

Registratie als tandarts-specialist

Het verzoek tot registratie als tandarts-specialist, dat tegelijkertijd kan worden ingediend met het D-formulier, dient uiterlijk drie maanden na afgifte van de opleidingstitel door de RTS te zijn ontvangen. Naast het D-formulier dient de aios aan te tonen dat hij in het bezit is van een BIG-registratie als tandarts (DMO) of een BIG-registratie als tandarts en arts (MKA).

In dat geval komt de aios in aanmerking voor een registratie in het specialistenregister voor 5 jaar.

Tevens dient voor registratie als tandarts-specialist het tarief voor opleidingsregistratie te zijn betaald.

Documenten voor registratie tandarts-specialist in opleiding

Kaakchirurgen

Orthodontisten

Contactgegevens registratie specialist in opleiding

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling opleiding
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
Tel. 088-4404303
E-mail: rts.opleiding@knmt.nl