Opleiding en (her)registratie tandarts-specialisten

De regelgeving voor opleiding en registratie van tandarts-specialisten berust op de Wet BIG en is nader uitgewerkt in de Regeling Specialismen Tandheelkunde en de daaruit voortvloeiende besluiten van het College Tandheelkunde Specialismen (CTS).

De KNMT heeft 2 organen die zich bezighouden met de opleiding en registratie van tandarts-specialisten.

CTS

Eén orgaan is belast met het opstellen van de eisen die worden gesteld aan de opleiding van toekomstige tandartsspecialisten, de (her)registratie van specialisten en de erkenning van opleidingsinstellingen en (plv) opleiders. Dit orgaan is het College Tandheelkundige Specialismen (CTS).

RTS

Het andere orgaan  is belast met het uitvoeren van en het houden van toezicht op de regelgeving van het CTS. Dit orgaan is de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Commissie voor Advies en Geschilbeslechting

Om uw rechten en belangen te beschermen en ter bevordering van de kwaliteit van de besluitvorming is een onafhankelijke commissie ingesteld die advies uitbrengt over bezwaarschriften en die oordeelt over geschillen. Dit is de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG).

De CAG kent 2 Kamers:

  • de Kamer voor Advies op Bezwaar;
  • de Kamer voor Geschilbeslechting.

Ondersteuning

Het CTS en de RTS worden in opdracht van de KNMT administratief ondersteund door medewerkers van bureau Opleiding & Registratie van de KNMG. De CAG is ondergebracht bij de KNMT.

Regelgeving van het CTS en de RTS

Op de pagina van het CTS vindt u de vigerende en toekomstige regelgeving.