Registratie buitenlands gediplomeerde tandarts-specialist

Hebt u uw diploma in het buitenland behaald en wilt u als tandarts in Nederland werken, dan moet u een registratie als tandarts aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zogenaamde BIG-registratie.

Aanvragen BIG-registratie buitenlands diploma

Voor sommige artsdiploma’s geldt dat voor de erkenning ervan, en dus voor het verkrijgen van een registratie als tandarts in Nederland, u eerst een assessmentprocedure moet doorlopen. Raadpleeg de website van het BIG-register om na te gaan of dit voor u het geval is. Dit geldt in ieder geval voor diploma’s die zijn behaald buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Erkenning van uw diploma en registratie als tandarts-specialist in Nederland

Wie in Nederland met een buitenlands diploma als tandarts-specialist aan de slag wil, dient  ingeschreven te staan in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Om in aanmerking te komen voor registratie is het volgende van belang:

Aanvragen erkenning en registratie

Uw aanvraag tot erkenning en inschrijving als buitenlands diplomahouder in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de RTS gaat als volgt: Verzoek de RTS uw in het buitenlandse beroepskwalificatie (diploma) als tandarts-specialist te erkennen en indien de RTS uw opleidingstitel erkent;

  • Toon aan dat u als tandarts bent ingeschreven in het BIG-register;
  • Toon aan dat u in het land van herkomst bent gerechtigd tot de beroepsuitoefening in het desbetreffende specialisme;
  • Toon aan dat u de Nederlandse taal beheerst.

Indien de aanvraag tot registratie meer dan 5 jaar na afgifte van het voltooid hebben van de opleiding in het specialisme bij de RTS wordt ingediend:

  • Toon aan dat u voldoende relevante werkzaamheden hebt verricht;
  • En toon aan dat u aan voldoende deskundigheidsbevordering hebt gedaan.

Beheersing van het Nederlands

Omdat de beheersing van de Nederlandse taal uitermate belangrijk is voor de communicatie met patiënten, mag de RTS verifiëren of deze kennis van specialisten voldoende is. Omdat de beheersing van de Nederlandse taal ook wordt vereist van buitenlandse tandartsen, zal het CIBG bij niet-Nederlandstaligen deze controle uitvoeren in het kader van de inschrijving als tandarts in het BIG-register. Als de tandarts ook vraagt om erkenning en inschrijving als specialist, controleert de RTS niet nogmaals het Nederlands als het CIBG al een controle heeft uitgevoerd.

Adviescommissie DMO

Het kan zijn dat de RTS besluit dat een tandarts in aanmerking komt voor erkenning van diens beroepskwalificatie nadat deze de eindtoets DMO heeft behaald. De tandarts krijgt dan een jaar de tijd om de eindtoets DMO te halen. De tandarts is daar zelf verantwoordelijk voor.

De Adviescommissie DMO is ingesteld door de RTS en neemt de eindtoets DMO af. De Adviescommissie DMO is een adviescommissie van de RTS op het gebied van de opleiding en registratie voor het specialisme DMO. De adviescommissie DMO voert haar taken uit in overeenstemming met een door de RTS vastgesteld Reglement adviescommissie DMO (pdf) en verklaart of de toets met voldoende resultaat is afgelegd. 

Er zijn 2 versies van het reglement, soms is het vorige reglement nog van toepassing. In de tabel staan de situaties: wanneer geldt welk reglement.

SituatieReglement
Opleiding tot orthodontist gestart vóór 1 juli 2023Reglement Adviescommissie DMO versie 1 van juli 2020 (pdf)
Opleiding tot orthodontist gestart na 1 juli 2023Reglement Adviescommissie DMO versie 2 van juli 2024 (pdf)
Buitenslands gediplomeerd en aanvraag ingediend vóór 1 juli 2023Reglement Adviescommissie DMO versie 1 van juli 2020 (pdf)
Opleiding tot orthodontist is gestart in de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023In overleg met uw opleider kan worden besloten de opleiding voort te zetten overeenkomstig het Besluit 2022. Dan is het Reglement Adviescommissie versie 2 van juli 2024 (pdf) van toepassing

Vragen

Heeft u vragen over de regels dan kunt u contact opnemen met de RTS, afdeling buitenlands gediplomeerden op telefoonnummer 088-4404303 of stuurt u een e-mail naar rts.registratie@knmt.nl.

Contactgegevens registratie afdeling buitenlands gediplomeerden

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling buitenlands gediplomeerden
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
tel. 088-4404303
E-mail: rts.registratie@knmt.nl