Privacy- en cookieverklaring

In dit privacy statement legt de KNMT je uit welke gegevens van je worden verwerkt indien je de website bezoekt (www.knmt.nl of knmt.nl), met welk doel, en welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. De KNMT raadt je aan dit privacy statement daarom aandachtig door te nemen.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (hierna: de “KNMT”) neemt jouw privacy zeer serieus en behandelt al jouw persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens tracht de KNMT een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie enerzijds en de bescherming van jouw privacy anderzijds. De KNMT handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG").

1.    Over de KNMT

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde kantoorhoudende en gevestigd te (3528 BB) Utrecht, aan de Orteliuslaan 750, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 40476797.
Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KNMT kunnen gericht worden aan info@knmt.nl, via gewone post gericht aan Postbus 4141, 3502 HC Utrecht, en telefonisch op het nummer 030 - 60 76 276.
Indien je vragen of wensen heeft in verband met jouw persoonsgegevens, kun je ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming:
Naam:    mw. L. Prins
e-mail: fg@knmt.nl
tel.: 030 - 60 76 270

2.    Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid geldt voor personen die de website van de KNMT bezoeken en gebruiken en via de website contact opnemen met de KNMT.

3.    Welke persoonsgegevens worden door de KNMT verwerkt, waarom en op welke grondslag?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor de KNMT persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de KNMT voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de KNMT worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Leden

Wanneer je zich als lid aanmeldt bij de KNMT, moet je daarvoor het online inschrijfformulier doorlopen. In het kader van jouw lidmaatschap verwerkt de KNMT jouw persoonsgegevens. In het privacy statement voor leden, vind je meer informatie over hoe de KNMT persoonsgegevens van haar leden verwerkt en gebruikt en voor welke doeleinden de KNMT dit doet.

Solliciteren

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan de KNMT worden doorgegeven via de website worden uitsluitend door de KNMT gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken.

De KNMT verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van online registratie via de website. De gegevens en documenten die door je worden verstrekt, waaronder contactgegevens, CV en motivatiebrief, worden door de KNMT onder meer verwerkt

 • om te bepalen of je in aanmerking komt voor de vacature waarop je hebt gesolliciteerd of, in geval van een open sollicitatie, je in aanmerking komt voor een positie binnen de KNMT,
 • voor het laten uitvoeren van een assessment of
 • voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De KNMT verwerkt in dat kader de volgende gegevens:

 • jouw achternaam, voornamen, initialen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke communicatie bijvoorbeeld jouw e-mailadres;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens over de door je gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van jouw huidige dienstverband en gegevens over de beëindiging daarvan;
 • gegevens over de aard en inhoud van vorige dienstverbanden en beëindiging daarvan;
 • andere gegevens die met het oog op het vervullen van de functie die door je zijn verstrekt of van je bekend zijn.

De KNMT verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de gezondheid, godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven, strafrechtelijk verleden dan wel lidmaatschap van een vakvereniging. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt de KNMT hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant.

De KNMT zal jouw persoonsgegevens vergelijken met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties en via de door je verstrekte contactgegevens zal de KNMT je op de hoogte brengen en houden van de procedure. Daarnaast gebruikt de KNMT jouw gegevens voor het doorgeven van informatie over andere vacatures waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen jouw gegevens binnen de KNMT worden doorgegeven om te bezien of je eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd.
Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de KNMT. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven.

De KNMT bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. jouw sollicitatiegegevens worden (in geval van een afwijzing) uiterlijk vier (4) weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure door de KNMT verwijderd. Uitsluitend met jouw toestemming bewaart de KNMT jouw sollicitatiegegevens voor een termijn van een (1) jaar om je te kunnen informeren mocht er op een later tijdstip een passende functie voor je vrijkomen.

NT/Dentz

De KNMT geeft maandelijks het NT/Dentz uit. Indien je geen lid bent van de KNMT, kun je een abonnement op het NT/Dentz afnemen door de KNMT hierom te verzoeken. De KNMT vraagt dan om jouw naam, adres en e-mailadres om je het NT/Dentz te kunnen toezenden. De verwerking van jouw persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent.

Jouw gegevens worden door de KNMT voor dit doel bewaard zolang je lid bent van de KNMT en/of zolang je een abonnement afneemt op het NT/Dentz. Voor zover de gegevens niet onder een wettelijke bewaartermijnen vallen of nodig zijn voor andere lidmaatschapsverplichtingen van de KNMT, zal de KNMT jouw gegevens na opzegging van jouw abonnement binnen één jaar verwijderen of anonimiseren.

KNMT Academy

De KNMT Academy ondersteunt tandartsen bij de uitoefening van hun vak, met kennisdeling, training en scholing. Daartoe organiseert de KNMT Academy regelmatig workshops, evenementen en vergaderingen voor zowel leden als niet-leden. Aanmelding gaat via een aanmeldformulier op de website waarmee je jouw naam, e-mailadres, BIG-registratienummer en betalingsgegevens verstrekt aan de KNMT. De verwerking van jouw persoonsgegevens is in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de cursus waarbij je partij bent.

Indien je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), deelt de KNMT de deelnemerslijsten met het KRT ten behoeve van het toekennen van jouw KRT-punten. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om je van dienst te zijn bij het verkrijgen van KRT-punten.

De KNMT gebruikt de e-mailadressen van deelnemers voor het verzenden van nieuwsbrieven (zie hieronder). Daarnaast worden de e-mailadressen door de KNMT gebruikt voor het versturen van een evaluatiemail na afloop van een evenement. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk direct marketing en voor het evalueren van een evenement.

Nieuwsbrief

De KNMT wil je graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de mondzorg en de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van diensten of 
er sprake is van een update zal de KNMT dat aan je laten weten. Ook kan de KNMT je op de hoogte houden van acties en evenementen die door haar zijn en/of worden georganiseerd, evenals nieuws over de mondzorg.

Mocht je geen e-mailberichten van de KNMT willen ontvangen: in elke e-mail die door de KNMT aan je wordt gestuurd is een mogelijkheid opgenomen om je af melden.
Om te kunnen inschrijven, moet je de KNMT jouw e-mailadres verstrekken. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk direct marketing.

De KNMT bewaart jouw e-mailadres voor dit doel zolang je bent geabonneerd op de nieuwsbrief en uiterlijk één maand na uitschrijving.

E-mail tracking

De KNMT heeft e-mail tracking en link tracking functionaliteit verwerkt in haar e-mails, door een kleine, transparante beeldpixel in de uitgaande e-mail in te sluiten. Zodra de e-mail wordt geopend, kan de KNMT toegang krijgen tot bepaalde informatie, zoals de naam en achternaam van de ontvanger; het e-mailadres van de ontvanger; onderwerp van de e-mail; datum en tijd waarop de e-mail is verstuurd; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft geopend nadat deze is ontvangen; tijdstempel van elke keer dat de e-mail wordt geopend; de geschiedenis van het aantal keer (aantal, datum en tijd) dat de ontvanger de ontvangen e-mail heeft geopend; IP-adres van waaraf de e-mail is geopend; browser en besturingssysteem die gebruikt zijn door de ontvanger die de e-mail heeft geopend; aantal links dat de e-mail bevat; tekst en URL van die links; aantal keer dat de ontvanger op elk van deze links heeft geklikt; tijdstempel van elke klik op de link; IP van waaruit op de link is geklikt en browser en besturingssysteem die gebruikt werden door de persoon die op de link heeft geklikt.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om het bereik en de doeltreffendheid van de door de KNMT verzonden e-mails te analyseren.

Marketing

Adverteren is alleen effectief als advertenties relevant voor je zijn. Via de advertenties bij vacatures en de pagina van het NT/Dentz op knmt.nl plaatst Doubleclick van Google tracking cookies op jouw apparaat. Met deze cookie bekijken we welke pagina’s je op de website bezoekt, zodat de KNMT je relevante advertenties kan tonen buiten de website van de KNMT. Deze informatie wordt gedeeld met Double Click (onderdeel van Google).

De gegevens die Google verzamelt, bestaan onder meer uit unieke ID's, het browsertype en de instellingen ervan, het besturingssysteem, informatie over het mobiele netwerk (waaronder de naam van de provider en het telefoonnummer) en het versienummer van apps. Google verzamelt ook informatie over de interactie van jouw applicaties, browsers en apparaten met onze services, waaronder IP-adressen, crashrapporten, systeemactiviteit en de datum, tijd en verwijzende URL van jouw verzoek. De verwerking van jouw gegevens is alleen gebaseerd op jouw toestemming.

Automatisch gegenereerde gegevens

De KNMT verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over jouw gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit jouw IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is jouw apparaat te herkennen); accountactiviteit (zoals gebruik van opslagruimte, aantal keren inloggen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals UI elementen, links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie ID en URL referrer). De KNMT heeft deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om de inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden). De verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT.

4.    In welke gevallen maakt de KNMT persoonsgegevens bekend aan derden?

De KNMT maakt gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van de KNMT specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Deze dienstverleners verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend namens de KNMT. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin de KNMT er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van de KNMT. Enkele voorbeelden zijn:

 • externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag en het beheer van jouw gegevens;
 • externe partijen met applicaties/tools waaronder op het gebied van recruitment-/assessments, arbeidsbemiddeling, personeelsmanagement en -beheer;
 • andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer IT ondersteuning, e-mailmarketing en facility management;
 • inschakeling van externe adviseurs en/consultants.

Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een medische of psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

Daarnaast kan de KNMT jouw persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen indien de KNMT daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daarvoor toestemming van je hebt verkregen.

5.    Doorgifte buitende Europese Economische Ruimte (EER)?

Voor de aanmeldformulieren op de website (bijvoorbeeld voor de KNMT Academy) gebruikt de KNMT Wufoo, een dienst van SurveyMonkey Inc. SurveyMonkey Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte, is SurveyMonkey Inc. zelf gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, de Britse uitbreiding op het EU-VS Data Privacy Framework en de Zwitserse-Amerikaanse Data Privacy Framework principes

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschikt je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage: je hebt het recht om inzage te verkrijgen van jouw persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Indien mogelijk, kun je aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.
Recht om vergeten te worden: in sommige gevallen heb je het recht om de KNMT te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden).

Recht op beperking

In sommige gevallen heb je het recht om van de KNMT de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van jouw persoonsgegevens heeft betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal de KNMT gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de KNMT. De KNMT zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij de KNMT aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Direct marketing

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt de KNMT jouw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te ontvangen die je verstrekt heeft aan de KNMT in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op een overeenkomst.

Intrekken toestemming

Waar de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht jouw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze is ingetrokken.

Je kunt jouw verzoek indienen bij de KNMT via fg@knmt.nl. De KNMT beantwoordt jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal daarvan. De KNMT informeert je binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging.

Als de KNMT geen actie onderneemt op jouw verzoek, informeert de KNMT je zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit  Persoonsgegevens) en om beroep bij de rechter in te stellen.

Wat zijn cookies en hoe worden die gebruikt door de KNMT?

Tijdens jouw bezoek en gebruik van de website, worden verschillende cookies opgeslagen op jouw computer, mobiele apparaat en/of tablet (“Apparaten") die dan ingezien kunnen worden. Cookies zijn kleine stukjes informatie (in de vorm van tekst) die een server naar de browser verstuurt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) met de bedoeling dat de browser deze informatie terugstuurt naar de server wanneer een gebruiker de volgende keer een bezoek brengt aan de website. Cookies kunnen jouw Apparaten of daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen. Ga naar het KNMT cookie statement voor meer informatie over de manier waarop de KNMT cookies gebruikt.

6.    Hoe beschermt de KNMT jouw persoonlijke informatie?

De KNMT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7.    Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

8.    Waar kun je jouw klacht indienen?

Als je vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen je en de KNMT, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

COOKIE STATEMENT KNMT

In dit cookie statement van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (hierna: de “KNMT”) wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van jouw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat“). In dit cookie statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden je dan ook aan dit cookie statement aandachtig door te nemen. 
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op via fg@knmt.nl. 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw Apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt de KNMT en voor welk doel?

Cookies van de KNMT

De KNMT maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opniejouw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals jouw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die de KNMT zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw Apparaat. Deze paragraaf hebt betrekking op deze zogenaamde third party cookies.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt de KNMT gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan de KNMT verstrekt. De KNMT verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan de KNMT zo nodig aanpassingen op de website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die de KNMT hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De KNMT heeft de volgende maatregelen getroffen om jouw privacy te beschermen:

 • de KNMT heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebt de KNMT Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • de KNMT heeft het laatste octet van jouw IP-adres verwijderd. IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.
 • de KNMT heeft in Google Analytics de instellingen om gegevens te delen met Google uitgezet, zodat Google de gegevens niet voor eigen (advertentie)doeleinden kan gebruiken.
 • de KNMT maakt geen gebruik van Google Analytics in combinatie met andere Google diensten.

Tracking cookies

De KNMT maakt gebruik van third party  tracking cookies om jouw surfgedrag op het internet te volgen en gegevens en informatie over jouw surfgedrag te verzamelen van verschillende websites die je hebt bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de getoonde advertenties zo relevant mogelijk te maken en herhaling van dezelfde advertenties te beperken.

Social plug-ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, X (voorheen Twitter) en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kun je – als je dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen

Je kunt jouw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens jouw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Verschillende type cookies verwijderen bij verschillende browsers:

Als je cookies van andere partijen wilt uitschakelen, kun je dit voor meerdere partijen tegelijk doen op www.youronlinechoices.eu.

Waarschuwing:
indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste jouw browserinstructies of de Help functie van jouw browser raadplegen.

Opmerking: 
het weigeren of verwijderen van cookies hebt alleen invloed op het Apparaat en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je verschillende Apparaten en/of browsers gebruikt, dient je de hierboven beschreven acties op deze Apparaten en/of browsers herhalen. Als je cookies wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je je afmeldt bij het verlaten van een apparaat voor publiek gebruik.

Privacy

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het privacy statement of - in het geval van third party cookies – het privacy statement van die derde van toepassing. In het privacy statement van de KNMT wordt beschreven hoe de KNMT omgaat met jouw persoonsgegevens.

Kan dit cookie statement worden gewijzigd?

Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. De KNMT adviseert je daarom regelmatig het cookie statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit cookie statement dan kun je een e-mail sturen naar fg@knmt.nl.