facebook

Privacy- en cookieverklaring

Hoe gaat de KNMT om met uw privacy?

Privacy statement (website)

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (hierna: de “KNMT”) neemt uw privacy zeer serieus en behandelt al uw persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens tracht de KNMT een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie enerzijds en de bescherming van uw privacy anderzijds. De KNMT handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG").

In dit privacy statement legt de KNMT u uit welke gegevens van u worden verwerkt indien u de website bezoekt (www.knmt.nl), met welk doel, en welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. De KNMT raadt u aan dit privacy statement daarom aandachtig door te nemen.

1. Over de KNMT

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde kantoorhoudende en gevestigd te (3528 BB) Utrecht, aan de Orteliuslaan 750, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 40476797.

Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KNMT kunnen gericht worden aan info@knmt.nl, via gewone post gericht aan Postbus 4141, 3502 HC Utrecht, en telefonisch op het nummer 030 - 60 76 276.
Indien u vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: dhr. M. Rozeboom, e-mail: fg@knmt.nl of tel.: 030 - 60 76 204.

2. Op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid geldt voor personen die de website van de KNMT bezoeken en gebruiken en via de website contact opnemen met de KNMT.

3. Welke persoonsgegevens worden door de KNMT verwerkt, waarom en op welke grondslag?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor de KNMT persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de KNMT voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de KNMT worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Leden

Wanneer u zich als lid aanmeldt bij de KNMT, moet u daarvoor het online inschrijfformulier doorlopen. In het kader van uw lidmaatschap verwerkt de KNMT uw persoonsgegevens. In het privacy statement voor leden, vindt u meer informatie over hoe de KNMT persoonsgegevens van haar leden verwerkt en gebruikt en voor welke doeleinden de KNMT dit doet.

Solliciteren

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan de KNMT worden doorgegeven worden uitsluitend door de KNMT gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken.

De KNMT verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of door middel van formulieren, de interne vacaturesite of door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens en documenten die door u worden verstrekt, waaronder contactgegevens, CV en motivatiebrief, worden door de KNMT onder meer verwerkt

 • om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature waarop u heeft gesolliciteerd of, in geval van een open sollicitatie, u in aanmerking komt voor een positie binnen de KNMT,
 • voor het laten uitvoeren van een assessment of
 • voor de uitvoering of toepassing van een wet.

De KNMT verwerkt in dat kader de volgende gegevens:

 • uw achternaam, voornamen, initialen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke communicatie bijvoorbeeld uw e-mailadres;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens over de door u gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van uw huidige dienstverband en gegevens over de beëindiging daarvan;
 • gegevens over de aard en inhoud van vorige dienstverbanden en beëindiging daarvan;
 • andere gegevens die met het oog op het vervullen van de functie die door u zijn verstrekt of van u bekend zijn.

De KNMT verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de gezondheid, godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven, strafrechtelijk verleden dan wel lidmaatschap van een vakvereniging. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt de KNMT hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant.

De KNMT zal uw persoonsgegevens vergelijken met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties en via de door u verstrekte contactgegevens zal de KNMT u op de hoogte brengen en houden van de procedure. Daarnaast gebruikt de KNMT uw gegevens voor het doorgeven van informatie over andere vacatures waarvoor u in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen uw gegevens binnen de KNMT worden doorgegeven om te bezien of u eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd.

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de KNMT. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven.

De KNMT bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Uw sollicitatiegegevens worden (in geval van een afwijzing) uiterlijk vier (4) weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure door de KNMT verwijderd. Uitsluitend met uw toestemming bewaart de KNMT uw sollicitatiegegevens voor een termijn van een (1) jaar om u te kunnen informeren mocht er op een later tijdstip een passende functie voor u vrijkomen.

NT/Dentz

De KNMT geeft het magazine NT/Dentz uit. Indien u geen lid bent van de KNMT, kunt u een abonnement op NT/Dentz afnemen door de KNMT hierom te verzoeken. De KNMT vraagt dan om uw naam, adres, e-mailadres en betalingsgegevens om u NT/Dentz te kunnen toezenden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent.

Uw gegevens worden door de KNMT voor dit doel bewaard zolang u lid bent van de KNMT en/of zolang u een abonnement afneemt op het magazine. Voor zover de gegevens niet onder een wettelijke bewaartermijnen vallen of nodig zijn voor andere lidmaatschapsverplichtingen van de KNMT, zal de KNMT uw gegevens na opzegging van uw abonnement binnen één maand verwijderen of anonimiseren.

KNMT Academy

De KNMT Academy ondersteunt tandartsen bij de uitoefening van hun vak, met kennisdeling, training en scholing. Daartoe organiseert de KNMT Academy regelmatig workshops, evenementen en vergaderingen voor zowel leden als niet-leden. Aanmelding gaat via een aanmeldformulier op de website waarmee u uw naam, e-mailadres, BIG-registratienummer en betalingsgegevens verstrekt aan de KNMT. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de cursus waarbij u partij bent.

Indien u staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), deelt de KNMT de deelnemerslijsten met het KRT ten behoeve van het toekennen van uw KRT-punten. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om u van dienst te zijn bij het verkrijgen van KRT-punten.

De KNMT gebruikt de e-mailadressen van deelnemers voor het verzenden van nieuwsbrieven (zie hieronder). Daarnaast worden de e-mailadressen door de KNMT gebruikt voor het versturen van een evaluatiemail na afloop van een evenement. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk direct marketing en voor het evalueren van een evenement.

Voor zover de gegevens niet onder een wettelijke bewaartermijn vallen, bewaart de KNMT de persoonsgegevens op het aanmeldformulier niet langer dan één maand na voltooiing van de cursus of na ontvangst van de betaling, indien dit later is. Indien u staat ingeschreven in het KRT, bewaart de KNMT uw persoonsgegevens niet langer dan één jaar na voltooiing van de cursus ter verificatie van uw KRT-punten.

Nieuwsbrief

De KNMT wil u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de mondzorg en de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van diensten of er sprake is van een update zal de KNMT dat aan u laten weten. Ook kan de KNMT u op de hoogte houden van acties en evenementen die door haar zijn en/of worden georganiseerd, evenals nieuws over de mondzorg.

Mocht u geen e-mailberichten van de KNMT willen ontvangen: in elke e-mail die door de KNMT aan u wordt gestuurd is een mogelijkheid opgenomen om u af melden.

Om te kunnen inschrijven, moet u de KNMT uw e-mailadres verstrekken. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk direct marketing.

De KNMT bewaart uw e-mailadres voor dit doel zolang u bent geabonneerd op de nieuwsbrief en uiterlijk één maand na uitschrijving.

E-mail tracking

De KNMT heeft e-mail tracking en link tracking functionaliteit verwerkt in haar e-mails, door een kleine, transparante beeldpixel in de uitgaande e-mail in te sluiten. Zodra de e-mail wordt geopend, kan de KNMT toegang krijgen tot bepaalde informatie, zoals de naam en achternaam van de ontvanger; het e-mailadres van de ontvanger; onderwerp van de e-mail; datum en tijd waarop de e-mail is verstuurd; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft geopend nadat deze is ontvangen; tijdstempel van elke keer dat de e-mail wordt geopend; de geschiedenis van het aantal keer (aantal, datum en tijd) dat de ontvanger de ontvangen e-mail heeft geopend; IP-adres van waaraf de e-mail is geopend; browser en besturingssysteem die gebruikt zijn door de ontvanger die de e-mail heeft geopend; aantal links dat de e-mail bevat; tekst en URL van die links; aantal keer dat de ontvanger op elk van deze links heeft geklikt; tijdstempel van elke klik op de link; IP van waaruit op de link is geklikt en browser en besturingssysteem die gebruikt werden door de persoon die op de link heeft geklikt.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT, namelijk om het bereik en de doeltreffendheid van de door de KNMT verzonden e-mails te analyseren.

Marketing

Adverteren is alleen effectief als advertenties relevant voor u zijn. Via de advertenties bij vacatures en de pagina van het Nederlands Tandartsenblad op knmt.nl plaatst Doubleclick van Google tracking cookies op uw apparaat. Met deze cookie bekijken we welke pagina’s u op de website bezoekt, zodat de KNMT u relevante advertenties kan tonen buiten de website van de KNMT. Deze informatie wordt gedeeld met Double Click (onderdeel van Google).

De gegevens die Google verzamelt, bestaan onder meer uit unieke ID's, het browsertype en de instellingen ervan, het besturingssysteem, informatie over het mobiele netwerk (waaronder de naam van de provider en het telefoonnummer) en het versienummer van apps. Google verzamelt ook informatie over de interactie van uw applicaties, browsers en apparaten met onze services, waaronder IP-adressen, crashrapporten, systeemactiviteit en de datum, tijd en verwijzende URL van uw verzoek. De verwerking van uw gegevens is alleen gebaseerd op uw toestemming.

Automatisch gegenereerde gegevens

De KNMT verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is uw apparaat te herkennen); accountactiviteit (zoals gebruik van opslagruimte, aantal keren inloggen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals UI elementen, links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie ID en URL referrer). De KNMT heeft deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om de inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden). De verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMT.

In welke gevallen maakt de KNMT persoonsgegevens bekend aan derden?

De KNMT maakt gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van de KNMT specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend namens de KNMT. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin de KNMT er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van de KNMT. Enkele voorbeelden zijn:

 • externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag en het beheer van uw gegevens;
 • externe partijen met applicaties/tools waaronder op het gebied van recruitment-/assessments, arbeidsbemiddeling, personeelsmanagement en -beheer;
 • andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer IT ondersteuning, e-mailmarketing en facility management;
 • inschakeling van externe adviseurs en/consultants.

Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een medische of psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden aan de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment slechts die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

Daarnaast kan de KNMT uw persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen indien de KNMT daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daarvoor toestemming van u heeft verkregen.

5. Doorgifte buitende Europese Economische Ruimte (EER)?

Voor de aanmeldformulieren op de website (bijvoorbeeld voor de KNMT Academy) gebruikt de KNMT Wufoo, een dienst van SurveyMonkey Inc. SurveyMonkey Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte, is SurveyMonkey Inc. zelf gecertificeerd onder de EU-US Privacy Shield en de Zwitserse-US Privacy Shield (Artikel 46, lid 2, sub (a) AVG).

6. Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Rectificatie: u heeft het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Indien mogelijk, kunt u aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.
 • Recht om vergeten te worden: in sommige gevallen heeft u het recht om de KNMT te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen (het recht om vergeten te worden).
 • Recht op beperking: in sommige gevallen heeft u het recht om van de KNMT de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal de KNMT gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de KNMT. De KNMT zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij de KNMT aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Direct marketing: wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt de KNMT uw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.
 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen die u verstrekt heeft aan de KNMT in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en u heeft het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst.
 • Intrekken toestemming: waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze is ingetrokken.

U kunt uw verzoek indienen bij de KNMT via fg@knmt.nl. De KNMT beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal daarvan. De KNMT informeert u binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging.

Als de KNMT geen actie onderneemt op uw verzoek, informeert de KNMT u zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit  Persoonsgegevens) en om beroep bij de rechter in te stellen.

Wat zijn cookies en hoe worden die gebruikt door de KNMT?

Tijdens uw bezoek en gebruik van de website, worden verschillende cookies opgeslagen op uw computer, mobiele apparaat en/of tablet (“Apparaten") die dan ingezien kunnen worden. Cookies zijn kleine stukjes informatie (in de vorm van tekst) die een server naar de browser verstuurt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) met de bedoeling dat de browser deze informatie terugstuurt naar de server wanneer een gebruiker de volgende keer een bezoek brengt aan de website. Cookies kunnen uw Apparaten of daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen. Ga naar het KNMT cookie statement voor meer informatie over de manier waarop de KNMT cookies gebruikt.

7. Hoe beschermt de KNMT uw persoonlijke informatie?

De KNMT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

9. Waar kunt u uw klacht indienen?

Als u vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen u en de KNMT, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIE STATEMENT KNMT

In dit cookie statement van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (hierna: de “KNMT”) wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat“). In dit cookie statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit cookie statement aandachtig door te nemen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op via fg@knmt.nl.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw Apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt de KNMT en voor welk doel?

Cookies van de KNMT

De KNMT maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die de KNMT zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt de KNMT gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan de KNMT verstrekt. De KNMT verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan de KNMT zo nodig aanpassingen op de website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die de KNMT hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De KNMT heeft de volgende maatregelen getroffen om uw privacy te beschermen:

 • de KNMT heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft de KNMT Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • de KNMT heeft het laatste octet van uw IP-adres verwijderd. IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.
 • de KNMT heeft in Google Analytics de instellingen om gegevens te delen met Google uitgezet, zodat Google de gegevens niet voor eigen (advertentie)doeleinden kan gebruiken.
 • de KNMT maakt geen gebruik van Google Analytics in combinatie met andere Google diensten.

Tracking cookies

De KNMT maakt gebruik van third party tracking cookies om uw surfgedrag op het internet te volgen en gegevens en informatie over uw surfgedrag te verzamelen van verschillende websites die u heeft bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de getoonde advertenties zo relevant mogelijk te maken en herhaling van dezelfde advertenties te beperken.

Social plug-ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kunt u – als u dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt.

Verschillende type cookies verwijderen bij verschillende browsers

Als u cookies van meerdere partijen tegelijk wilt uitschakelen, kunt u dit doen op www.youronlinechoices.eu.

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Opmerking: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen invloed op het Apparaat en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u verschillende Apparaten en/of browsers gebruikt, dient u de hierboven beschreven acties op deze Apparaten en/of browsers herhalen. Als u cookies wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u zich afmeldt bij het verlaten van een apparaat voor publiek gebruik.

Privacy

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het privacy statement of - in het geval van third party cookies – het privacy statement van die derde van toepassing. In het privacy statement van de KNMT wordt beschreven hoe de KNMT omgaat met jouw persoonsgegevens.

Kan dit cookie statement worden gewijzigd?

Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. De KNMT adviseert u daarom regelmatig het cookie statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit cookie statement dan kunt u een e-mail sturen naar fg@knmt.nl.