facebook

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat bepaalt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her-)registratie.

Taken CTS

De taken van het CTS staan vermeld in de Regeling Tandheelkundige Specialismen (pdf) en zijn de volgende:

 • Het aanwijzen/intrekken van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme;
 • het vaststellen van het toetsingskader daarvoor;
 • het instellen van een specialistenregister en het vaststellen van de eisen voor registratie, herregistratie, herintreding, schorsing en doorhaling;
 • het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding kunnen worden verbonden;
 • het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters; het vaststellen van de eisen voor erkenning van de (plaatsvervangend) opleider danwel opleidingsinstellingen alsmede van de voorwaarden die aan de erkenning kunnen worden verbonden;
 • het doen van aanvragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een door het CTS vastgestelde titel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel.

Vergaderrooster

Het CTS vergadert in beginsel 2 keer per jaar. Het CTS hanteert een Reglement van Orde (pdf).

Samenstelling

Leden

Het CTS bestaat in totaal uit 15 leden en 2 adviserende leden (pdf). Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie in specialismen.

De leden zijn voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. In artikel 3 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf) staat beschreven welke organisaties leden voordragen. Zij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak.

De secretaris CTS en de secretaris RTS zijn adviserend lid van het CTS.

Naam Hoedanigheid Functie
mw. drs. W.J.D.M. van Beers orthodontist lid, tevens voorzitter 
prof. dr. J. de Lange kaakchirurg lid, tevens vicevoorzitter
     
prof. dr. S.J. Bergé kaakchirurg lid
prof. dr. A.J.W.P. Rosenberg kaakchirurg lid
dr. R.H. Groot kaakchirurg lid
dr. G.J. van Beek kaakchirurg lid
mw. drs. C.T.M. Geraedts kaakchirurg lid
vacature aios kaakchirurgie lid
dr. R.E.G. Jonkman orthodontist lid
dr. E.M. Ongkosuwito orthodontist lid
mw. prof. dr. Y. Ren orthodontist lid
mw. drs. S.M. Geurts orthodontist lid
mw. H.A. Oostenbrink aios orthodontie lid
vacature vanuit DOO-T lid
drs. F.S. Kroon Erasmus MC, vanuit NFU lid

 

Adviserende leden

 • mw. mr. A. van der Voort van Zyp (secretaris RTS)
 • mr. M.C.J. Rozijn (secretaris CTS)

Presidium

Een presidium fungeert als dagelijks bestuur van het CTS. Dit bestaat uit de voorzitter (W. van Beers), de vice-voorzitter (J. de Lange) en de secretaris (M. Rozijn) van het CTS.

Procedures

 • Nieuw specialisme

U wilt een vakgebied laten erkennen als specialisme. De duur van deze procedure is 9 maanden tot 1,5 jaar. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het aanvragen van een dergelijke erkenning in zijn werk gaat: procedure erkenning aanvragen (docx). De criteria waaraan een nieuw specialisme moet voldoen staan in het CTS-besluit Toetsingskader Tandheelkundige Specialismen (pdf).
 

 • Besluit wijzigen

U wilt een wijziging aanbrengen in een besluit van het CTS. De duur van deze procedure is ongeveer 9 maanden. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het wijzigen van een besluit in zijn werk gaat: procedure besluit wijzigen (docx).
 

 • Opleidingsplan wijzigen

U wilt het landelijke opleidingsplan van uw beroepsorganisatie wijzigen. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe dat in zijn werk gaat: procedure opleidingsplan wijzigen (docx).
 

Actueel

Wijziging Besluit DMO en MKA adviesronde in

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft in zijn vergadering van 21 maart 2022 besloten het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 en het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 op enkele onderdelen te wijzigen. De beoogde datum van inwerkingtreding voor de wijzigingen is 1 juli 2022.

De wijzigingen betreffen onder andere het introduceren van de Centrale Opleidingscommissie in het Besluit DMO en het toekennen van een rol voor het Consilium Orthodontiae bij de invulling van een individueel scholingsprogramma.

In het Besluit MKA is herintreding mogelijk gemaakt als aan de herregistratieeisen wordt voldaan. In beide besluiten is toegevoegd dat de Europese minimumduur voor in het buitenland gevolgde opleidingen van toepassing is.

 De wijzigingen heeft het CTS voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. Deze partijen hebben tot 19 juni 2022 de tijd om desgewenst advies uit te brengen.

De integrale tekst van de voorgenomen wijzigingen is te vinden op www.knmt.nl/cts. Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijzigingen schriftelijk kenbaar maken, binnen 4 weken na publicatie van deze kennisgeving in het Tandartsenblad NT/Dentz. Schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl.

Ontwerpbesluit DMO (pdf)

Ontwerpbesluit MKA (pdf)

 

Jaarverslag College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Onlangs is het jaarverslag van het CTS over 2021 verschenen.

Integrale tekst van het jaarverslag (pdf)

 

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA, DMO en Covid-19

Het CTS heeft op 21 juni 2021 enkele wijzigingen van het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020, het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 en het Besluit Covid-19 vastgesteld.

De wijzigingen houden onder andere in:

 • de introductie van de mogelijkheid dispensatie te verlenen van de NVMKA-visitatie bij herregistratie;
 • de introductie van de mogelijkheid om herregistratie vervroegd aan te vragen
 • verruiming van de tegemoetkoming voor het behalen van punten aan deskundigheidsbevordering vanwege Covid-19

In de Staatscourant van 9 maart 2022, nr. 6548, is mededeling gedaan van de instemming van de minister met het wijzigingsbesluit. Het wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022, waarbij de wijziging van het Besluit Covid-19 met terugwerkende kracht in gaat per 1 maart 2020.

 

Reglement van orde CTS geactualiseerd

Op grond van artikel 11 van de Regeling specialismen en tandheelkunde van de KNMT heeft het CTS een Reglement van orde (RvO). Dit reglement stamt uit 2017 en was ietwat verouderd. Het CTS heeft het geactualiseerd zodat het beter aansluit op de digitale vergaderingen van het CTS. Het CTS stelde het geactualiseerde RvO op 22 maart 2021 vast, zodat het op 1 juli 2021 in werking treedt.

Lees het Reglement van orde (pdf)

 

Geldende regelgeving

 

Besluiten van het CTS

Opleidingsplannen

Jaarverslagen

Jaarverslag CTS 2021 (pdf)

Jaarverslag CTS 2020 (pdf)

Jaarverslag CTS 2019 (pdf)

Jaarverslag CTS 2018 (pdf)

Jaarverslag CTS 2017 (pdf)

Vragen?

Het CTS streeft ernaar om geldende procedures zo helder mogelijk te beschrijven. Heeft u toch nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen. Neem hiervoor contact op met mr. M.C.J. Rozijn, secretaris CTS.

Contact met het CTS

College Tandheelkundige Specialismen

t.a.v. mr. M.C.J. Rozijn

cts.knmt@fed.knmg.nl

tel. +31 884 404 351

Postbus 20053
3502 LB Utrecht

tandartsspecialisten
CTS logo