College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat bepaalt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her-)registratie.

Taken CTS

De taken van het CTS staan vermeld in de Regeling Tandheelkundige Specialismen (pdf) en zijn de volgende:

 • Het aanwijzen/intrekken van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme;
 • het vaststellen van het toetsingskader daarvoor;
 • het instellen van een specialistenregister en het vaststellen van de eisen voor registratie, herregistratie, herintreding, schorsing en doorhaling;
 • het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding kunnen worden verbonden;
 • het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters; het vaststellen van de eisen voor erkenning van de (plaatsvervangend) opleider danwel opleidingsinstellingen alsmede van de voorwaarden die aan de erkenning kunnen worden verbonden;
 • het doen van aanvragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een door het CTS vastgestelde titel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel.

Vergaderrooster

Het CTS vergadert in beginsel 2 keer per jaar. 

Samenstelling

Leden

Het CTS bestaat in totaal uit 15 gewone leden. Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie in specialismen.

De leden zijn voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. In artikel 3 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf) staat beschreven welke organisaties leden voordragen. Zij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak.

De secretaris CTS en de secretaris RTS zijn adviserend lid van het CTS.

NaamHoedanigheidFunctie
prof. dr. J. de LangeMKA-chirurglid, tevens voorzitter
mw. drs. W.J.D.M. van Beersorthodontistlid, tevens vicevoorzitter 
   
prof. dr. S.J. BergéMKA-chirurglid
prof. dr. A.J.W.P. RosenbergMKA-chirurglid
dr. R.H. GrootMKA-chirurglid
dr. G.J. van BeekMKA-chirurglid
mw. drs. C.T.M. GeraedtsMKA-chirurglid
drs. J.H.M. ValenbergMKA-chirurglid
mw. H.A. Oostenbrinkorthodontistlid
dr. E.M. Ongkosuwitoorthodontistlid
mw. prof. dr. Y. Renorthodontistlid
mw. drs. S.M. Geurtsorthodontistlid
mw. drs. M.J.J. Heezenorthodontistlid
vacaturevanuit DOO-Tlid
drs. F.S. KroonMKA-chirurglid

 

Adviserende leden

 • mw. mr. A. van der Voort van Zyp (secretaris RTS)
 • mr. M.C.J. Rozijn (secretaris CTS)

Presidium

Een presidium fungeert als dagelijks bestuur van het CTS. Dit bestaat uit de voorzitter (J. de Lange), de vice-voorzitter (W. van Beers) en de secretaris (M. Rozijn) van het CTS.

Procedures

 • Nieuw specialisme

U wilt een vakgebied laten erkennen als specialisme. De duur van deze procedure is 9 maanden tot 1,5 jaar. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het aanvragen van een dergelijke erkenning in zijn werk gaat: procedure erkenning aanvragen (docx). De criteria waaraan een nieuw specialisme moet voldoen staan in het CTS-besluit Toetsingskader Tandheelkundige Specialismen (pdf).

 • Besluit wijzigen

U wilt een wijziging aanbrengen in een besluit van het CTS. De duur van deze procedure is ongeveer 9 maanden. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het wijzigen van een besluit in zijn werk gaat: procedure besluit wijzigen (docx).

 • Opleidingsplan wijzigen

U wilt het landelijke opleidingsplan van uw beroepsorganisatie wijzigen. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe dat in zijn werk gaat: procedure opleidingsplan wijzigen (docx).

Actueel

Wijziging Besluit DMO en MKA adviesronde in

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft in zijn vergadering van 23 oktober 2023 besloten het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2022 en het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 op enkele onderdelen tewijzigen. De beoogde datum van inwerkingtreding voor de wijzigingen is 1 juli 2024.

De wijzigingen betreffen onder andere verduidelijking van de bestuurlijke opleidingseenheid in het Besluit MKA en in beide besluiten de toevoeging van de plicht voor instellingen om ook de afwezigheid van een plaatsvervangend opleider te melden aan de RTS.

De wijzigingen heeft het CTS voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. Deze partijen hebben tot 15 januari 2024 de tijd om desgewenst advies uit te brengen.

Integrale tekst van de voorgenomen wijzigingen (pdf)

Overige belanghebbenden kunnenhun zienswijze over de voorgenomen wijzigingen schriftelijk kenbaar maken, binnen 4 weken na publicatie van deze kennisgeving in het Tandartsenblad NT/Dentz.

Schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl.

Instemming minister met herzien Besluit DMO

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft op 23 mei 2023 het nieuwe Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2022 vastgesteld. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde hier op 23 augustus 2023 mee in. Het besluit DMO is herzien naar aanleiding van de vernieuwing van het landelijk opleidingsplan. In het besluit DMO is daarnaast de herregistratie-eis vervallen dat het werk niet langer dan 2 jaar mag zijn onderbroken. In het besluit MKA is dat ook gewijzigd voor de kaakchirurgen.

In de Staatscourant van 8 september 2023, nr. 24894, is mededeling gedaan van de instemming van de minister met het besluit DMO. Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2023. De integrale tekst van het besluit:

Bij vragen hierover kunnen deze worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl

Geldende regelgeving

Besluiten van het CTS

Reglement van orde CTS

Op grond van artikel 11 van de Regeling specialismen en tandheelkunde van de KNMT heeft het CTS een Reglement van orde. Het CTS besloot op 17 april 2023 om voor zijn formele publicaties voortaan de wekelijkse digitale nieuwsbrief te gebruiken. De artikelen 11 en 16 van het Reglement van orde zijn hierop aangepast. Ingangsdatum van deze wijziging is 1 mei 2023.

Lees het Reglement van orde (pdf)

Opleidingsplannen

Oude opleidingsplannen

Jaarverslagen

Jaarverslag CTS 2022 (pdf)

Jaarverslag CTS 2021 (pdf)

Jaarverslag CTS 2020 (pdf)

Jaarverslag CTS 2019 (pdf)

Jaarverslag CTS 2018 (pdf)

Jaarverslag CTS 2017 (pdf)

Vragen?

Het CTS streeft ernaar om geldende procedures zo helder mogelijk te beschrijven. Heeft u toch nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen. Neem hiervoor contact op met mr. M.C.J. Rozijn, secretaris CTS.

Contact met het CTS

College Tandheelkundige Specialismen

t.a.v. mr. M.C.J. Rozijn

cts.knmt@fed.knmg.nl

tel. +31 884 404 351

Postbus 20053
3502 LB Utrecht

tandartsspecialisten
Logo College Tandheelkundige Specialismen, CTS