facebook

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat bepaalt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her-)registratie.

Taken CTS

De taken van het CTS staan vermeld in de Regeling Tandheelkundige Specialismen (pdf) en zijn de volgende:

 • Het aanwijzen/intrekken van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme;
 • het vaststellen van het toetsingskader daarvoor;
 • het instellen van een specialistenregister en het vaststellen van de eisen voor registratie, herregistratie, herintreding, schorsing en doorhaling;
 • het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding kunnen worden verbonden;
 • het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters; het vaststellen van de eisen voor erkenning van de (plaatsvervangend) opleider danwel opleidingsinstellingen alsmede van de voorwaarden die aan de erkenning kunnen worden verbonden;
 • het doen van aanvragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een door het CTS vastgestelde titel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel.

Vergaderrooster

Het CTS vergadert in beginsel 2 keer per jaar. 

Samenstelling

Leden

Het CTS bestaat in totaal uit 15 leden en 2 adviserende leden. Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie in specialismen.

De leden zijn voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. In artikel 3 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf) staat beschreven welke organisaties leden voordragen. Zij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak.

De secretaris CTS en de secretaris RTS zijn adviserend lid van het CTS.

Naam Hoedanigheid Functie
prof. dr. J. de Lange kaakchirurg lid, tevens voorzitter
mw. drs. W.J.D.M. van Beers orthodontist lid, tevens vicevoorzitter 
     
prof. dr. S.J. Bergé kaakchirurg lid
prof. dr. A.J.W.P. Rosenberg kaakchirurg lid
dr. R.H. Groot kaakchirurg lid
dr. G.J. van Beek kaakchirurg lid
mw. drs. C.T.M. Geraedts kaakchirurg lid
vacature aios kaakchirurgie lid
dr. R.E.G. Jonkman orthodontist lid
dr. E.M. Ongkosuwito orthodontist lid
mw. prof. dr. Y. Ren orthodontist lid
mw. drs. S.M. Geurts orthodontist lid
mw. H.A. Oostenbrink aios orthodontie lid
vacature vanuit DOO-T lid
drs. F.S. Kroon Erasmus MC, vanuit NFU lid

 

Adviserende leden

 • mw. mr. A. van der Voort van Zyp (secretaris RTS)
 • mr. M.C.J. Rozijn (secretaris CTS)

Presidium

Een presidium fungeert als dagelijks bestuur van het CTS. Dit bestaat uit de voorzitter (J. de Lange), de vice-voorzitter (W. van Beers) en de secretaris (M. Rozijn) van het CTS.

Procedures

 • Nieuw specialisme

U wilt een vakgebied laten erkennen als specialisme. De duur van deze procedure is 9 maanden tot 1,5 jaar. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het aanvragen van een dergelijke erkenning in zijn werk gaat: procedure erkenning aanvragen (docx). De criteria waaraan een nieuw specialisme moet voldoen staan in het CTS-besluit Toetsingskader Tandheelkundige Specialismen (pdf).
 

 • Besluit wijzigen

U wilt een wijziging aanbrengen in een besluit van het CTS. De duur van deze procedure is ongeveer 9 maanden. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het wijzigen van een besluit in zijn werk gaat: procedure besluit wijzigen (docx).
 

 • Opleidingsplan wijzigen

U wilt het landelijke opleidingsplan van uw beroepsorganisatie wijzigen. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe dat in zijn werk gaat: procedure opleidingsplan wijzigen (docx).

Actueel

Nieuw ontwerpbesluit DMO adviesronde in

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft in zijn vergadering van 3 oktober 2022 besloten het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie op enkele onderdelen te wijzigen.De beoogde datum van inwerkingtreding voor de wijzigingen is 1 juli 2023.

De integrale tekst van de voorgenomen wijzigingen:

De wijzigingen vloeien voort uit het vernieuwde opleidingsplan DMOx, dat het CTS heeft vastgesteld.

Daarin zijn de belangrijkste wijzigingen de volgende:

 • Entrustable Professional Activities (EPA’s) met bekwaamheidsniveaus worden geïntroduceerd. Ze vormen de basis voor het monitoren van de voortgang vande aios tijdens de opleiding. Het digitale portfolio speelt daarbij een onmisbare rol.
 • Belangrijke onderwerpen in de opleiding tot orthodontist, die niet te vatten zijn in EPA’s omdat ze gedurende de hele opleiding aandacht behoeven, zijnvormgegeven in zogenaamde thema’s. Deze thema’s zijn globaal omschreven zodat de opleider en aios hieraan gezamenlijk invulling kunnen geven.
 • Individualisering en flexibilisering van de opleiding, met de mogelijkheid van profilering staan de komende jaren meer centraal door de mogelijkheidvan het volgen van keuze EPA’s. Aiossen worden uitgedaagd om ambities en talenten te (h)erkennen en deze in hun opleiding aan te wenden.
 • Meer dan voorheen krijgt de opleidingsgroep meer verantwoordelijkheid voor het monitoren van de voortgang van een aios. Zo wordt de eindevaluatie omgezetin een intercollegiaal adviserend gesprek.

Daarnaast wordt een eis voor herregistratie geschrapt. De eis dat in de referteperiode van 5 jaar, de specialist diens werkzaamheden niet langer dan 2 jaar aaneengesloten mag hebben onderbroken, komt te vervallen.Dit sluit aan bij een wijziging in de Wet BIG en geldt voor orthodontisten en kaakchirurgen.

De wijzigingen heeft het CTS voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. Deze partijen hebben tot 16 maart 2023 de tijd om desgewenst advies uit te brengen.

Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijzigingen schriftelijk kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl.

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA en DMO

Het CTS heeft op 12 augustus 2022 enkele wijzigingen van het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020, het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 vastgesteld. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde hier op 4 oktober 2022 mee in.

De wijzigingen houden onder andere in:

 • Het introduceren van de Centrale Opleidingscommissie in het Besluit DMO en het toekennen van een rol voor het Consilium Orthodontiae bij de invulling van een individueel scholingsprogramma.
 • In het Besluit MKA is herintreding mogelijk gemaakt als aan de herregistratie eisen wordt voldaan.
 • In beide besluiten is toegevoegd dat de Europese minimumduur voor in het buitenland gevolgde opleidingen van toepassing is.

In de Staatscourant van 14 oktober 2022, nr. 27143, is mededeling gedaan van de instemming van de minister met het wijzigingsbesluit. Het wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2022.

Wijzigingsbesluit DMO en MKA (pdf)

Besluit DMO (pdf)

Besluit MKA (pdf)

Geldende regelgeving

Besluiten van het CTS

Reglement van orde CTS

Op grond van artikel 11 van de Regeling specialismen en tandheelkunde van de KNMT heeft het CTS een Reglement van orde. Het CTS besloot op17 april 2023 om voor zijn formele publicaties voortaan de wekelijkse digitale nieuwsbrief te gebruiken. De artikelen 11 en 16 van het Reglement van orde zijn hierop aangepast. Ingangsdatum van deze wijziging is 1 mei 2023.

Lees het Reglement van orde (pdf)

Opleidingsplannen

Jaarverslagen

Jaarverslag CTS 2021 (pdf)

Jaarverslag CTS 2020 (pdf)

Jaarverslag CTS 2019 (pdf)

Jaarverslag CTS 2018 (pdf)

Jaarverslag CTS 2017 (pdf)

Vragen?

Het CTS streeft ernaar om geldende procedures zo helder mogelijk te beschrijven. Heeft u toch nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen. Neem hiervoor contact op met mr. M.C.J. Rozijn, secretaris CTS.

Contact met het CTS

College Tandheelkundige Specialismen

t.a.v. mr. M.C.J. Rozijn

cts.knmt@fed.knmg.nl

tel. +31 884 404 351

Postbus 20053
3502 LB Utrecht

tandartsspecialisten
CTS logo