facebook

Erkenning van opleidingsinstellingen en (plv.) opleiders

Hier vindt u informatie over erkenning als opleidingsinrichting of opleider.

Voor de opleidingen tot kaakchirurg en orthodontist erkent de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismenten (RTS) (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen. Als (plv.) opleider kunnen specialisten worden erkend uit het specialisme waartoe wordt opgeleid.

Aanpassingen RTS voor erkenningen en visitaties opleidingen door coronacrisis

Reeds geplande opleidingsvisitaties (bestaande erkenningen met expiratiedata in 2020)

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 in Nederland heeft de Registratiecommissie Tandheelkundig Specialisten (RTS) over het wel of niet doorgaan van geplande opleidingsvisitaties overleg gehad met de betrokken opleidingsinstellingen. Op eigen verzoek van deze opleidingsinstellingen zullen deze in de zomer geplande opleidingsvisitaties vooralsnog doorgang vinden. Uiteraard afhankelijk en met inachtneming van de dan van overheidswege geldende Corona-maatregelen.

Reeds geplande opleidingsvisitaties (bestaande erkenningen met expiratiedata in 2020)

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 in Nederland heeft de Registratiecommissie Tandheelkundig Specialisten (RTS) over het wel of niet doorgaan van geplande opleidingsvisitaties overleg gehad met de betrokken opleidingsinstellingen. Op eigen verzoek van deze opleidingsinstellingen zullen deze in de zomer geplande opleidingsvisitaties vooralsnog doorgang vinden. Uiteraard afhankelijk en met inachtneming van de dan van overheidswege geldende Corona-maatregelen.

Geen nieuwe visitaties inplannen tot 1 september 2020

De RTS zal geen nieuwe visitaties (o.a. eerste erkenning, tussentijdse visitaties) inplannen tot 1 september 2020. Indien daar aanleiding toe bestaat kan deze datum nog worden aangepast. In bijzondere gevallen en op verzoek van de betreffende instelling kan de RTS bekijken of hiervan kan worden afgeweken.

Aanvraag hernieuwde erkenning (bestaande erkenningen met expiratiedata 2021 e.v.)

Het proces van het hernieuwen van een bestaande erkenning gaat gewoon door, waarbij de RTS de opleidingsinstelling hierover zoals gebruikelijk 8 maanden voor de expiratiedatum aanschrijft. Het is van belang dat u de ontvangst van de aanschrijving naar de RTS bevestigt en aangegeven wordt dat hernieuwde erkenning gewenst wordt. De reden hiervoor is dat hiermee de procedure voor hernieuwde erkenning formeel is opgestart en daarmee – anders dan bij een individuele herregistratie aanvraag - de erkenning in stand blijft gedurende de gehele procedure.

Vanzelfsprekend is de RTS beschikbaar voor overleg. U kunt ons daarvoor bereiken op 088-4404303 of via rts.erkenningen@knmt.nl

Erkenningseisen

De eisen voor de erkenning van (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen liggen vast in:

Erkenning en visitatie opleidingen tot tandarts-specialist (volgt)

Een eerste erkenning is maximaal 5 jaar geldig, hernieuwing van de erkenning kan wederom voor maximaal vijf jaar plaatsvinden.

RTS erkende opleidingsinrichtingen kaakchirurgie (volgt)
RTS erkende opleidingsinrichtingen orthodontie (volgt)

De periodieke visitatie in het kader van hernieuwing van de erkenning van de opleidingsinstituten wordt verricht door een visitatiecommissie die bestaat uit visitatoren van de RTS.

Regelgeving opleidingen

Contactgegevens erkenning van opleidingsinstellingen en (plv.) opleiders

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling erkenningen
Postbus 20053
3502 LB Utrecht
Tel. 088-4404303
E-mail: rts.erkenningen@knmt.nl

opleidingen
tandartsspecialisten