Herregistratie als arts voor MKA-chirurgen

MKA-chirurgen met een dubbele vooropleiding kunnen zich via een vereenvoudigde procedure herregistreren als arts in het BIG-register. Hoe werkt dat?

Herregistratie als tandarts voor de MKA-chirurg: niet nodig

De meeste kaakchirurgen staan zowel in het BIG-register vermeld als tandarts en als arts. Het specialisme MKA-chirurgie wordt aangetekend als tandheelkundig specialisme en is daarmee gekoppeld aan het basisberoep van tandarts. Zolang u in het Specialistenregister van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) als MKA-chirurg bent geregistreerd, hoeft u geen aanvraag te doen voor herregistratie in het BIG-register voor het beroep van tandarts. Uw registratie als tandarts blijft dan automatisch in het BIG-register behouden.

Herregistratie als arts voor de MKA-chirurg: wel nodig

Om uw registratie als arts in het BIG-register te behouden dient u wel herregistratie hiervoor aan te vragen bij het CIBG. Als uw uiterste herregistratiedatum voor uw registratie als arts nadert, dan ontvangt u van het CIBG een oproep voor herregistratie. Vervolgens kunt u via een versimpelde procedure herregistratie als arts aanvragen. Via DigiD of met uw BIG-login kan u uw aanvraag voor herregistratie als arts online indienen. Bekijk het stappenplan en de voorbeeldbrieven:

Indien u door het CIBG wordt verzocht om bewijs aan te leveren van uw werkzaamheden als arts, kunt u volstaan met de melding aan het Klanten Contact Centrum van het CIBG (e-mail: info@bigregister.nl onder vermelding van ‘herregistratie BIG-register’) dat u als MKA-chirurg in het Specialistenregister staat ingeschreven. Het aanleveren van verdere bewijsstukken, zoals bij een reguliere herregistratieaanvraag in het BIG-register gebruikelijk is, is dan dus niet nodig. Daarmee is op aandringen van de KNMT en de NVMKA voor de MKA-chirurg de procedure voor het aanvragen van herregistratie voor het beroep van arts in het BIG-register vereenvoudigd.

Herregistratie in het BIG-register als arts en tandarts wel nodig indien u nog in opleiding bent tot MKA-chirurg (‘aios MKA-chirurgie’)

Bent u nog in opleiding tot MKA-chirurg en staat u in het Opleidingsregister de RTS als zodanig ingeschreven? Wanneer uw uiterste herregistratiedatum voor uw registratie als tandarts dan wel arts in het BIG-register nadert, dient u voor beide beroepen separaat herregistratie in het BIG-register aan te vragen via de optie van ‘scholing’. U hoeft dan geen scholingsprogramma in de praktijk te doorlopen, maar u kunt volstaan met het aanleveren van een bewijs van uw inschrijving in het Opleidingsregister als aios MKA. Dit bewijsstuk is een kopie van het eerder door de RTS afgegeven inschrijvingsbewijs, voorzien van een stempel ‘kopie conform origineel’ met de datum van afgifte (heden) en een handtekening. Met de afgifte bevestigt de RTS dat u op het moment van de afgifte van de kopie nog in opleiding bent. U kunt het bewijsstuk opvragen bij de RTS.

Kosten

Aan de herregistratieaanvraag in het BIG-register zijn kosten verbonden. U betaalt hiervoor een bedrag van € 85,- (per herregistratie).

Meer informatie en vragen?

Voor meer informatie over de herregistratie in het BIG-register kunt u terecht op de website van het CIBG of en uiteraard ook met KNMT-ledenservice.

Lees ook: herregistratie als MKA-chirurg