facebook

Herregistratie tandarts-specialist

Behouden van uw registratie als tandarts-specialist vereist elke 5 jaar herregistratie en aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen voldeed.

Om in Nederland als tandarts-specialist te mogen werken, dient u ingeschreven te staan in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Omdat de inschrijvingsduur beperkt is tot maximaal 5 jaar, dient u zich periodiek te herregistreren. Bij afloop van iedere registratieperiode moet u aantonen dat u in de voorgaande periode (de referteperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed.

Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS), goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid en worden uitgevoerd door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Voor herregistratie is het volgende van belang:

  • Voordat uw inschrijving vervalt, verzoekt u de RTS om herregistratie;
  • U voldoet aan de herregistratie-eisen van het CTS en kunt dit met de nodige bewijsstukken aantonen;
  • De (her)inschrijvingsduur is maximaal 5 jaar; daarna vervalt de inschrijving automatisch;
  • Aan herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden: € 950.

Staat u als tandheelkundig-specialist ingeschreven in het register van de RTS, dan bent u bevoegd om de wettelijk beschermde titel te voeren.

Zo verloopt herregistratie

De RTS controleert periodiek of de kaakchirurg en orthodontist voldoet aan de herregistratie-eisen. Daarbij kijkt de RTS telkens 5 jaar terug (de zogenaamde referteperiode).

Herregistratie is mogelijk als u als tandarts-specialist voldoet aan de daarvoor geldende eisen betreffende:

Kosten

Het herregistratietarief van € 950,- kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer NL93ABNA0409290580, BIC nummer ABNANL2A t.n.v. de KNMT te Utrecht, o.v.v. MKA of DMO en uw naam.

Verklaring van werkzaamheden

Download het template voor de Verklaring van werkzaamheden (benodigd bij herregistratie; docx)

Toelichting bij de Verklaring van werkzaamheden

Let op de juiste periode, de referteperiode

U gebruikt de Verklaring van werkzaamheden om aan te tonen dat u als tandarts-specialist werkzaam bent geweest en in het desbetreffende specialisme patiëntgebonden zorg heeft verleend. Het is van belang om daarbij de referteperiode in het oog te houden. De referteperiode is de periode van 5 jaar voorafgaand aan de expiratie van de huidige expiratie. De RTS kijkt 5 jaar terug. De verklaring mag daarom niet zien op perioden die buiten de referteperiode vallen. Het gaat erom dat u kunt aantonen dat u uw specialisme in voldoende mate heeft uitgeoefend in de referteperiode.

Geef adreswijzigingen door

Alle ingeschreven kaakchirurgen en orthodontisten ontvangen van de RTS 3 maanden voor afloop van hun registratietermijn een aanvraagformulier herregistratie op het van u bij de RTS bekende woonadres. U hebt zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de RTS beschikt over uw actuele woonadres.

Binnen 8 weken besluit over aanvraag

Na ontvangst van een volledige aanvraag, inclusief betaling van het geldende tarief, neemt de RTS binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Procedure herregistratie onder voorwaarden

Bij een herregistratie onder voorwaarde(n) of bij afwijzing maakt de RTS dit in een voornemen kenbaar. Als tandheelkundig-specialist kunt u aangeven het niet eens te zijn met het voorgenomen besluit van de RTS. Dit kunt u schriftelijk doen of in een persoonlijk (zienswijze) gesprek. Daarna neemt de RTS een definitief besluit. De registratie blijft in stand tot stand tot het besluit definitief is. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit van de RTS. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het definitieve besluit waartegen het gericht is niet.

Vastleggen deskundigheidsbevorderende activiteiten voor orthodontisten

Per 1 januari 2020 is het accreditatiereglement 2020 van de NVvO in werking getreden. In de tabel staat wat dit betekent.

  Voor orthodontisten van wie de huidige inschrijving in het specialistenregister expireert
op of na 1 mei 2020
Accreditatiereglementen van de wetenschappelijke verenigingen

Scholing tot 1 januari 2020 kunt u zelf nog accrediteren via het accreditatiereglement 2020 van de NVvO

 

Nieuwe procedurele regel van de NVvO Voor u geldt de nieuwe regel van de NVvO dat al uw op of na 1 januari 2020 gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten formeel door de WACO geaccrediteerd moet zijn.
Wijze van indienen Zet uw gegevens over in PE-online, controleer en vul aan waar nodig.

Volledigheidshalve: voor een volgende herregistratie gelden alle nieuwe regels. In een volgende referteperiode dient u aan de dan geldende accreditatiereglementen van de wetenschappelijke verenigingen en de dan geldende CTS-regelgeving te voldoen.

Eerste inschrijving op of na 1 januari 2020

Voor tandartsen die op of na 1 januari 2020 voor het eerst in het register DMO worden ingeschreven geldt het nieuwe accreditatiereglement 2020 van de NVvO per 1 januari 2020.

Herintreding

Voor herintreding geldt hetzelfde als voor herregistratie. Wanneer een tandarts een aanvraag tot herintreding bij de RTS doet, dan geldt voor alle deskundigheidsbevorderende activiteiten het accreditatiereglement 2020 van de NVvO.

Vastleggen deskundigheidsbevorderende activiteiten voor kaakchirurgen

Per 1 januari is het accreditatiereglement 2020 van de NVMKA  in werking getreden. In de tabel staat wat dit betekent.

  Voor kaakchirurgen van wie de huidige inschrijving in het specialistenregister expireert
op of na 1 mei 2020

Accreditatiereglementen van de wetenschappelijke verenigingen

Het nieuwe accreditatiereglement 2020 van de NVMKA is op alle door u gevolgde en te volgen deskundigheidsbevorderende activtiteiten van toepassing

 

Nieuwe 75%-regel van het CTS

Voor u geldt de nieuwe regel van het CTS dat van de na 1 januari 2020 gevolgde bij- en nascholing minimaal 75% vakinhoudelijk van aard moet zijn.
Wijze van indienen Zet uw gegevens (over) in PE-online, controleer en vul aan waar nodig.

Volledigheidshalve: voor een volgende herregistratie gelden alle nieuwe regels ook voor u. In een volgende referteperiode dient u aan de dan geldende accreditatiereglementen van de wetenschappelijke verenigingen en de dan geldende CTS-regelgeving te voldoen.

Eerste inschrijving op of na 1 januari 2020

Voor tandartsen die op of na 1 januari 2020 voor het eerst in het register MKA worden ingeschreven geldt het nieuwe accreditatiereglement 2020 van de NVMKA per 1 januari 2020.

Herintreding

Kaakchirurgen die willen herintreden moeten een individueel scholingsprogamma (ISP) volgen.

Meer informatie en vragen over herregistratie

Heeft u meer of andere vragen over de herregistratie? U kunt uw vraag sturen aan rts.herregistratie@knmt.nl.

Geen herregistratie: geef het door

Hebt u uw werkzaamheden neergelegd en wilt u niet meer worden ge(her)registreerd? Meld dit via rts.herregistratie@knmt.nl.

Herintreding

Als een tandarts in een specialistenregister geregistreerd is geweest, maar is doorgehaald op eigen verzoek of als gevolg van het niet voldoen aan de eisen voor herregistratie, dan kunt u bij de RTS een aanvraag indienen om opnieuw geregistreerd te worden. Dit heet herintreden. Neemt u hiervoor contact op met de RTS.

Contactgegevens herregistratie en herintreding

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling herregistratie
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
Tel. 088-4404303
E-mail: rts.herregistratie@knmt.nl

tandartsspecialisten
specialistenregisters