Herregistratie tandarts-specialist

Behouden van uw registratie als tandarts-specialist vereist elke 5 jaar herregistratie en aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen voldeed.

Om in Nederland als tandarts-specialist te mogen werken, dient u ingeschreven te staan in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Omdat de inschrijvingsduur beperkt is tot maximaal 5 jaar, dient u zich periodiek te herregistreren. Bij afloop van iedere registratieperiode moet u aantonen dat u in de voorgaande periode (de referteperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed.

Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS), goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid en worden uitgevoerd door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Voor herregistratie van belang

  • Voordat uw inschrijving vervalt, verzoekt u de RTS om herregistratie;
  • U voldoet aan de herregistratie-eisen van het CTS en kunt dit met de nodige bewijsstukken aantonen;
  • De (her)inschrijvingsduur is maximaal 5 jaar; daarna vervalt de inschrijving automatisch;
  • Aan herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden: € 1.694.

Staat u als tandheelkundig-specialist ingeschreven in het register van de RTS, dan bent u bevoegd om de wettelijk beschermde titel te voeren.

Zo verloopt herregistratie

De RTS controleert periodiek of de kaakchirurg en orthodontist voldoet aan de herregistratie-eisen. Daarbij kijkt de RTS telkens 5 jaar terug (de zogenaamde referteperiode).

Herregistratie is mogelijk als u als tandarts-specialist voldoet aan de daarvoor geldende eisen betreffende:

Voldoende en regelmatige uitoefening van het specialisme middels één of meerdere werkgeversverklaring(en)

Download het template voor de Verklaring van werkzaamheden (benodigd bij herregistratie; docx)

Toelichting bij de Verklaring van werkzaamheden (docx)

Samenstellingsverklaring (docx)

Let op de juiste periode, de referteperiode

U gebruikt de Verklaring van werkzaamheden om aan te tonen dat u als tandarts-specialist werkzaam bent geweest en in het desbetreffende specialisme patiëntgebonden zorg heeft verleend. Het is van belang om daarbij de referteperiode in het oog te houden. De referteperiode is de periode van 5 jaar voorafgaand aan de expiratiedatum van de huidige inschrijving. De RTS kijkt 5 jaar terug. De verklaring mag daarom niet zien op perioden die buiten de referteperiode vallen. Het gaat erom dat u kunt aantonen dat u uw specialisme in voldoende mate heeft uitgeoefend in de referteperiode.

Voldoende deelname aan door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Voor het indienen van uw deskundigheidsbevordering gebruikt u PE-online.

U heeft in voldoende mate deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten als u over de referteperiode (vijf jaar voorafgaand aan de expiratiedatum van uw inschrijving) ten minste 200 door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerde punten heeft behaald.

Vastleggen deskundigheidsbevorderende activiteiten voor orthodontisten

Accreditatiereglement 2020 van de NVvO is van toepassing op al uw deskundigheidsbevorderende activiteiten. U vindt Accreditatiereglement 2020 op de website van de NVvO.

Let op:

  • Uw voor 1 januari 2020 gevolgde scholing kunt u zelf nog accrediteren via het accreditatiereglement 2020 van de NVvO.
  • Al uw op of na 1 januari 2020 gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten moeten formeel door de WACO geaccrediteerd zijn.
  • Voeg alléén DKB aan uw dossier in PE-online toe die in overeenstemming met Accreditatiereglement 2020 is geaccrediteerd.

Coulanceregeling Covid-19

Voor elke maand dat u als orthodontist bent geregistreerd in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021, worden drie geaccrediteerde punten afgetrokken van het voor herregistratie vereiste aantal geaccrediteerde punten aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, tot een maximum van in totaal 66 uren of punten.

Herregistratie onder voorwaarden

Als u bij een vorige herregistratie een voorwaarde op de eis van deskundigheidsbevordering heeft gehad, hetgeen inhield dat u eenmalig in de gelegenheid bent gesteld binnen één jaar uw tekort aan accreditatiepunten in te halen, dan tellen de deskundigheidsbevorderende activiteiten die u over die herregistratieperiode heeft ingehaald niet mee voor de nieuwe herregistratieperiode.

Vastleggen deskundigheidsbevorderende activiteiten voor kaakchirurgen

Accreditatiereglement 2022 van de NVMKA  is van toepassing op al uw deskundigheidsbevorderende activiteiten. U vindt het Accreditatiereglement 2022 op de website van de NVMKA.

Let op:

  • Van alle na 1 januari 2020 gevolgde bij- en nascholing hoort minimaal 75% vakinhoudelijk van aard te zijn. Dit volgt uit het Besluit MKA 2020 van het CTS.
  • Voeg alléén deskundigheidsbevordering (DKB) aan uw dossier in PE-online toe die in overeenstemming met Accreditatiereglement 2022 is geaccrediteerd.

Coulanceregeling Covid-19

Voor elke maand dat u als kaakchirurg bent geregistreerd in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021, worden drie geaccrediteerde punten afgetrokken van het voor herregistratie vereiste aantal geaccrediteerde punten aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, tot een maximum van in totaal 66 uren of punten.

Herregistratie onder voorwaarden

Als u bij een vorige herregistratie een voorwaarde op de eis van deskundigheidsbevordering heeft gehad, hetgeen inhield dat u eenmalig in de gelegenheid bent gesteld binnen één jaar uw tekort aan accreditatiepunten in te halen, dan tellen de deskundigheidsbevorderende activiteiten die u over die herregistratieperiode heeft ingehaald niet mee voor de nieuwe herregistratieperiode.

Deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke vereniging

Regel tijdig uw visitatie: de ervaring leert dat u op tijd moet zijn om visitatie aan te vragen bij uw weten­­schappelijke vereniging. Visitatie heeft een aanzienlijke doorlooptijd. Meld u daarom direct bij de wetenschappelijke vereniging nadat u een positief besluit heeft ontvangen over uw herregistratie.

Procedure herregistratie onder voorwaarden

Bij een herregistratie onder voorwaarde(n) of bij afwijzing maakt de RTS dit in een voornemen kenbaar. Als tandheelkundig-specialist kunt u aangeven het niet eens te zijn met het voorgenomen besluit van de RTS. Dit kunt u schriftelijk doen of in een persoonlijk (zienswijze) gesprek. Daarna neemt de RTS een definitief besluit. De registratie blijft in stand tot stand tot het besluit definitief is. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit van de RTS. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het definitieve besluit waartegen het gericht is niet.

Herintreding: neem contact op met de RTS

Als een tandarts in een specialistenregister geregistreerd is geweest, maar is doorgehaald op eigen verzoek of als gevolg van het niet voldoen aan de eisen voor herregistratie, dan kunt u bij de RTS een aanvraag indienen om opnieuw geregistreerd te worden. Dit heet herintreden. Neemt u hiervoor contact op met de RTS.

Geef adreswijzigingen door

Alle ingeschreven kaakchirurgen en orthodontisten ontvangen van de RTS 3 maanden voor afloop van hun registratietermijn een aanvraagformulier herregistratie op het van u bij de RTS bekende woonadres. U hebt zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de RTS beschikt over uw actuele woonadres. Ook het e-mailadres waarop u bereikbaar bent, en wijzigingen daarin, ontvangt de RTS graag.

Binnen 8 weken besluit over aanvraag

Na ontvangst van een volledige aanvraag, inclusief betaling van het geldende tarief, neemt de RTS binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag

Regel tijdig uw visitatie

De ervaring leert dat u op tijd moet zijn om visitatie aan te vragen bij uw weten­­schappelijke vereniging. Visitatie heeft een aanzienlijke doorlooptijd. Meld u daarom direct bij de wetenschappelijke vereniging nadat u een positief besluit heeft ontvangen over uw herregistratie.

Kosten

Het herregistratietarief van € 1.694,- kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer NL93ABNA0409290580, BIC nummer ABNANL2A t.n.v. de Stichting Dienstverlening NMT te Utrecht, o.v.v. MKA of DMO en uw naam.

Geen herregistratie: geef het door

Hebt u uw werkzaamheden neergelegd en wilt u niet meer worden ge(her)registreerd? Meld dit via rts.herregistratie@knmt.nl.

Meer informatie en vragen over herregistratie

Heeft u vragen over herregistratie of herintreding? Stuur uw vraag dan aan rts.herregistratie@knmt.nl.

tandartsspecialisten

Contactgegevens herregistratie en herintreding

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling herregistratie
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
Tel. 088-4404303
E-mail: rts.herregistratie@knmt.nl