Over de vereniging

De KNMT, oftewel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Bestuur en Raad van Toezicht

De KNMT is een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Een secretaris die tegelijkertijd directeur is van het verenigingskantoor ondersteunt het bestuur. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Per 1 juli 2024 zoeken we een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Besluitvorming via Algemene Vergadering

De ledenraad neemt samen met het bestuur en aanwezige leden besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering (AV), het hoogste inspraakorgaan van de KNMT. De AV komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen.

Alle leden zijn van harte welkom mee te beslissen tijdens de AV's. 

Tijdens de AV's praten (raads)leden mee over actuele kwesties in de mondzorg en oefenen zij invloed uit op het beleid van de KNMT. Daarnaast heeft de raad beslissingsbevoegdheid over het jaarplan, de begroting en de jaarrekening van de vereniging. Ook benoemt de AV het bestuur, dat op de AV verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.

De structuur en besluitvorming van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en 7 reglementen.

Ledenraad en commissies houden zich bezig met relevante onderwerpen voor de tandarts(specialist)

Een gekozen afvaardiging van de leden vormt samen de ledenraad. In die ledenraad zijn 27 mensen gekozen die stem geven aan verschillende geledingen binnen de KNMT.

Daarnaast zet een groot aantal leden zich in voor goed beleid en praktische richtlijnen via commissies, project- en werkgroepen.

KNMT in de regio

Regionaal zijn commissies actief, die zich richten op het organiseren van lokale activiteiten voor tandartsen en tandartsspecialisten. Dit kunnen gezelligheids- of netwerkactiviteiten zijn maar ook inhoudelijke evenementen. 

Overzicht KNMT-regio's