Randvoorwaarden cosmetische mondzorg

Het verlenen van cosmetische mondzorg is alleen mogelijk als de zorgaanbieder aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Die voorwaarden hebben te maken met de fysieke omgeving en medische technologie, met de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en met een goede organisatie van de praktijk.
Instrumentarium van de tandarts

Hieronder wordt nader beschreven welke concrete kwaliteitseisen op deze punten worden onderscheiden.

1. Fysieke omgeving en medische apparatuur

Voor het verlenen van cosmetische mondzorg is een zo schoon mogelijke werkomgeving van groot belang om (wond)infecties te voorkomen. Verder moet de praktijkomgeving waarin zorg wordt verleend voldoen aan eisen passend bij de aard van de uit te voeren behandeling. Dit betekent het volgende.

 1. De zorgaanbieder biedt een veilige en comfortabele omgeving voor cliënten en de bouw en inrichting van de behandelkamer(s) en overige ruimten (wachtkamer, spreekkamer, ruimte voor röntgenopnamen e.a.) voldoen aan daarvoor geldende richtlijnen.
 2. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het hele proces van aanschaf, vrijgave, ingebruikname, beheer, opslag, onderhoud, modificatie, gebruik, afstoting en verwijdering van en voorlichting over medische apparatuur. Zo zijn medische hulpmiddelen en apparatuur aantoonbaar door de praktijk gecontroleerd, geijkt en gekalibreerd volgens het voorschrift van de fabrikant. En zo nodig is registratie van medische hulpmiddelen en apparatuur beschikbaar.

2. Gekwalificeerd personeel

Het is belangrijk dat zorgverleners binnen de cosmetische mondzorg zijn opgeleid en voldoende kennis en praktijkervaring hebben voor uitvoering van de behandelingen.

 1. Om de kennis en ervaring van zorgverleners goed te regelen en op peil te houden, is het van belang eisen te stellen aan het opleidingsniveau en hierover landelijke afspraken te maken in overeenstemming met wat over bevoegdheid en bekwaamheid is opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
 2. Delegatie van invasieve cosmetische mondzorgbehandelingen naar zorgverleners die geen tandarts of tandarts-specialist zijn, is niet toegestaan. Extern bleken wordt niet beschouwd als een invasieve cosmetische behandeling.  
 3. De zorgaanbieder vergewist zich in bredere zin ervan dat de zorgverleners die cliënten behandelen ook geschikt zijn voor hun werk, zowel wat betreft zorginhoudelijke als communicatieve aspecten daarvan.
 4. De deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van een zorgverlener moeten inzichtelijk zijn voor de cliënt, door kenbaar maken van het BIG-nummer. Duidelijk moet in ieder geval zijn welke titel de behandelend zorgverlener heeft, waarvoor de zorgverlener bevoegd en bekwaam is, of de zorgverlener een erkende opleiding heeft afgerond en of de zorgverlener is aangesloten bij een wetenschappelijke vereniging en/of beroepsvereniging.

3. Organisatie van de praktijk

Naast goed geïnformeerde cliënten, een goede en veilige behandeling, een passende praktijkomgeving en bekwame behandelaars zijn organisatorische factoren van belang om cosmetische mondzorg naar behoren te kunnen uitvoeren. Binnen de praktijk moet natuurlijk aan wettelijke eisen worden voldaan, maar ook wat betreft de organisatie van de zorgverlening moet in de praktijk een aantal zaken naar behoren zijn geregeld.

Hieronder staat een op de eerstelijns mondzorg aangepaste samenvatting van de hoofdstukken 6, 7 en 9 van het in 2019 door het Zorginstituut uitgebrachte Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

 1. Het zorgaanbod van de zorgaanbieder is vastgelegd in herkenbare zorgdisciplines, doelgroepen en behandelingen en hierover worden cliënten duidelijk geïnformeerd. Daartoe beschrijft de zorgaanbieder (bijvoorbeeld door vermelding van BIG-nummers op de website) alle functies en hun samenhang, waarbij taken, verantwoordelijkheden, bevoegd- en bekwaamheden eenduidig zijn toebedeeld.
 2. De zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor dat alle zorgverleners over de benodigde bevoegd- en bekwaamheden beschikken voor het verlenen van goede zorg, in overeenstemming met wettelijke voorschriften (met name vergewisplicht) en eisen van beroepsgroepen.
 3. De zorgaanbieder biedt alle zorgverleners de gelegenheid om trainingen en bij- en nascholing te volgen om hun professionele bekwaamheid te handhaven en te ontwikkelen, hun vaardigheden uit te breiden en hun motivatie en houding rond kwaliteit van zorg en veiligheid actief te bewaken.
 4. De zorgaanbieder heeft procedures en protocollen schriftelijk vastgelegd. Onder andere met betrekking tot:
  intake en acceptatie van cliënten,
  - annuleringsbeleid,
  - infectiepreventie,
  - medicatie en pijnbestrijding,
  - identificeren, vaststellen, veilig melden en registreren van incidenten en complicaties,
  - omgaan met medische noodsituaties,
  - ontvangen en afhandelen van klachten en geschillen van cliënten over zorg- en dienstverlening (conform de Wkkgz).
 5. De zorgaanbieder heeft zicht op de relevante eisen voortvloeiend uit Nederlandse wet- en regelgeving en houdt zich daaraan. Wijzigingen worden beoordeeld en, indien van toepassing, opgevolgd. Hieronder vallen onder meer:
  de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), inclusief het uitvoeringsbesluit Wkkgz,
  de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG),
  de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz),
  de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO),
  de Geneesmiddelenwet,
  - richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen.
 6. Het verzamelen, vastleggen en beheren van data en informatie gebeurt op veilige en effectieve wijze, volgens wettelijk vastgestelde privacy-en veiligheidseisen, opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).