facebook

Stappenplan: zo richt je een cliëntenraad op

Hans Scholten
2 minuten
Groep meeting raad
Sinds 1 juli 2020 moeten tandartspraktijken waar meer dan 25 mondzorgverleners werken een cliëntenraad hebben. Om de plusminus 5% van de praktijken die onder deze verplichting vallen te helpen heeft de KNMT een stappenplan ontwikkeld.

Cliëntenraden van zorginstellingen behartigen de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. Het stappenplan helpt tandartspraktijken om op een gestructureerde wijze een cliëntenraad in het leven te roepen.

Stappenplan oprichting cliëntenraad

In verband met de coronacrisis zal de Inspectie niet meteen per 1 juli 2020 handhaven op de verplichte cliëntenraad.

Top 3 vragen over de Wmcz

Wie vallen er precies onder de definitie van zorgverlener?

Met zorgverleners wordt bedoeld iedereen die feitelijk zorg verleent aan de patiënt, zoals tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistenten en de klinisch tandprotheticus. Een balieassistent die enkel administatief werkt doet, valt er niet onder. Maar, als deze assistent structureel lichte vormen van zorg in opdracht van de tandarts uitvoert, valt deze alsnog onder het begrip natuurlijke persoon die zorg vanuit de instelling verleent en telt deze medewerker dus mee voor de grens van 25 zorgverleners.

Gaat het om 25 FTE of 25 zorgverleners?

Het gaat om 25 'natuurlijk personen', dus het totale aantal mensen in de praktijk dat structureel zorgverlenende taken uitvoert. Hoeveel uur iemand werkt maakt niet uit.

Tellen zzp'ers en stagiairs ook mee? 

Ja, het maakt niet uit in wat voor vorm iemand bij de praktijk werkt. Het gaat om het totale aantal mensen in de praktijk dat structureel zorgverlenende taken uitvoert. Wie niet meetelt, is iemand die voor het verlenen van zorg alleen gebruik maakt van de faciliteiten van een praktijk maar die wat de inhoud van de zorgverlening betreft geen enkele relatie heeft met die praktijk.

Model huishoudelijk reglement 

Een onderdeel van het stappenplan is het opstellen van een huishoudelijk reglement waarin de werkwijze van de raad staat. 

Model huishoudelijk reglement

Model medezeggenschapsregeling

Als de cliëntenraad uiterlijk 1 juli 2020 geïnstalleerd is, hebben de raad en de praktijk nog een halfjaar om een medezeggenschapsregeling op te stellen, die ook verplicht is. Daarin staan zaken als de omvang, benoeming en de rechten van de cliëntenraad. 

Model medezeggenschapsregeling

Uitvloeisel van Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De verplichte cliëntenraad komt voort uit de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018), die op 1 juli 2020 in werking treedt. Aanvankelijk zouden praktijken met meer dan 10 zorgverleners al een cliëntenraad moeten instellen maar na een actief lobbytraject door de KNMT in samenwerking met de LHV, LVVP, KNGF, InEen, KNOV en ANT is die grens verhoogd naar 25 zorgverleners. Als gevolg daarvan wordt het grootste deel van de tandartspraktijken uitgezonderd. 

Meer informatie over cliëntenraden volgens de Wmcz 2018