Aansluiting bij een spoedpraktijk

In de spoedopvang binnen de mondzorg zijn de zogenoemde spoedpraktijken sterk in opkomst. Spoedpraktijken zijn zorgaanbieders die voor tandartspraktijken de opvang van spoedgevallen buiten de praktijkuren overnemen. Besteed je de spoedopvang uit? Check dan hieronder onze aanbevelingen voor het afsluiten van een contract.
Chill-relax-uitbesteden

Verscheidenheid aan regelingen

In de afgelopen jaren is tussen tandartspraktijken en spoedpraktijken een verscheidenheid aan regelingen ontstaan. Zo bieden de spoedpraktijken verschillende mogelijkheden aan, waarbij de tandartspraktijk wel of niet zelf ook diensten verzorgt. Dit lijkt samen te hangen met regionale omstandigheden, in het bijzonder mogelijkheden voor de spoedpraktijk om in een bepaalde regio voldoende spoedeisende zorg te kunnen aanbieden. Maar ook de voorkeur van individuele tandartsen speelt hierbij een rol.

Verder beperken spoedpraktijken hun diensten niet alleen tot de avonden en weekenden, dus tot de tijden buiten de reguliere openingstijden van praktijken, maar bieden ze ook telefonische opvang van spoedgevallen ‘24/7’ aan. Daarnaast komt het voor dat tandartspraktijken kiezen voor een combinatie van aansluiting bij een spoedgevallendienst en het afsluiten van een contract met een spoedpraktijk. En verder dat een groep van tandartspraktijken c.q. een bestaande spoedgevallendienst kiest voor de gezamenlijke overgang naar een spoedpraktijk.

Tandartspraktijk blijft verantwoordelijk voor leveren goede zorg

Echter: welke regeling ook wordt getroffen, uiteindelijk blijft de tandartspraktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg aan zijn patiënten. Als de praktijk hierbij anderen betrekt, zoals een spoedpraktijk, dient de praktijk zich ervan te vergewissen dat die betrokken zorgverleners ook goede zorg leveren conform de Wkkgz. Het is daarom van belang om het aanbod van een spoedpraktijk zorgvuldig te bekijken en, wanneer het tot een contract komt, hierin goede en duidelijke afspraken vast te leggen.

Te maken afspraken

Het afsluiten van een contract met een spoedpraktijk gebeurt door iedere afzonderlijke tandartspraktijk, ook wanneer een groep van tandartspraktijken c.q. een spoedgevallendienst hiertoe gezamenlijk besluit. Het verdient aanbeveling alle afspraken met een spoedpraktijk in een contract vast te (laten) leggen dat door beide partijen met datumvermelding wordt ondertekend. Van belang zijn in elk geval de volgende punten:

1. Beoordeling en behandeling van spoedklachten

 • Welke klachten wel en niet worden verstaan onder ‘spoedklachten’ en hoe hiervoor de triage verloopt. (Zie ook Beoordeling van spoed en Bereikbaarheid en triage.) 
 • De bepaling dat de spoedpraktijk patiënten met een spoedgeval uitsluitend op afspraak behandelt. 

2. Spoedtijden en locatie van de spoedbehandeling

 • De precieze dagen en tijden waarop de spoedpraktijk voor de individuele tandartspraktijk de spoedopvang verzorgt. Naar wens inclusief officiële feestdagen en/of vakantieperioden. 
 • De locatie waar de spoedpraktijk de daadwerkelijke spoedopvang verzorgt, hierbij moet een maximale reisafstand van 1 uur voor alle patiënten van de tandartspraktijk haalbaar zijn.

3. Communicatie met patiënten

De wijze waarop patiënten door de tandartspraktijk worden doorverwezen c.q. het telefoonnummer waarop de spoedpraktijk is te bereiken. 

 • De wijze waarop de spoedpraktijk (rechtstreeks) de patiënten informeert over de geboden spoedeisende zorg, over de hieraan verbonden kosten en de voorwaarden waaronder de dienstdoende tandarts de spoedklacht in behandeling neemt. Veelal gebeurt dit tijdens de triage. Het kan ook onderdeel zijn van de algemene informatie op de website van de spoedpraktijk.
 • De bepaling (gedragsregel) dat de spoedpraktijk en de daarvoor dienstdoende tandartsen zich onthouden van wervende activiteiten dan wel commentaar op de eigen tandarts tegenover patiënten van de tandartspraktijk.

4. Declaraties en terugkoppeling 

 • De wijze waarop de geboden zorg wordt gedeclareerd, het (schriftelijk dan wel digitaal) meegeven/toesturen van een gespecificeerde nota van de spoedbehandeling aan de patiënt, eventueel met de gemaakte röntgenfoto’s.
 • De wijze van terugkoppeling van de geboden spoedeisende zorg aan de tandartspraktijk en de maximale termijn waarbinnen dit gebeurt.

5. Bepalingen inzake dienstdoende tandartsen

De bepaling dat dienstdoende tandartsen BIG-geregistreerd zijn, dat zij zich houden aan de professionele standaard en dat zij naar behoren kunnen communiceren met patiënten over de diagnose en voorgestelde behandeling, eventueel met gebruikmaking van een tolk. (Zie ook voorwaarden voor deelnemers.)

6. Aansprakelijkheid, klachtenregeling en calamiteiten

 • De bepaling dat de spoedpraktijk beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De bepaling dat de spoedpraktijk beschikt over een klachten- en geschillenregeling conform de wettelijke eisen (Wkkgz) die hiervoor gelden en dat de spoedpraktijk dit ook duidelijk onder de aandacht brengt van patiënten.
 • De wijze waarop een klacht over een dienstdoende tandarts van de spoedpraktijk of diens eventuele medewerker wordt afgehandeld.
 • De bepaling dat de spoedpraktijk beschikt over een procedure inzake de omgang met een incident of calamiteit gedurende de verlening van spoedeisende zorg en dat, indien sprake is van een calamiteit als bedoeld in de Wkkgz, deze door de spoedpraktijk wordt gemeld bij de IGJ. Het is wenselijk dit ook aan de eigen tandarts wordt meegedeeld.

7. Kosten van de dienstverlening, geschillen en beëindiging

 • De kosten die voor de tandartspraktijk zijn verbonden aan de dienstverlening van de spoedpraktijk en de wijze waarop deze worden gefactureerd.
 • De wijze waarop en de termijn waarvoor tussentijdse prijsaanpassingen, bijvoorbeeld inflatiecorrectie, worden bepaald. 
 • De wijze waarop eventuele geschillen met betrekking tot de gemaakte afspraken tussen de spoedpraktijk en de tandartspraktijk worden opgelost.
 • De wijze waarop eventuele andere wijzigingen of aanvullingen in het contract kunnen worden toegevoegd.
 • De wijze waarop partijen of een van beide het contract kunnen beëindigen en de termijn die hiervoor staat.