Verslaglegging bij spoedgevallen

Voor alle patiënten die je tijdens een dienst hebt gesproken, gezien en/of behandeld breng je verslag uit aan diens eigen tandarts. Wat je vast moet leggen en hoe je de informatie overdraagt, leggen we je hieronder uit.
Dossier-verslag-terugkoppeling

Vast te leggen gegevens

De dienstdoende tandarts brengt voor alle patiënten die hij tijdens een dienst heeft gesproken, gezien en/of behandeld verslag uit aan de eigen tandarts. Voor een adequate terugkoppeling aan en dossiervoering door de eigen tandarts dienen in dit verslag de volgende gegevens te worden opgenomen:

  • Naam, adres, woonplaats en BSN van de patiënt;
  • Omschrijving van de spoedklacht, met datum en tijdstip;
  • Omschrijving van de bevindingen en de diagnose;
  • Omschrijving van de uitgevoerde behandeling en/of het gegeven advies;
  • Een eventuele verwijzing naar een collega, tandartsspecialist, huisarts of medisch specialist, met de reden van deze verwijzing;
  • Een eventueel noodzakelijke na- of vervolgbehandeling en daarvoor gestelde termijn;
  • Eventuele overige gegevens die voor een goede zorgverlening noodzakelijk zijn;
  • Bij dit verslag worden, indien van toepassing, ook gemaakte röntgenopnamen gevoegd. Bij voorkeur worden tevens de in rekening gebrachte tariefcodes vermeld.

Zie voor de adviezen met betrekking tot dossiervoering de KNMT-richtlijn Patiëntendossier.

Overdracht van het verslag

De dienstdoende tandarts is verantwoordelijk voor een correcte overdracht van het verslag aan de eigen tandarts van de patiënt. Als ‘vervanger van de zorgverlener’ geldt dat de dienstdoende tandarts hiervoor geen toestemming nodig heeft van de patiënt.  
Onder de AVG is veilige elektronische communicatie verplicht. Hiervoor zijn aanbieders beschikbaar.

De patiënt heeft desgevraagd recht op een kosteloos afschrift van het verslag. Als de patiënt om meer dan één afschrift vraagt, kan daarvoor een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht. Buitensporige verzoeken kunnen geweigerd worden.

Patiënten zonder eigen tandarts

Als de patiënt geen eigen tandarts heeft (zoals eventueel reeds genoteerd door de triagemedewerker), moet de dienstdoende tandarts hem met klem adviseren om zo spoedig mogelijk een tandarts te zoeken. Dit advies dient genoteerd te worden in het aan te maken passantendossier. In de tussenliggende periode verzorgt de dienstdoende tandarts alle behandelingen die geen verder uitstel dulden. (Zie ook: Vervolgbehandelingen).

Tip!
Verwijs patiënten naar allesoverhetgebit.nl voor het vinden van een tandarts. Daar zien ze namelijk eenvoudig welke tandartsen er bij hen in de buurt nog patiënten aannemen.