Wijziging Besluiten DMO en MKA adviesronde in

Webredactie
1 minuut
Image
Orthodontie-beugel-controle
Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft in zijn vergadering van 23 oktober 2023 besloten het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2022 en het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 op enkele onderdelen tewijzigen. De beoogde datum van inwerkingtreding voor de wijzigingen is 1 juli 2024.

De wijzigingen betreffen onder andere verduidelijking van de bestuurlijke opleidingseenheid in het Besluit MKA en in beide besluiten de toevoeging van de plicht voor instellingen om ook de afwezigheid van een plaatsvervangend opleider te melden aan de RTS.

De wijzigingen heeft het CTS voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. Deze partijen hebben tot 15 januari 2024 de tijd om desgewenst advies uit te brengen.

De integrale tekst van de voorgenomen wijzigingen (pdf) is te vinden op www.knmt.nl/cts. Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijzigingen schriftelijk kenbaar maken, binnen 4 weken na publicatie van deze kennisgeving in NT/Dentz.

Schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl.