facebook

IGJ, NZa en Arbeidsinspectie: wat zijn hun taken?

h.scholten@knmt.nl
3 minuten
Bezoek aan de deur
De overheid heeft verschillende inspecties die controleren of ondernemingen zich aan de wet houden. Ook in de mondzorg kun je met bezoek van een inspecteur te maken krijgen. Bijvoorbeeld met een van de NZa, IGJ of Arbeidsinspectie. Maar wat zijn precies hun taken?

Wat doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)?

De NZa stelt de prestatie(beschrijvingen) en tarieven vast in verschillende zorgdisciplines, waaronder de mondzorg. Maar, ze houdt als ‘marktmeester’ in de zorg ook toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa controleert of zorgaanbieders zich aan wet- en regelgeving houden, bijvoorbeeld wat betreft het juist declareren en administreren en het volledig en passend informeren van patiënten. 

De NZa is in de mondzorg vrij actief. Zo heeft de NZa onlangs nog aangekondigd bij toezichtsonderzoeken te controleren of mondzorgaanbieders hun patiënten wel deugdelijk voorlichten middels de in sommige gevallen verplichte begroting.

Verder richten onderzoeken van de NZa in de mondzorg zich vaak op het juist declareren van specifieke prestaties, zoals de C22 (aanvullende medische anamnese). 

Met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) heeft de NZa bovendien extra (toezichts)taken gekregen. Ze gaat het aanleveren van de financiële jaarverantwoording controleren, evenals het naleven van de transparantieregels voor de financiële bedrijfsvoering.

De NZa controleert bijvoorbeeld ook of zorgverzekeraars zich aan de regels houden als zij materiële controles bij zorgaanbieders uitvoeren. 

NZa.nl: toezicht op mondzorg

Wat doet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?

De IGJ ziet toe op de kwaliteit van de mondzorg, waarbij de IGJ met name let op de risico’s voor de patiëntveiligheid. Belangrijke wetten waarvan de IGJ de naleving controleert zijn de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de Wet BIG.

In de mondzorg onderzoekt de IGJ met name of behandelingen wel zijn uitgevoerd door een behandelaar die bevoegd en bekwaam is deze behandelingen uit te voeren en of de patiënt -   bijvoorbeeld bij cosmetische behandelingen - wel afdoende informatie van de behandelaar krijgt. 

Verder beoordeelt de IGJ ook of zorgverleners zich houden aan de door de beroepsgroep opgestelde veldnormen en richtlijnen, zoals voor infectiepreventie en radiologie.

Bezoek van de IGJ: zo bereid je je erop voor

IGJ.nl: toezicht op mondzorg

Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie?

De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen de Inspectie SZW) controleert of werkgevers zich houden aan wetten, besluiten en regelingen op het gebied van werk.

In de mondzorg controleert de Arbeidsinspectie bijvoorbeeld of praktijken zich voldoende inspannen om arbeidsrisico's te vermijden (denk aan ongelukjes met naalden of lichamelijke klachten), of ze een actuele RI&E hebben en voldoen aan de regels die werknemers tegen stralingsrisico’s moeten beschermen.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er daarnaast op toe dat mondzorgpraktijken een vergunning hebben voor hun röntgenapparatuur.

Nog meer inspecties

De NZa, IGJ en Nederlandse Arbeidsinspectie zijn niet de enige drie inspecties waarmee je te maken kunt krijgen. In totaal zijn er 16 rijksinspecties, waarvan de de Belastingdienst wellicht de bekendste is.

Rijksinspecties.nl: Overzicht inspecties 

Dit artikel is gebaseerd op een artikel dat eerder verscheen in NT/Dentz.

Ook interessant

Toezichthouder op bezoek? Dit zijn de 'do's and don'ts'

Leren hoe je goed voorbereid kan zijn op een (onverwacht) bezoek van de inspectie? Volg dan de (online) cursus Praktijk op orde