Bezwaar maken

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit over uw opleiding dat genomen is door de RTS (bijvoorbeeld doorhaling van uw inschrijving in het specialistenregister) of een besluit van uw opleider of opleidingsinstelling (bijvoorbeeld een besluit over de vorm, inhoud of duur van de opleiding), dan kunt u een geschil aanhangig maken. Daarnaast kan een geschil aanhangig worden gemaakt door opleiders of opleidingsinstellingen over bijvoorbeeld de door de RTS beoordeelde individuele opleidingsprogramma’s of het erkennen van opleiders of opleidingsinstellingen.

Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (CAG)

Ter bevordering van de kwaliteit en om uw rechten te kunnen waarborgen is er door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) een onafhankelijke commissie ingesteld die advies uitbrengt over bezwaarschriften en die oordeelt over geschillen: de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting. Die had één hoorzitting in 2023 (pdf).

Deze commissie kent 2 Kamers: de Kamer voor Advies op Bezwaar en de Kamer voor Geschilbeslechting.

De leden van de CAG (pdf) hebben zitting in beide Kamers.

Geschilprocedure

Er wordt in onderstaande tekst, indien mogelijk, verwezen naar de relevante bepalingen uit de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf).

Waarover kan een geschil aanhangig worden gemaakt?

Een geschil kan in de eerste plaats aanhangig worden gemaakt over een door de RTS genomen besluit over:

 • de inschrijving in het opleidingsregister dan wel de doorhaling van deze inschrijving;
 • de beoordeling van individuele curricula en individuele opleidingsprogramma’s;
 • de erkenning van (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinstellingen en het schorsen of intrekken van de erkenningen.

Daarnaast kan een geschil aanhangig worden gemaakt tegen alle besluiten die verband houden met de vorm, de inhoud of de duur van de opleiding tot specialist of tegen besluiten tot erkenning als (plaatsvervangend) opleider of opleidingsinstelling (artikel 44 lid 2 en artikel 27 onder d,e en f van de Regeling).

Hoe kan een geschil aanhangig worden gemaakt?

Een geschil wordt aanhangig gemaakt bij de Kamer voor Geschilbeslechting door het indienen van een verzoekschrift bij de secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting, mevrouw mr. J.M. van der Ven (artikel 67 lid 1 van de Regeling). U kunt het verzoekschrift per post versturen naar:

Commissie voor Advies en Geschilbeslechting
Kamer voor Geschilbeslechting
T.a.v. mw. mr. J.M. van der Ven, secretaris
Postbus 4141
3502 HC Utrecht

Of per e-mail naar: CAG@knmt.nl

Betalen van griffierecht voor de behandeling van het verzoekschrift

Het betalen van griffierecht voor de behandeling van het verzoekschrift

Voor de behandeling van het verzoekschrift is de indiener van dit verzoekschrift aan de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting een griffierecht verschuldigd. De hoogte van dit griffierecht wordt jaarlijks bij besluit door het bestuur van de KNMT vastgesteld en is gebaseerd op de tarieven die gelden voor bestuurszaken bij de rechtbank. 

Per 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven voor het griffierecht:

 • Voor natuurlijke personen € 187,00
 • Voor rechtspersonen € 371,00

Het griffierecht kan worden overgemaakt naar het rekeningnummer (IBAN): NL48ABNA0568476441 ten name van de KNMT, Utrecht, onder vermelding van de tekst: “griffierecht [+ UW NAAM]”.

De behandeling van het verzoekschrift vindt plaats na de ontvangst van het griffierecht. In het geval uw verzoek (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, wordt het griffierecht geretourneerd (artikel 67 lid 1 - 5 van de Regeling).

Vereisten verzoekschrift

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;
 2. de dagtekening;
 3. een omschrijving van het besluit waarover een geschil aanhangig wordt gemaakt;
 4. de gronden voor het verzoek.

Indien mogelijk, dient er een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, alsmede overige relevante stukken, bij het verzoekschrift te worden gevoegd (artikel 67 lid 5 (schakelbepaling) en artikel 53 lid 2 en 3 van de Regeling).

Termijn voor het indienen van een verzoekschrift

Het geschil dient binnen 4 weken na bekendmaking van het besluit, waarop het geschil betrekking heeft, aanhangig te worden gemaakt bij de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (Kamer voor Geschilbeslechting). Bij overschrijding van deze termijn kan door de commissie worden besloten om het geschil niet te beslechten (artikel 69 van de Regeling).

NB: de andere partij (dus niet de indiener van het verzoekschrift) krijgt 4 weken de tijd, gerekend vanaf de dag nadat het verzoekschrift aan hem is toegezonden, om een verweerschrift in te dienen (artikel 72 lid 2 van de Regeling).

Hoorzitting

Partijen worden in de gelegenheid gesteld om in elkaars aanwezigheid te worden gehoord, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. De voorzitter van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting bepaalt de plaats en het tijdstip van de hoorzitting. Doorgaans vinden deze hoorzittingen plaats op vrijdag bij de KNMT in Utrecht (Orteliuslaan 750, 3528 BB). De indiener van het verzoekschrift wordt tenminste 3 weken voor de zitting medegedeeld dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zich tijdens een zitting te doen horen (artikel 73 lid 1 en 2 (schakelbepaling) en artikel 58 lid 1 en 3 van de Regeling).

Mogelijkheid tot vertegenwoordiging tijdens de hoorzitting

Beide partijen kunnen zich in de geschilprocedure laten bijstaan of vertegenwoordigen (artikel 73 lid 1 (schakelbepaling) en artikel 58 lid 4 van de Regeling).

Afhankelijk van de aard van het geschil en vanwege het (soms complexe) geheel van geldende wetten en regels, kan bijstand of vertegenwoordiging door een jurist of advocaat raadzaam zijn (maar dit is dus niet verplicht).

Samenstelling Kamer voor Geschilbeslechting tijdens de hoorzitting

De Kamer voor Geschilbeslechting houdt zitting met tenminste 3 leden, waaronder in ieder geval de voorzitter. De samenstelling van de Kamer voor Geschilbeslechting kan per zitting verschillen. De leden worden gekozen door de voorzitter in overleg met de secretaris, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de zaak, het specialisme waar het geschil betrekking op heeft en de specifieke deskundigheid van het lid (artikel 52 lid 1 en 2 van de Regeling). De lijst met leden die deel uitmaken van de Kamer voor Geschilbeslechting vindt u onder de tab ‘Geschilprocedure & Bezwaarprocedure’.

De uitspraak na de hoorzitting: bindend oordeel

De Kamer voor Geschilbeslechting zal binnen 6 weken na sluiting van de behandeling ter zitting bij uitspraak een bindend oordeel geven, tenzij deze termijn met 4 weken is verdaagd. Partijen ontvangen een afschrift van de uitspraak en deze is bindend voor partijen met ingang van de dag na bekendmaking aan partijen (artikel 7 lid 1 -3 van de Regeling).

Schema van hoorzittingen

De CAG komt als regel op één vrijdag in de maand bijeen. De CAG houdt bij de planning rekening met erkende feestdagen en regionale schoolvakanties. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling aan de voorzitter van de CAG, wordt niet van het schema afgeweken.

Zittingsdata voor 2024 zijn:

 • 26 januari
 • 1 maart
 • 15 maart
 • 26 april
 • 24 mei
 • 28 juni
 • 26 juli
 • 30 augustus
 • 27 september
 • 18 oktober
 • 20 november
 • 20 december

Overige procedurevoorschriften

De volledige procedure voor geschilbeslechting is beschreven in het hoofdstuk V Rechtsmiddelen (p. 18 t/m 26) van de Regeling. Zie voor de overige geldende wet – en regelgeving de informatie onder de tab ‘Opleiding en Registratie’.

Vragen over de procedure voor Geschilbeslechting?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de procedure voor geschilbeslechting? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting, mw. mr. J.M. van der Ven, per e-mail via CAG@knmt.nl of per telefoon via 030 – 60 76 276.

De Kamer voor Geschilbeslechting geeft bij uitspraak een bindend oordeel over geschillen.

Bezwaarprocedure

Wie kan er bezwaar maken bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)? Een belanghebbende kan bij de RTS bezwaar maken tegen een door de RTS genomen besluit. Dit is geregeld in artikel 44 lid 1 van de Regeling.

Tegen welke besluiten kan er bezwaar worden gemaakt?

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen een door de RTS genomen besluit over:

 • de inschrijving in een specialistenregister dan wel de doorhaling van deze inschrijving;
 • de herregistratie in een specialistenregister dan wel de doorhaling van deze inschrijving;
 • het opnieuw inschrijven van herintreders in een specialistenregister dan wel de doorhaling van deze inschrijving (artikel 44 lid 1 en artikel 27 onder b en c van de Regeling).

Daarnaast kan er bezwaar worden gemaakt tegen het niet tijdig nemen van een besluit (artikel 44 lid 4 van de Regeling).

Hoe kan er bezwaar worden gemaakt?

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij de RTS. Na de ontvangst van het bezwaarschrift door de RTS stelt de RTS het bezwaarschrift in handen van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting. De Kamer voor Advies op Bezwaar zal over het bezwaarschrift adviseren (artikel 53 lid 1 en artikel 54 lid 2 van de Regeling). U kunt uw bezwaarschrift per post versturen naar:

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen

T.a.v. mw. mr. A.E.L. van der Voort van Zyp, secretaris
Postbus 20053
3502 LB Utrecht

telefoon: 088-4404303

Of per e-mail naar: rts@knmt.nl

Vereisten bezwaarschrift

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient tenminste te bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;
 2. de dagtekening;
 3. een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
 4. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast dient er bij het bezwaarschrift – indien mogelijk – een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt te worden gevoegd, alsmede afschriften van eventuele overige relevante stukken (artikel 53 lid 2 en 3 van de Regeling).

Termijn voor het indienen van een bezwaarschrift

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het desbetreffende besluit is bekendgemaakt (artikel 55 lid 1 van de Regeling).

Indien het bezwaar zich richt tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is het niet aan een termijn gebonden. Het bezwaarschrift kan dan worden ingediend zodra de RTS in gebreke is tijdig een besluit te nemen (artikel 55 lid 4 van de Regeling).

NB: Indien niet is voldaan aan de vereisten voor het bezwaarschrift of het bezwaarschrift niet binnen de termijn van zes weken is ingediend, kan het bezwaarschrift door de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting niet-ontvankelijk worden verklaard (artikel 57 lid 1 van de Regeling).

Hoorzitting

Partijen worden in de gelegenheid gesteld om in elkaars aanwezigheid te worden gehoord, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. De voorzitter van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting bepaalt de plaats en het tijdstip van de hoorzitting. Doorgaans vinden deze hoorzittingen plaats op vrijdag in 't Hart in Utrecht (Orteliuslaan 750, 3528 BB). De indiener van het bezwaarschrift wordt tenminste drie weken voor de zitting medegedeeld dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zich tijdens een zitting te doen horen (artikel 58 lid 1 en 3 van de Regeling).

Daarnaast wordt een vertegenwoordiger van de RTS voor het horen uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op het standpunt van de RTS (artikel 58 lid 6 van de Regeling).

Mogelijkheid tot vertegenwoordiging tijdens de hoorzitting

De indiener van het bezwaarschrift kan zich tijdens de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen (artikel 58 lid 4 van de Regeling).

Afhankelijk van de aard van de zaak en vanwege het (soms complexe) geheel van geldende wetten en regels, kan bijstand of vertegenwoordiging door een jurist of advocaat raadzaam zijn (maar dit is dus niet verplicht).

Samenstelling Kamer voor Advies op Bezwaar tijdens de hoorzitting

De Kamer voor Advies op Bezwaar houdt zitting met vijf leden. Drie van deze leden, waaronder de voorzitter, hebben de hoedanigheid van meester in de rechten. De overige twee leden zijn specialist. Indien de zaak daarvoor geschikt is, kan de voorzitter bepalen dat er zitting wordt gehouden met drie leden in plaats van vijf: de voorzitter, één jurist lid en één specialist lid uit de kring van het specialisme van de belanghebbende (artikel 51 lid 1 en 2 van de Regeling). De samenstelling van de Kamer voor Advies op Bezwaar kan per zitting verschillen. De lijst met leden die deel uitmaken van de Kamer voor Advies op Bezwaar vindt u onder de tab ‘Geschilprocedure & Bezwaarprocedure’.

Het advies van de Kamer voor Advies op Bezwaar

De Kamer voor Advies op Bezwaar beslist bij meerderheid van stemmen over het door haar uit te brengen advies. Het advies is gemotiveerd en bevat een voorstel voor het te nemen besluit op bezwaar (artikel 64 lid 2 en 3 van de Regeling).

Het advies wordt (gezamenlijk met een verslag van de hoorzitting) binnen zes weken, gerekend vanaf de dag dat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, uitgebracht aan de RTS (artikel 65 lid 1 van de Regeling).

Besluit op bezwaar door de RTS

De RTS neemt uiterlijk 12 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit op het bezwaarschrift. Dit besluit kan de RTS ten hoogste voor zes weken verdagen. Van eventuele verdaging dient de RTS schriftelijk mededeling te doen aan de indiener van het bezwaarschrift (artikel 65 lid 2 van de Regeling).

Indien het besluit op bezwaar van de RTS afwijkt van het advies van de Kamer voor Advies op Bezwaar, dan wordt de reden van afwijking in het besluit vermeld en wordt het advies met het besluit meegezonden. Het besluit van de RTS op het bezwaar zal worden toegezonden aan de indiener van het bezwaarschrift en aan de Kamer voor Advies op Bezwaar van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting (artikel 65 lid 4 van de Regeling).

Beroep aantekenen tegen het besluit op bezwaar van de RTS

Indien u het niet eens bent met het door de RTS genomen besluit op uw ingediende bezwaar, dan kunt u tegen dit besluit beroep aantekenen bij de rechtbank. De RTS vermeldt bij het besluit op bezwaar door wie, binnen welke termijn en bij welke rechtbank beroep kan worden aangetekend tegen het besluit op bezwaar (artikel 65 lid 5 van de Regeling).

Overige procedurevoorschriften

De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het hoofdstuk V Rechtsmiddelen (p. 18 t/m 24) van de Regeling. Zie voor de overige geldende wet – en regelgeving de pagina ‘Opleiding en Registratie’. De bepalingen over de bezwaarprocedure in de Regeling zijn grotendeels gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Vragen over de bezwaarprocedure?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de bezwaarprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie voor Advies en Geschilbeslechting, mw. mr. J.M. van der Ven, per e-mail via CAG@knmt.nl of per telefoon via 030 – 60 76 276.