facebook

Wijzigingen tarieven 2023

Nieuwe en gewijzigde prestaties in het J-hoofdstuk (implantologie) en orthodontische zorg voor codes en tarieven 2023

Wijziging J- hoofdstuk (Implantologie)

Het hoofdstuk is opnieuw ingericht en de prestatiecodes zijn opnieuw genummerd waardoor het hoofdstuk weer logisch is opgebouwd. Daarbij zijn de prestaties in lijn gebracht met de huidige werkwijze in de praktijk en verduidelijkt waar nodig. De algemene bepalingen, die tot nu toe apart van de prestaties in de regelgeving waren opgenomen, zijn nu onderdeel van de prestatiebeschrijvingen en daardoor veel beter vindbaar. Een overzicht van de wijzigingen in het J-hoofdstuk per 2023.

Een aantal nieuwe prestaties is toegevoegd

C016 - Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling

Om voorspelbaar te kunnen restaureren is het vervaardigen van een proefopstelling nodig. Tot nu toe waren hier geen aparte prestaties voor vastgesteld. De proefopstelling is enerzijds een manier om de patiënt te laten zien hoe het eindresultaat gaat zijn, anderzijds om het dichtbijten en over elkaar schuiven in de nieuwe situatie te evalueren.

R92 - Passen restauratieve proefopstelling in de mond

R92 is toegevoegd voor het passen van de restauratieve proefopstelling in de mond (mock-up). Hiermee kan de mondzorgverlener het beoogde eindresultaat aan de patiënt laten zien. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien deze prestatie op verzoek van de patiënt wordt uitgevoerd

H34 - Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak

Op was geen prestatie voor het verrichten van handelingen die nodig zijn om een geretineerd element (nog niet doorgebroken tand/kies) te laten doorbreken. Daarom wordt is hiervoor een nieuwe prestatie toegevoegd.

G76 - Consult myofunctionele therapie en G74 Plaatsen van myofunctionele apparatuur

De prestatie G76 is toegevoegd voor een (maandelijks) consult. De bestaande prestatie G74 is gewijzigd van een all-in tarief in een prestatie voor alleen het plaatsen van myofunctionele apparatuur (inclusief uitleg).  Met deze wijziging wordt meer recht gedaan aan de duur en doorlooptijd van de behandeling die per kind sterk verschillend is. In de omschrijving van prestatie M01 is verduidelijkt dat deze prestatie niet in rekening gebracht kan worden in het kader van myofunctionele therapie.

Een aantal prestaties is gewijzigd

M61- Mondbeschermer of fluoridekap

Er was geen prestatie voor de fluoridekap. Daarom is prestatie M61 verbreed. Deze prestatie is nu ook van toepassing bij een fluoridekap.

H50 - Terugzetten tand of kies, eerste element

H55 - Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting

In prestatie H55 werd de term ‘buurelement’ gebruikt. De terminologie in deze prestatie is gelijkgetrokken met de terminologie in de rest van de regelgeving. Prestatie H50 geldt voor het eerste element en H55 is aangewezen voor het volgende element in dezelfde zitting.

H35 - Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie

Er was onduidelijkheid over wanneer prestatie H35 in rekening gebracht mag worden. Daarom is in de prestatiebeschrijving gespecificeerd dat het gaat om een chirurgische verwijdering waarbij tenminste twee van de volgende zaken zijn uitgevoerd: splitsen van de wortel(s), wegboren van kaakbot en/of het opklappen van het tandvlees (mucoperiostale opklap).

P043 - Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting

Er is onduidelijkheid over hoe vaak P043 in rekening gebracht mag worden. In de omschrijving van prestatie P043 is daarom verduidelijkt dat deze prestatie eenmaal in rekening kan worden gebracht bij P002, P004, P020 of P022.

P066- Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

Prestatie P066 stond per abuis niet in de opsomming met prestaties onder onderdeel e Nazorg, die niet binnen vier maanden na plaatsing van het kunstgebit gedeclareerd kunnen worden. Daarom is P066 aan de opsomming toegevoegd
Prestatie P066 stond ook niet in de opsomming met betrekking tot een immediaat geplaatst kunstgebit. Ook hier is P066 aan de opsomming toegevoegd.T102- Tandvleescorrectie, één element

T103- Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen

T121- Kroonverlenging, één element

T122- Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen

In de regelgeving is verduidelijkt wanneer T102 en T103 in rekening gebracht mag worden. Eenzelfde verduidelijking is toegepast op prestatie T121 en T122.

U25 - Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten

De NZa ontving signalen uit het veld dat de dagelijkse mondverzorging en/of het van de kamer halen en weer terugbrengen van de patiënt door middel van prestatie U25 in rekening werd gebracht. Deze ‘transfer’ is echter onderdeel van de Wlz-zorg en mag niet apart in rekening worden gebracht. Daarom is prestatie U25 op dit onderdeel verduidelijkt.

U05- Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten

In de prestatiebeschrijving van U05 staat geschreven dat deze code ook in combinatie met prestatie E04 of H21 gedeclareerd mag worden. Per abuis stond in de beschrijving van E04 en H21 niet dat deze prestaties in combinatie met prestatie U05 in rekening gebracht mogen worden. Daarom is U05 als mogelijke combinatie toegevoegd bij de prestaties E04 en H21.

Wijzigingen in de orthodontische zorg

Voor de orthodontische zorg is de omschrijving van de B- en C-categorie verduidelijkt zodat deze categorieën alleen van toepassing zijn indien sprake is van functionele problemen veroorzaakt door de schisis of een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking.

Ook is de definitie van een maand aan de regelgeving toegevoegd. Dit omdat in de regelgeving orthodontische zorg het begrip (behandel)maand diverse keren wordt gebruikt maar er onduidelijkheid heerste hoe dit geïnterpreteerd moet worden.

F493 - Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak

Sinds de introductie van beugel categorie 7 is de techniek zodanig doorontwikkeld dat het gebruikelijk is geworden om tussentijds een aanpassing te doen in de plaatsen waar de beugel aangrijpt op de tanden. Deze aangrijpingspunten, zogenaamde attachments, moeten dan worden verwijderd en opnieuw geplaatst (refinements). Hiervoor was geen prestatie. Deze is nu toegevoegd.

F520 - Beugelconsult op afstand

Er zijn steeds meer mogelijkheden om de beugelbehandeling op afstand te monitoren. Een consult op afstand is echter niet volledig gelijkwaardig aan een fysiek beugelconsult. Per 2023 is daarom een prestatie toegevoegd voor een beugelconsult op afstand om de voortgang van de behandeling te beoordelen.

F517 - Beugelconsult per maand categorie 7

Voorheen was het gangbaar dat alle materiaal- en techniekkosten bij het plaatsen van beugel categorie 7 in rekening werden gebracht. Inmiddels komt het steeds vaker voor dat er ook gedurende de behandeling nog correctiehoesjes worden verstrekt. Per 2023 is het daarom mogelijk om naast prestatie F517 materiaal- en techniekkosten in rekening te brengen voor uitsluitend de kosten van de vacuümgevormde correctiehoesjes.

In de Regeling Mondzorg is de lijst met prestaties waarbij de kaak of het element moet worden vermeld aangepast in lijn met de wijzigingen die worden doorgevoerd in de regelgeving.