Vraag en antwoord bij opvang spoedgevallen

Op deze webpagina beantwoorden we de veelgestelde vragen over het draaien van spoeddiensten, de praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten reguliere openingstijden en andere regelzaken rondom de opvang van patiënten met spoedklachten.
Faq-vraag en antwoord-qa

Ik werk nooit op vrijdag, mag ik dan verwijzen naar de spoedgevallendienst?

In de richtlijn zijn de reguliere openingstijden als volgt beschreven: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur. Via het reglement kunnen deelnemers aan de spoedgevallendienst andersluidende afspraken maken. Kijk dus vooral éérst naar wat er is afgesproken en bepaal op basis daarvan of je wel of niet kunt verwijzen naar de spoedgevallendienst.

Wij zijn in de avond regulier tot 20:00 geopend, mag ik mijn patiënt met een spoedklacht die pas laat op de dag belt doorsturen naar de spoedgevallendienst?

Nee, je moet spoedgevallen zo veel mogelijk behandelen tijdens de reguliere openingstijden van de praktijk. Als de praktijk tot 20:00 uur open is, dan ligt het op je weg de patiënt te zien binnen de reguliere openingstijden van de praktijk.

Ik werk als ZZP-er, moet ik dan volledig meedraaien in de dienst?

De praktijk waar je werkzaam bent bepaald intern in hoeverre (parttime) werkzame tandartsen de diensten vervullen. Hierover moet je dus zelf in gesprek met je opdrachtgever.

De patiënt is behandeld door een (vrijgevestigde) geregistreerd-mondhygiënist, ben ik verplicht hem te helpen?

Ja, het verdient aanbeveling dat de deelnemers aan de spoedgevallendienst gezamenlijk afspraken maken met de vrijgevestigde geregistreerd-mondhygiënist over de opvang van spoedgevallen. Zie in dat verband ook de informatie op de website van de KNMT over het maken van samenwerkingsafspraken met geregistreerd-mondhygiënisten.

Hoe regel ik de opvang van spoedgevallen tijdens mijn vakantie?

Je vakantie valt niet onder de richtlijn opvang spoedgevallen buiten reguliere openingstijden. Wel ben je verplicht om voor opvang te zorgen. Dit kan je doen door afspraken te maken met de bij de spoeddienst aangesloten praktijken. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in het reglement. Tijdens de avond/nacht en weekenden kunnen jouw patiënten zich wel richten tot de spoedgevallendienst.

Onze weekenddienst gaat bij ons op vrijdagmiddag al in, kan ik dan de weekendtoeslag (C021) berekenen?

Nee, volgens de tariefbeschikking mag je pas na 18:00 uur de toeslag berekenen.

Wij werken al jaren op een goede manier samen, waarom zouden wij dan een modelreglement opstellen en ondertekenen?

De ervaring leert dat er, ondanks dat er goed wordt samengewerkt, altijd problemen kunnen ontstaan. Het reglement betreft een handvat om deze met goede afspraken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te kunnen oplossen.

Ik maak mij tijdens de avond- en nachtdienst zorgen om mijn veiligheid, kan ik deze diensten afzeggen?

Nee. In de herziene richtlijn wordt wel aandacht besteed aan  de veiligheid van zorgverleners tijdens de dienst en wordt een aantal adviezen gegeven. Als je deze (blijvende) gevoelens van onveiligheid ervaart, raden wij je aan dit bespreekbaar te maken met de praktijkhouder/opdrachtgever en/of de gehele kring.

Ik ben zwanger, moet ik dan ook diensten meedraaien?

De deelnemende praktijken aan de spoedgevallendienst kunnen overeenkomen en in het reglement vastleggen dat er in geval van zwangerschap een vrijstelling is.

Vanaf welke leeftijd hoef ik niet meer deel te nemen aan de spoedgevallendienst?

Dit is afhankelijk van wat hierover binnen de spoedgevallendienst is afgesproken. Hoef je zelf, vanwege de leeftijd, niet meer mee te doen met de dienst maar ben je praktijkhouder? Dan blijft de praktijk wel verantwoordelijk voor de spoedopvang van jouw patiënten. De Wkkgz beschouwt je namelijk als zorgaanbieder en je bent als zorgaanbieder verplicht ‘goede zorg’ te leveren. Daar vloeit uit voort dat je continuïteit van zorg dient te borgen.

De patiënt heeft een klacht over een behandeling in de spoeddienst, waar kan hij of zij terecht met deze klacht?

De patiënt dient zich dan altijd eerst te richten tot de tandarts die de spoedbehandeling heeft uitgevoerd. Patiënten kunnen meer informatie hierover vinden op allesoverhetgebit.nl.

Er opent een nieuwe spoedpraktijk in mijn regio, kan ik hier bij aansluiten?

Het kan zijn dat de nieuwe spoedpraktijk de kring waar je bij aangesloten bent heeft benaderd met de vraag of samenwerking tot de mogelijkheden behoort. Wij raden je dus aan met de kring in overleg te gaan, te inventariseren welke wensen er zijn alvorens er een besluit wordt gemaakt. Wil je toch individueel de kring verlaten dan dien je je te houden aan de vastgelegde opzegtermijn in het modelregelement.

Wat is een adequate opleiding voor een triagist?

Er worden diverse opleidingen tot triagist aangeboden maar men kan ook door de praktijk opgeleid worden. Wel moet een triagist voldoen aan een aantal competenties en de instructies in de richtlijn opvolgen.

Een volwassene met een pijnklacht moet binnen 24 uur worden gezien. Kinderen moeten altijd worden gezien. Moet ik dit als acuut beoordelen of mag hier ook langer tijd tussen zitten?

Uit jurisprudentie van de tuchtrechter volgt dat (zeer) jonge kinderen met acute en forse pijnklachten altijd gezien dienen te worden. Afwijzen of uitstellen kan enkel als de dienstdoende tandarts de ernst van het probleem goed heeft ingeschat en hiervoor zwaarwegende gronden heeft. De afweging ligt bij de dienstdoende tandarts waarbij hij alle omstandigheden van het geval dient mee te wegen.

Is gevelinformatie nog verplicht?

In het onderdeel Bekendmaking (3.1.1. in de volledige richtlijn) wordt hier op in gegaan:
De tandartspraktijk is verantwoordelijk voor een duidelijke kennisgeving aan de patiënten van de bereikbaarheid buiten de praktijkuren. Het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts of de triagedienst wordt vermeld: 

  • via de telefoonbeantwoorder en 
  • op een zichtbare plaats, bijvoorbeeld bij de ingang van de praktijk en op de praktijkwebsite. 

De telefonische bereikbaarheid moet altijd bij aanvang van de dienst worden gecontroleerd. Voor een spoedgevallendienst verdient het verder aanbeveling om steeds ook de plaatsvervanging van de dienstdoende tandarts te regelen in geval van onvoorziene omstandigheden als ziekte of een ongeval.

Een vrijgevestigde geregistreerd-mondhygiënist wil afspraken maken met de weekenddienst kring om de patiënten te laten behandelen in de dienst. Mag hier een vergoeding voor worden gevraagd?

De geregistreerd-mondhygiënist zoekt voor de opvang van spoedklachten voor patiënten zonder eigen tandarts aansluiting bij de spoedgevallendienst van de tandartsen in de regio. Zo nodig kan hiervoor een vergoeding worden overeengekomen. Zie voetnoot 21 op pagina 13 van de richtlijn.

Mijn patiënt heeft na het opvangen van een pijnklacht bij de bezochte dienstdoende tandarts, ook vervolgafspraken gekregen. Is dit toegestaan?

In de richtlijn wordt aangegeven dat de patiënt na behandeling van de spoedklacht voor verdere behandeling terug verwezen wordt naar de eigen tandarts.

Is het oude modelregelement nog voldoende of verdient het aanbeveling het regelement opnieuw te bespreken en aan te passen?

Het verdient de aanbeveling te kijken naar het regelement wat gebruikt wordt binnen de kring en deze aan te passen aan het nieuwe KNMT modelreglement. Zo voldoet het regelement aan de huidige wet- en regelgeving.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de KNMT Ledenservice. Mail je vraag naar ls@knmt.nl, of bel naar 030 6076 380.

Naar de overzichtspagina Opvang tandheelkundige spoedgevallen