Subsidies en fondsen voor opleidingen tandarts- en preventieassistent

Op welke financiële regelingen kunnen tandarts-praktijkhouders een beroep doen als een stagiair, student of medewerker een (vervolg)opleiding voor tandartsassistent of preventieassistent gaat volgen? We zetten het voor je op een rij.

Overzicht opleidingsmogelijkheden

Overzicht subsidies en fondsen

OpleidingPraktijkhoudersStudenten
MBO4-opleiding tandartsassistent BOLStagefonds Zorgstudiefinanciering (> 18 jaar), levenlanglerenkrediet (indien geen recht meer op studiefinanciering en < 57 jaar)
MBO4-opleiding tandartsassistent BBLStagefonds Zorg, Subsidieregeling Praktijkleren, SectorplanPlus 
MBO4-opleiding tandartsassistent derde leerwegSLIM-regeling, SectorplanPlus Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg (tot 12 januari 2024) 
Overig: cursus tandartsassistent, preventie-assistent en paro-assistent

SectorplanPlus,

Eventueel; bij leer-werktrajecten via het UWV kunnen de opleidingskosten (deels) worden vergoed

 

Subsidies BBL-opleiding

Tandarts-praktijkhouder

De tandarts-praktijkhouder kan een beroep doen op de volgende subsidies: 

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je als tandarts-praktijkhouder maakt voor de begeleiding van de student. Het subsidiebedrag is naar verwachting € 2.300 - € 2.500 per gerealiseerde praktijkplaats per jaar, op basis 40 weken begeleiding per studiejaar. 

Indien er in een studiejaar minder weken een student is begeleid, wordt het bedrag naar verhouding toegekend. 

Het is mogelijk dat dat je recht hebt op een lager bedrag als er meer aanvragen worden ingediend en toegekend dan het maximale bedrag van de subsidieregeling dat toelaat. 

Voorwaarden

 • De praktijk is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor de betreffende mbo opleiding.
 • De opleiding moet gericht zijn op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Op de site van SBB vindt u meer informatie over alle crebo opleidingen en de van toepassing zijnde kwalificaties van een opleiding.
 • Het buitenschools praktijkgedeelte bij de praktijk omvat minimaal 610 klokuren per studiejaar. Het studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • De onderwijsinstelling biedt minimaal 200 uren aan begeleide onderwijsuren aan per studiejaar.
 • Je hebt de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is opgesteld door de onderwijsinstelling en ondertekend door de praktijk, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de student.

In de praktijkleerovereenkomst staan in elk geval:

 • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
 • het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren;
 • de begeleiding van de deelnemer;
 • dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en de beoordeling daarvan; en
 • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding.

Aanvragen

Belangrijk
Via het eLoket dien je je aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in. Voor het indienen van de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zorg dat je dus op tijd begint met je aanvraag.

Mbo-studiejaren eindigen op 31 juli en beginnen op 1 augustus. Als je begeleiding biedt aan een student die later is ingestroomd, bijvoorbeeld op 1 januari, dien je een aanvraag in voor de begeleiding die je hebt geboden van 1 januari tot en met 31 juli. Het jaar daarna dien je dan een aanvraag in voor de overige maanden.

De subsidie kan tussen 3 juni 2024 en 17 september 2024 worden aangevraagd.

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is in het leven geroepen om het aantal stageplaatsen in de zorg te vergroten. Sinds het studiejaar 2015-2016 valt de mbo-opleiding Tandartsassistent ook onder het fonds.

De hoogte van de uitkering is per studiejaar afhankelijk van het aantal aanvragen en wordt evenredig over het aantal plaatsen verdeeld.

Subsidieaanvragen kun je na afloop van het studiejaar indienen. De scholen geven de stageplekken door aan het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die je in augustus een aanvraag toestuurt. Als je eind augustus geen aanvraag hebt ontvangen maar wel denkt recht te hebben op een vergoeding uit het stagefonds kun je het beste contact opnemen met het SBB.

De huidige subsidieregeling loopt tot 1 augustus 2027.

SectorplanPlus

Het doel van de SectorplanPlus-regeling is een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten binnen zorg en welzijn, gericht op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, behoud van medewerkers en het opleiden van extra praktijk-/werkbegeleiders (voor begeleiding van leerlingen).

Voor zowel werknemers die nog geen twee jaar in dienst zijn bij aanvang van de BBL MBO-4 opleiding tot tandartsassistent als werknemers die via deze opleiding worden opgeschoold om ruimte te creëren voor nieuwe instroom, kun je als tandarts-praktijkhouder een aanvraag doen voor een subsidie vanuit de SectorplanPlus-regeling. De subsidie bedraagt bij deelname van één jaar tussen de € 2.000,- en € 2.500. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal contracturen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Deze subsidie is te combineren met de regelingen Stagefonds Zorg en Praktijkleren. Stapeling met andere scholingssubsidies, zoals de SLIM-regeling, is niet toegestaan. Indien je afspraken maakt met een deelnemer over een eventuele terugbetalingsregeling bij het niet-afronden van de opleiding, geldt dat je deze terugbetalingsregeling met het indienen van een aanvraag niet van toepassing verklaart voor zover het betrekking heeft op het deel van de kosten dat wordt betaald vanuit subsidie.

Algemene informatie over de subsidieregeling 

Programma van Eisen 2023-2024 (voorwaarden subsidie)

Handleiding aanvragen subsidie 

Subsidies BOL-opleiding

Tandarts-praktijkhouder

De tandarts-praktijkhouder kan een beroep doen op de volgende subsidies: 

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is in het leven geroepen om het aantal stageplaatsen in de zorg te vergroten. Sinds het studiejaar 2015-2016 valt de mbo-opleiding Tandartsassistent ook onder het fonds.

De hoogte van de uitkering is per studiejaar afhankelijk van het aantal aanvragen en wordt evenredig over het aantal plaatsen verdeeld.

Subsidieaanvragen kun je na afloop van het studiejaar indienen. De scholen geven de stageplekken door aan het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die je in augustus een aanvraag toestuurt. Als je eind augustus geen aanvraag hebt ontvangen maar wel denkt recht te hebben op een vergoeding uit het stagefonds kun je het beste contact opnemen met het SBB.

De huidige subsidieregeling loopt tot 1 augustus 2027.

Student

Studiefinanciering

De student die ouder is dan 18 jaar kan studiefinanciering aanvragen.

Levenlanglerenkrediet

De student die geen aanspraak kan maken op studiefinanciering, maar jonger is dan 57 jaar kan een lening krijgen in de vorm van een Levenlanglerenkrediet. Daarnaast geldt de voorwaarde dat het collegegeld of lesgeld niet volledig wordt vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld de werkgever.

Subsidies derde leerweg

Tandarts-praktijkhouder

De tandarts-praktijkhouder kan een beroep doen op de volgende subsidies: 

SectorplanPlus

Het doel van de SectorplanPlus-regeling is een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten binnen zorg en welzijn, gericht op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, behoud van medewerkers en het opleiden van extra praktijk-/werkbegeleiders (voor begeleiding van leerlingen).

Voor zowel werknemers die nog geen twee jaar in dienst zijn bij aanvang van de derde leerweg MBO-4 opleiding tot tandartsassistent als werknemers die via deze opleiding worden opgeschoold om ruimte te creëren voor nieuwe instroom, kun je als tandarts-praktijkhouder een aanvraag doen voor een subsidie vanuit de SectorplanPlus-regeling. De subsidie bedraagt bij deelname van één jaar tussen de € 2.000,- en € 2.500. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal contracturen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

De subsidie combineren met de subsidieregeling SLIM en overige subsidieregelingen is niet toegestaan. Indien je afspraken maakt met een deelnemer over een eventuele terugbetalingsregeling bij het niet-afronden van de opleiding, geldt dat je deze terugbetalingsregeling met het indienen van een aanvraag niet van toepassing verklaart voor zover het betrekking heeft op het deel van de kosten dat wordt betaald vanuit subsidie.

Algemene informatie over de subsidieregeling 

Programma van Eisen 2023-2024 (voorwaarden subsidie)

Handleiding aanvragen subsidie 

SLIM-regeling 

De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze regeling biedt tandarts-praktijkhouder een tegemoetkoming voor de kosten die je als tandarts-praktijkhouder maakt voor het realiseren van een praktijkleerplaats. 

Voorwaarden

 • De tandarts-praktijkhouder heeft zich als aanvrager geregistreerd als aanvrager in het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid (dit kan vanaf twee weken voor openstelling van het subsidietijdvak); 
 • Praktijkleerovereenkomst, die door de student, onderwijstelling en praktijk is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen, de kwaliteiten of kwalificaties in de beroepsvorming bij de ondernemer zijn behaald. 
 • Er wordt een administratie gevoerd waaruit de begeleiding van de student blijkt en de wijze waarop de student heeft deelgenomen aan de praktijkleerplaats bij de opleiding in de derde leerweg.

SLIM-regeling

Subsidies overige opleidingen

Tandarts-praktijkhouder

Voor cursussen tandarts-, preventie- of paro-assistent bij gespecialiseerde en private instellingen is het (nog) niet mogelijk om als tandarts-praktijkhouder de subsidies Praktijkleren (in de derde leerweg), Stagefonds Zorg en SLIM-regeling aan te vragen. De reden daarvoor is dat de overheid uitsluitend bekostigd onderwijs of onderwijs dat voldoet aan de aan de Wet educatie en beroepsonderwijs (en is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen) subsidieert. De voornoemde opleidingen voldoen niet aan deze eisen, waardoor geen gebruik kan worden gemaakt van de regelingen. De KNMT dringt er bij de overheid op aan om genoemde subsidieregelingen alsnog ook voor deze cursussen open te stellen.

SectorplanPlus

Het doel van de SectorplanPlus-regeling is een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten binnen zorg en welzijn, gericht op: instroom en opleiding van nieuw personeel, opscholing van personeel zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen, behoud van medewerkers en het opleiden van extra praktijk-/werkbegeleiders (voor begeleiding van leerlingen).

Binnen de SectorplanPlus-regeling kan voor vier doelgroepen werknemers een subsidie voor scholing worden aangevraagd:

 • Nieuwe instroom: dit betreft werknemers die maximaal 2 jaar bij je in dienst zijn bij de aanvang de opleiding;
 • Opscholing: dit betreft werknemers die via een kwalificerende opleiding worden opgeschoold om ruimte te creëren voor nieuwe instroom;
 • Praktijkbegeleiding: dit betreft werknemers die worden opgeleid tot praktijk/ werkbegeleider om leerlingen te kunnen begeleiden;
 • Behoud: zittende medewerkers (niet vallend onder bovenstaande groepen werknemers) die deelnemen aan een opleiding gericht op behoud van medewerkers.

Voor de werknemers die onder de definities van nieuwe instroom, praktijkbegeleiding of behoud vallen kan subsidie worden aangevraagd voor training en ontwikkeling die zijn gericht op het stimuleren van competenties en vaardigheden van nieuwe medewerkers en huidig personeel om zo het gewenste niveau voor toekomstige inzetbaarheid te bewerkstellingen. Denk hierbij aan vakinhoudelijke (bij)scholing, scholing gericht op duurzame inhoud van medewerkers, het toerusten van (nieuwe) praktijkbegeleiders (gericht op begeleiden nieuwe medewerkers. Deze scholing moet zijn gericht op het werken in de zorg- en welzijnssector.

De KNMT heeft het subsidieverlenende orgaan gevraagd of een cursus tot preventie-assistent (en opleiding tot tandartsassistent niet zijnde een MBO-opleiding) onder de categorie training en ontwikkeling valt en subsidiabel is. Het orgaan geeft aan dat dit, na het indienen van een individuele aanvraag, door de commissie AMR zal worden beoordeeld. De subsidie bedraagt in beginsel 50% van de kosten met een maximum van € 2.000,- per deelnemer per activiteit, maar kan afhankelijk van omvang van de praktijk en de omzet/balanstotaal stijgen naar 60 tot 70% van de kosten.

Aanvragen

Een tandarts-praktijkhouder kan een aanvraag doen voor een subsidie vanuit de SectorplanPlus-regeling.

Algemene informatie over de subsidieregeling 

Programma van Eisen 2023-2024 (voorwaarden subsidie)

Handleiding aanvragen subsidie 

Gesubsidieerde leer-werktrajecten

De KNMT verkent samen met het UWV het opzetten van gesubsidieerde leer-werktrajecten. In een dergelijk traject wordt een werkzoekende omgeschoold tot tandartsassistent door middel van het werken in de praktijk in combinatie met het volgen van de opleiding tot tandartsassistent. De loonkosten (eerste twee maanden) en (een deel) van de opleiding wordt door het UWV bekostigd. 

Informeer bij het Leerwerkloket of er in jouw regio al gesubsidieerde leer-werktrajecten zijn opgezet.

tandartsassistenten, preventieassistenten en paro-assistenten
personeelszaken
stages in de mondzorgpraktijk
belastingen, fondsen en subsidies