facebook

BBL-student aannemen

Wat zijn de aandachtspunten bij het in dienst nemen van een BBL-student?

Voor studenten zijn er verschillende mogelijkheden om het mbo-diploma Tandartsassistent te behalen. Een van de mogelijkheden is het volgen van een BBL-opleiding. Een BBL-opleiding is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de student in dienst treedt bij een tandartspraktijk en tegelijkertijd een opleiding volgt.

Tandartsassistenten

1. Tandartspraktijk moet een erkend leerbedrijf zijn

Als je een BBL-student in dienst neemt moet je erkend te zijn als leerbedrijf. Deze erkenning kun je aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Je vult een korte online vragenlijst in en kunt vervolgens de gehele aanvraag doorlopen. Een adviseur van het SBB neemt vervolgens binnen tien werkdagen contact met je op.

Erkenning als leerbedrijf is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor vergoedingen uit de Subsidieregeling praktijkleren en het Stagefonds Zorg (zie onder 6).

2. Beroepspraktijkvormingsovereenkomst met onderwijsinstelling

Je sluit als tandarts-praktijkhouder met de BBL-student en de onderwijsinstelling een beroepspraktijkvormingsovereenkomst waarin onder meer de duur van de opleiding, de wederzijdse verplichtingen en het beëindigen van de overeenkomst wordt geregeld. Deze wordt ook wel de ‘POK’ genoemd. Hecht deze overeenkomst desgewenst aan de arbeidsovereenkomst die je met de BBL-student aangaat. Neem de beroepspraktijkvormingsovereenkomst ook op in je administratie.

3. Correcte arbeidsovereenkomst opstellen

Bij een BBL-opleiding treedt de student bij je in dienst en bied je hem of haar een arbeidsovereenkomst aan. Het is belangrijk dat je als tandarts-praktijkhouder in de arbeidsovereenkomst opneemt dat deze is aangegaan in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg, zodat je een beroep kunt doen op de gunstige uitzonderingen in de wet (zie onder 4, 5 en 7).

4. Ontbindende voorwaarde

In de arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met de BBL-student kun je als tandarts-praktijkhouder opnemen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de beroepspraktijkvormingsovereenkomst eindigt. Dit wordt een ontbindende voorwaarde genoemd. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch, indien de beroepspraktijkvormingsovereenkomst door de BBL-student of de onderwijsinstelling (vroegtijdig) wordt beëindigd. Je kunt als tandarts-praktijkhouder uitsluitend een beroep doen op deze ontbindende voorwaarde als je zelf geen invloed hebt op het beëindigen van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst. Daarnaast kunnen andere omstandigheden met zich meebrengen dat je als tandarts-praktijkhouder geen beroep kunt doen op de ontbindende voorwaarde.

Neem gelet op de complexiteit contact op met Ledenservice voordat je een beroep doet op de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst.

5. Ketenregeling niet van toepassing

De ketenregeling regelt hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd je als tandarts-praktijkhouder met een werknemer kunt aangaan voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Je zou meerdere contracten voor bepaalde tijd aan mogen bieden, mits duidelijk is dat de overeenkomst aangegaan is in het kader van de BBL-opleiding. Indien je meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbiedt of de arbeidsovereenkomsten tezamen een periode van 36 maanden overschrijden, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg zijn aangegaan, waardoor er gedurende de BBL-opleiding geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Je zou meerdere contracten voor bepaalde tijd aan mogen bieden, mits duidelijk is dat de overeenkomst aangegaan is in het kader van de BBL-opleiding. Dit brengt ook met zich mee dat je als tandarts-praktijkhouder in sommige gevallen aan de BBL-student (na het afronden van de BBL-opleiding) nogmaals een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden.

Let op: een proeftijd opnemen bij een opvolgend contract, is niet toegestaan.

Neem gelet op de complexiteit contact op met Ledenservice als je de BBL-student na het afronden van de opleiding een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wilt aanbieden.

6. Subsidie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om een BBL-student in dienst te nemen, heeft de overheid enkele fondsen en subsidies ingesteld. Als je een BBL-student in dienst neemt of heeft kun je daarom mogelijk profiteren van enkele financiële voordelen.

Bekijk het overzicht van mogelijkheden en voorwaarden

Loonkostenvoordeel

Gelet op de eerder beschreven voordelen van het niet toe te hoeven passen van de keten-regeling, neemt een tandarts-praktijkhouder een BBL-student doorgaans in dienst op basis van een tijdelijk contract en zou conform het nieuwe WW-premiestelsel een hoge premie moeten betalen. In de wet is echter opgenomen dat werknemers die in het kader van een BBL-opleiding werken van de hoge premie zijn uitgezonderd. Dit betekent voor de tandarts-praktijkhouder een extra loonkostenvoordeel van circa 5 procent. 

7. Opleiding betalen?

Je kunt er als tandarts-praktijkhouder voor kiezen om de studiekosten met betrekking tot de BBL-opleiding voor jouw rekening te nemen. Indien je de studiekosten betaalt, heb je verschillende mogelijkheden om deze kosten bij een (vroegtijdig) vertrek van de BBL-student te verrekenen of terug te vorderen.

Opleidingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans ben je een transitievergoeding verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst met de werknemer op jouw infinitief eindigt. 

Dit betekent dat je een transitievergoeding bent verschuldigd, indien je besluit de arbeidsovereenkomst met de BBL-student te beëindigen. In de wet is geregeld dat je de kosten van de opleiding (bijvoorbeeld collegegeld, kosten van de begeleiding en kosten voor kleding en materialen) op de verschuldigde transitievergoeding in mindering mag brengen. Je mag deze kosten uitsluitend in mindering brengen als de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding of door voortijdige beëindiging van de opleiding niet wordt voortgezet. Loonkosten mag je niet in mindering brengen op de verschuldigde transitievergoeding. De studiekosten bedragen doorgaans meer dan de verschuldigde transitievergoeding, waardoor je geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Bied je de BBL-student na het behalen van de BBL-opleiding een arbeidsovereenkomst aan? In dat geval mag je bij het einde van die arbeidsovereenkomst de opleidingskosten niet meer in mindering brengen op de verschuldigde transitievergoeding.

Terugbetalingsregeling

Je kunt als tandarts-praktijkhouder met een BBL-student een studieovereenkomst overeenkomen waar je een terugbetalingsregeling in opneemt. Dit houdt in dat je de studiekosten geheel of gedeeltelijk bij de BBL-student kunt terugvorderen, indien de arbeidsovereenkomst kort na het starten/voltooien van de opleiding door toedoen van de BBL-student eindigt. Het is belangrijk dat je de inhoud van de studieovereenkomst en de terugbetalingsregeling uitgebreid en zorgvuldig met de BBL-student bespreekt.