facebook

Subsidies en fondsen voor opleidingen tandarts- en preventieassistent

Op welke financiële regelingen kunnen tandarts-praktijkhouders een beroep doen als een stagiair, student of medewerker een (vervolg)opleiding voor tandartsassistent of preventieassistent gaat volgen? We zetten het voor je op een rij.

Overzicht opleidingsmogelijkheden

Overzicht subsidies en fondsen

Opleiding Praktijkhouders Studenten
MBO4-opleiding tandartsassistent BOL Stagefonds Zorg STAP-budget (> 30 jaar), studiefinanciering (> 18 jaar), levenlanglerenkrediet (indien geen recht meer op studiefinanciering en < 56 jaar)
MBO4-opleiding tandartsassistent BBL Stagefonds Zorg, Subsidieregeling Praktijkleren STAP-budget
MBO4-opleiding tandartsassistent derde leerweg SLIM-regeling, Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg STAP-budget
Overig: cursus tandartsassistent, preventie-assistent en paro-assistent Geen; alleen bij leer-werktrajecten via het UWV kunnen de opleidingskosten (deels) worden vergoed STAP-budget

Subsidies BBL-opleiding

Tandarts-praktijkhouder

De tandarts-praktijkhouder kan een beroep doen op de volgende subsidies: 

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je als tandarts-praktijkhouder maakt voor de begeleiding van de student. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 euro per gerealiseerde praktijkplaats per jaar, op basis 40 weken begeleiding per studiejaar. 
Indien er in een studiejaar minder weken een student is begeleid, wordt het bedrag naar verhouding toegekend. 

Het is mogelijk dat dat je recht hebt op een lager bedrag als er meer aanvragen worden ingediend en toegekend dan het maximale bedrag van de subsidieregeling dat toelaat. 

Voorwaarden

 • De praktijk is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor de betreffende mbo opleiding.
 • De opleiding moet gericht zijn op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Op de site van SBB vindt u meer informatie over alle crebo opleidingen en de van toepassing zijnde kwalificaties van een opleiding.
 • Het buitenschools praktijkgedeelte bij de praktijk omvat minimaal 610 klokuren per studiejaar. Het studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • De onderwijsinstelling biedt minimaal 200 uren aan begeleide onderwijsuren aan per studiejaar.
 • Je hebt de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is opgesteld door de onderwijsinstelling en ondertekend door de praktijk, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de student.

In de praktijkleerovereenkomst staan in elk geval:

 • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
 • het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren;
 • de begeleiding van de deelnemer;
 • dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en de beoordeling daarvan; en
 • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding.

Aanvragen

Je kunt vanaf 2 juni 09:00 tot en met 16 september 2022 17:00 uur een aanvraag indienen voor het schooljaar 2021-2022. 

De huidige regeling loopt tot en met studiejaar 2021/2022. Het ministerie van OCW is van plan de regeling te verlengen voor het studiejaar 2022-2023.  

Belangrijk
Via het eLoket dien je je aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in. Voor het indienen van de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zorg dat je dus op tijd begint met je aanvraag.
Mbo-studiejaren eindigen op 31 juli en beginnen op 1 augustus. Als je begeleiding biedt aan een student die later is ingestroomd, bijvoorbeeld op 1 januari, dien je een aanvraag in voor de begeleiding die je hebt geboden van 1 januari tot en met 31 juli. Het jaar daarna dien je dan een aanvraag in voor de overige maanden.

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is in het leven geroepen om het aantal stageplaatsen in de zorg te vergroten. Sinds het studiejaar 2015-2016 valt de mbo-opleiding Tandartsassistent ook onder het fonds.

In het schooljaar 2020-2021 bedroeg het bedrag per BBL-plaats € 2401,16. Dit bedrag is op basis van 1 fte, oftewel 1280 uren per studiejaar. Als een student minder uren is begeleid wordt het bedrag naar rato berekend. De hoogte van de uitkering is per studiejaar afhankelijk van het aantal aanvragen en wordt evenredig over het aantal plaatsen verdeeld.

Subsidieaanvragen kun je na afloop van het studiejaar indienen. Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kun je subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens het studiejaar 2021-2022. De scholen geven de stageplekken door aan het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die je in augustus een aanvraag toestuurt. Als je eind augustus geen aanvraag hebt ontvangen maar wel denkt recht te hebben op een vergoeding uit het stagefonds kun je het beste contact opnemen met het SBB.

De huidige subsidieregeling loopt tot 1 augustus 2022. Het kabinet werkt aan een wijziging en verlenging van de subsidieregeling (tot 2027).

Student

STAP-budget

De student kan een STAP-budget van € 1.000,- aanvragen voor het volgen van de BBL-opleiding tot tandartsassistent. Het STAP-budget kan worden gecombineerd het een bekostiging van de opleiding door de werkgever en/of andere subsidies, zoals de Subsidieregeling Praktijkleren en het Stagefonds Zorg.

Subsidies BOL-opleiding

Tandarts-praktijkhouder

De tandarts-praktijkhouder kan een beroep doen op de volgende subsidies: 

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is in het leven geroepen om het aantal stageplaatsen in de zorg te vergroten. Sinds het studiejaar 2015-2016 valt de mbo-opleiding Tandartsassistent ook onder het fonds.

In het schooljaar 2020-2021 bedroeg het bedrag per BOL-stageplaats € 2478,15. Dit bedrag is op basis van 1fte, oftewel 1440 uren per studiejaar. Als een student minder uren is begeleid wordt het bedrag naar rato berekend. De hoogte van de uitkering is per studiejaar afhankelijk van het aantal aanvragen en wordt evenredig over het aantal plaatsen verdeeld.

Subsidieaanvragen kun je na afloop van het studiejaar indienen. Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kun je subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens het studiejaar 2021-2022. De scholen geven de stageplekken door aan het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die je in augustus een aanvraag toestuurt. Als je eind augustus geen aanvraag hebt ontvangen maar wel denkt recht te hebben op een vergoeding uit het stagefonds kun je het beste contact opnemen met het SBB.

De huidige subsidieregeling loopt tot 1 augustus 2022. Het kabinet werkt aan een wijziging en verlenging van de subsidieregeling (tot 2027).

Student

STAP-budget

De student kan een STAP-budget van € 1.000,- aanvragen voor het volgen van de BOL-opleiding tot tandartsassistent. Het STAP-budget kan worden gecombineerd het een bekostiging van de opleiding door de werkgever en/of andere subsidies, zoals het Stagefonds Zorg.

Studiefinanciering

De student die ouder is dan 18 jaar kan studiefinanciering aanvragen.

Levenlanglerenkrediet

De student die geen aanspraak kan maken op studiefinanciering, maar jonger is dan 56 jaar kan een lening krijgen in de vorm van een Levenlanglerenkrediet. Daarnaast geldt de voorwaarde dat het collegegeld of lesgeld niet volledig wordt vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld de werkgever. Het Levenlanglerenkrediet kan worden gecombineerd met het STAP-budget. 

Subsidies derde leerweg

Tandarts-praktijkhouder

De tandarts-praktijkhouder kan een beroep doen op de volgende subsidies: 

SLIM-regeling 

De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze regeling biedt tandarts-praktijkhouder een tegemoetkoming voor de kosten die je als tandarts-praktijkhouder maakt voor het realiseren van een praktijkleerplaats. 

De eerstvolgende mogelijkheid om de tegemoetkoming aan te vragen is 1 september 2022 t/m 30 september 2022. 

Voorwaarden

 • De tandarts-praktijkhouder heeft zich als aanvrager geregistreerd als aanvrager in het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid (dit kan vanaf twee weken voor openstelling van het subsidietijdvak); 
 • Praktijkleerovereenkomst, die door de student, onderwijstelling en praktijk is getekend en waaruit onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen, de kwaliteiten of kwalificaties in de beroepsvorming bij de ondernemer zijn behaald. 
 • Er wordt een administratie gevoerd waaruit de begeleiding van de student blijkt en de wijze waarop de student heeft deelgenomen aan de praktijkleerplaats bij de opleiding in de derde leerweg.

SLIM-regeling

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Deze tijdelijke regeling (2021 – 2023) is in het leven geroepen als uitvloeisel van het steun- en herstelpakket dat de economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus beoogt te beperken. De regeling heeft als doel de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt te verbeteren door kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf te subsidiëren. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 euro per gerealiseerde praktijkplaats per jaar, op basis 40 weken begeleiding per studiejaar. 

De belangrijkste voorwaarde is dat de student werkzoekende is of een werkende die werkloos dreigt te worden. 

Voorwaarden 

 • Je biedt praktijkbegeleiding aan een student van een mbo-opleiding in de derde leerweg; 
 • De student is een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden;
 • De praktijk is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de SBB erkend als leerbedrijf voor (het deel van) de betreffende mbo-opleiding;
 • De opleiding moet gericht zijn op het behalen van een volledig diploma, een certificaat of een praktijkverklaring (als onderdeel van een mbo-verklaring) of, als de opleiding vóór 1 augustus 2021 is gestart, een instellingsverklaring;
 • De opleiding moet zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo); 
 • De mbo-opleiding voldoet aan de eisen in hoofdstuk 7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
 • De praktijkbegeleiding van de student is aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkovereenkomst. 

Deze overeenkomst is opgesteld door de onderwijsinstelling en ondertekend door:

 • de praktijk als erkend leerbedrijf;
 • het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling; en
 • de student.

In de praktijkovereenkomst staan in elk geval:

 • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
 • de begeleiding van de student;
 • dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij de praktijk moet behalen en de beoordeling daarvan; en
 • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
 • Alleen de eerste 40 weken vanaf de startdatum van de beroepspraktijkvorming, zoals vermeld in de praktijkovereenkomst, komen in aanmerking voor subsidie. De opleiding mag wel langer duren, maar voor de weken na de eerste 40 aaneengesloten weken van de beroepspraktijkvorming ontvang je geen subsidie;
 • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden; 
 • Je beschikt over een aanwezigheidsadministratie voor de student bij de beroepspraktijkvorming;
 • Je beschikt over een administratie waaruit blijkt dat uw erkende leerbedrijf de student in het kader van de beroepspraktijkvorming heeft begeleid;
 • De opleiding is gestart in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Het is niet mogelijk om de SLIM-regeling en de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg te combineren. 

Subsidieregeling praktijkleren derde leerweg 

Student

STAP-budget

De student kan een STAP-budget van € 1.000,- aanvragen voor het volgen van de BBL-opleiding tot tandartsassistent. Het STAP-budget kan worden gecombineerd met een bekostiging van de opleiding door de werkgever en/of andere subsidies, zoals de SLIM-regeling en de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

Subsidies overige opleidingen

Tandarts-praktijkhouder

Voor cursussen tandarts-, preventie- of paro-assistent bij gespecialiseerde en private instellingen is het (nog) niet mogelijk om als tandarts-praktijkhouder de subsidies Praktijkleren (in de derde leerweg), Stagefonds Zorg en SLIM-regeling aan te vragen. De reden daarvoor is dat de overheid uitsluitend bekostigd onderwijs of onderwijs dat voldoet aan de aan de Wet educatie en beroepsonderwijs (en is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen) subsidieert. De voornoemde opleidingen voldoen niet aan deze eisen, waardoor geen gebruik kan worden gemaakt van de regelingen. De KNMT dringt er bij de overheid op aan om genoemde subsidieregelingen alsnog ook voor deze cursussen open te stellen.

Gesubsidieerde leer-werktrajecten

De KNMT verkent samen met het UWV het opzetten van gesubsidieerde leer-werktrajecten. In een dergelijk traject wordt een werkzoekende omgeschoold tot tandartsassistent door middel van het werken in de praktijk in combinatie met het volgen van de opleiding tot tandartsassistent. De loonkosten (eerste twee maanden) en (een deel) van de opleiding wordt door het UWV bekostigd. Deze financiering kan worden gecombineerd met het STAP-budget dat door de student/assistente kan worden aangevraagd (zie hieronder).

Informeer bij het Leerwerkloket of er in jouw regio al gesubsidieerde leer-werktrajecten zijn opgezet.

Student

STAP-budget

De student kan een STAP-budget van € 1.000,- aanvragen voor het volgen van een opleiding bij een erkende opleider. Dit kan voor zowel de cursus tot tandarts-, preventie-, als paro-assistent.