facebook

Tweede Kamer verwerpt moties voor mondzorg in de basisverzekering

Hans Scholten
2 minuten
Image
Het Binnenhof in Den Haag
De Tweede Kamer heeft een motie van de SP en Denk om mondzorg op te nemen in het basispakket verworpen. Het voorstel van GroenLinks-PvdA en SP om er één periodieke controle aan toe te voegen haalde het ook niet. Beide moties zijn vorige week ingediend toen het parlement de begroting van het ministerie van VWS voor 2024 behandelde.

De vraag of mondzorg in het basispakket zou moeten worden opgenomen zal in de komende maanden vermoedelijk actueel blijven, in afwachting van de uitkomsten van de formatie van een nieuw kabinet. Tijdens de begrotingsbehandeling zijn de formerende partijen terughoudend geweest met het steunen van voorstellen.

KNMT blijft pleiten voor maatwerk

Dat is mede de reden dat de KNMT haar voorstel voor levensloopbestendige mondzorg onder de aandacht blijft brengen, bijvoorbeeld bij de (in)formateur en de Tweede Kamerleden die zich met het onderwerp mondzorg bezighouden. Dat voorstel houdt kort gezegd in: vermijd grote, symbolische gebaren maar zet in op maatwerk per doelgroep.

Zet in op passende regeling voor financieel kwetsbare mensen

Allereerst stellen we in dat kader voor om voor financieel kwetsbare mensen een landelijke regeling in te voeren die de toegang voor deze groep borgt voor acute en noodzakelijke mondzorg. Voor een dergelijke regeling hebben we als Mondzorgalliantie samen met NVM-mondhygiënisten en ONT een voorstel gedaan in de Handreiking Acute en noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen. De projectgroep ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’ gebruikt deze handreiking nu bij het inrichten van verbeteringen in de toegankelijkheid van de mondzorg.

Gerichte verruiming mondzorg in de basisverzekering

Daarnaast pleiten we in het kader van de door ons voorgestane maatwerkaanpak ook voor gerichte verruiming van mondzorg in de basisverzekering: voor iedereen tot en met 25 jaar en voor kwetsbare ouderen.

Ook motie afschaffen jaarverantwoording haalt het niet

De Tweede Kamer stemde ook over een motie van BBB om de openbare jaarverantwoording af te schaffen voor eerstelijns zorgaanbieders. Ook deze motie haalde het niet. Samen met de andere beroepsverenigingen in de eerstelijnszorg blijven we ons hard maken voor een vrijstelling van de jaarverantwoordingsverplichtingen.