Jaarplan 2024: wat de KNMT voor jou én de mondzorg gaat doen

Evert Berkel
7 minuten
Image
Behandeling bij de tandarts
Preventie, ondernemerschap, samenwerking, deskundigheid, bereikbaarheid… Het zijn enkele kernwoorden in het Jaarplan 2024 van de KNMT.

Preventie, jeugd, ouderen, samenwerking, deskundigheid, bereikbaarheid… Het zijn kernwoorden in het Jaarplan 2024 van de KNMT die terugkomen in 5 thema’s: 

 1. goede mondzorg is gericht op voorkomen; 
 2. goede mondzorg door deskundig handelen; 
 3. goede mondzorg in samenwerking; 
 4. goede mondzorg is bereikbaar en 
 5. goede mondzorg begint bij mijn KNMT. 

De 5 thema’s zijn gebaseerd op ons meerjarenplan 2020 – 2025: ‘Het begint bij goede mondzorg!’ Uitgangspunt daarvan is het streven van tandartsen, orthodontisten en mka-chirurgen naar een gezonde mond voor iedereen in Nederland. Want een gezond gebit is van invloed op je algehele gezondheid en op je persoonlijk welbevinden. 

1. Goede mondzorg is gericht op voorkomen

Preventie is de basis van de mondzorg. Wie zijn mond goed onderhoudt, heeft in principe heel lang geen tandarts of mondhygiënist nodig, anders dan voor een periodieke controle. Uitzonderingen daargelaten wordt immers iedereen met een gezonde mond geboren. 

Echter, niet iedereen is even goed in staat zijn mondgezondheid te onderhouden. We hebben daarom in het bijzonder aandacht voor jongere en oudere bevolkingsgroepen die zich in een levensfase bevinden waarin de mondgezondheid kwetsbaar is. Voor de eerste groep geldt daarom dat het extra belangrijk is dat hun eigen vaardigheden en verantwoordelijkheden om hun mond gezond te houden, worden gestimuleerd. Wat ons betreft begint dat al bij structurele aandacht voor gezonde leefstijl en mondzorg op het consultatiebureau en in het basisonderwijs. 

Dat is bijvoorbeeld nodig, omdat veel ouders nog steeds niet weten dat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Voor beide groepen zet de KNMT in op levensloopbestendige tandheelkunde. Hoe? Door er bij de nieuwe Tweede Kamer op aan te dringen het basispakket mondzorg gericht te verruimen en mondzorg voor de jeugd tot en met 25 jaar en ouderen vanaf 75 jaar in de basisverzekering op te nemen. Zo komen we tot echt levensloopbestendige mondzorg met als doel een leven lang een gezonde, functionele en sociaal acceptabele mond. 

Wat doet de KNMT onder andere verder op dit thema?

 • We stimuleren de aanwezigheid van mondzorgcoaches op het consultatiebureau. 
 • We ondersteunen het opzetten van lokale samenwerkingen volgens GigaGaaf of Gezonde Peutermonden. 
 • We zetten in op de komst van een nationaal coördinator mondzorg, die ervoor zorgt dat mondzorg wordt verankerd in integrale gezondheids- en preventieprogramma’s, zoals in de jeugdgezondheidszorg. 
 • We introduceren een Gebitsgroeigids voor gebruik binnen het consultatiebureau. 
 • We zetten de preventiecampagne ‘De tanden van je kind. Daar zorgen we samen voor!’ voort. 
 • We pleiten in Den Haag voor versnelde invoering van een suikertaks. 

2. Goede mondzorg door deskundig handelen

Het is een understatement dat er een tekort is aan mondzorgverleners: tandartsen, mondhygiënisten en assistenten. De basis voor deskundig handelen is een goede opleiding. Al jaren pleiten we voor een verhoging van de numerus fixus voor de opleidingen Tandheelkunde – binnen de huidige 6-jarige opleiding - en Mondzorgkunde. Dat blijfven we ook in 2024 onverminderd doen. 

Verder blijft de KNMT werken aan een grotere instroom van tandarts-, preventie- en paropreventieassistenten. Daarvoor wordt ingezet op het creëren van een branche-erkende opleidingsroute: een tweede (zij-)instroom volgens de zogenaamde ABC-methodiek. 

Verder blijven we tandartsen ondersteunen bij een duurzame beroepsuitoefening. Met oog voor de dagelijkse realiteit van het werkproces. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wat duurzaamheid betreft in de mondzorg nog winst is te behalen. Daarom doen we ook mee met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Ook het bevorderen van de voorwaarden en omstandigheden waaronder tandartsen hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen verlenen, is in 2024 belangrijk. Daarom gaan we in 2024 door met het ontwikkelen en beschikbaar stellen van praktische, algemene richtlijnen en praktijkwijzers, waarin we helpen om wet- en regelgeving in de praktijk te verankeren. 

Wat doet de KNMT onder andere verder op dit thema? 

 • We dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in regio's met een tekort aan mondzorgverleners. 
 • We dringen aan op een wettelijke verankering van bij- en nascholing. 
 • We lanceren een Duurzaamheidsagenda, waarmee tandartsen hun eigen ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid kunnen bepalen. 
 • De KNMT Academy introduceert een cursus ‘Duurzaam werken in de mondzorg'. 
 • We actualiseren de praktijkrichtlijn Horizontale en verticale verwijzing om verwijzen te vergemakkelijken. 
 • We zetten een nieuwe, laagdrempelige vorm van intercollegiale visitatie op. 

3. Goede mondzorg is bereikbaar

Een groep mensen in Nederland mijdt vanwege financiële overwegingen de mondzorg. We vinden dit een onwenselijke situatie. Er is lokaal maatwerk op gemeentelijk niveau nodig om voor deze groep de drempel te verlagen om weer regelmatig naar de tandarts te gaan. 

Daartoe is de Handreiking acute en noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen opgesteld aan de hand waarvan gemeenten noodzakelijke en acute mondzorg binnen de bestaande regelingen kunnen organiseren. 

Wat doet de KNMT onder andere verder op dit thema? 

 • We stimuleren de implementatie in Nederlandse gemeenten van de Handreiking acute en noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen 
 • In het kader van het programma Medicatieoverdracht draaien we in samenwerking met apothekersorganisatie KNMP op grote schaal proef met digitale uitwisseling van medicatiegegevens van patiënten.

4. Goede mondzorg in samenwerking

Zeker in deze tijd van personeelstekorten willen tandartsen de zaken voor hun werknemers goed regelen. We krijgen daarom veel vragen over arbeidsvoorwaarden in de praktijk. Het Handboek Arbeidsvoorwaarden helpt werkgevers bij het opzetten van een eigen beleid, maar een richtlijn voor onder meer salarissen ontbreekt daarin. 

We verkennen daarom komend jaar daarom de verschillende mogelijkheden voor een arbeidsvoorwaardenbeleid binnen de geldende wet- en regelgeving met een cao als 1 van de opties. We gaan daarbij niet over 1 nacht ijs. Zo zal er vanuit het veld input worden gehaald bij leden en medewerkers uit de mondzorgpraktijk. Ook beoordelen we hoe in andere zorgsectoren het arbeidsvoorwaardenbeleid is geregeld én winnen we advies in bij experts.

Ook zetten we ons er het komende jaar voor in om de diverse samenwerkingsvormen in de mondzorg te behouden en verbeteren. Steeds vaker zijn zorgverleners met verschillende expertises en in verschillende arbeidsrechtelijke vormen betrokken bij de zorgverlening aan patiënten. Deze diversiteit moet behouden blijven in een evenwichtige balans tussen praktijkhouder en zelfstandige. 

We blijven ageren tegen de toenemende regeldruk. Die moet worden verminderd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen zorginhoudelijke kwaliteitsregels en organisatorische regels. 

Wat doet de KNMT onder andere verder op dit thema? 

 • We zetten ons ervoor in dat collegiaal waarnemen en het opvangen van extra drukte in de praktijk via zzp’ers in een flexibele schil rond de praktijken mogelijk blijft. 
 • We stimuleren jongere tandartsen tot ondernemerschap. 
 • We onderzoeken nieuwe vormen van ondernemerschap. Ook bezien we of de voorwaarden van bestaande vormen kunnen worden aangepast, zodat het praktijkhouderschap aantrekkelijker wordt. 
 • We organiseren extra activiteiten om tandartsen te helpen die overwegen een eigen praktijk over te nemen of te starten. 
 • Als lid van de Eerstelijnscoalitie blijft de KNMT oplossingsgericht met politici en ambtenaren in gesprek over nut, noodzaak en effecten van de voortdurende stapeling van verantwoordingseisen en lastendruk voor (kleine) zorgaanbieders..

5. Goede mondzorg is mijn KNMT

Los van deze 4 thema’s doen we komend jaar nog veel meer. Als beroepsorganisatie zijn we er voor iedere fase – van starten tot stoppen – van de loopbaan van tandartsen en tandartsspecialisten, voor studenten Tandheelkunde, zzp’ers, praktijkhouders, tandartsen in loondienst, et cetera. 

Wij zijn degene die hun belangen behartigt bij stakeholders, zoals toezichthouders en zorgverzekeraars. We gaan met die stakeholders in gesprek over passende tarieven, vermindering van regeldruk en toegankelijke en kwalitatieve mondzorg. 

Maar het gaat ook om andere zaken. Bijvoorbeeld: om te kunnen voldoen aan de informatieplicht richting de patiënt kunnen tandartsen en tandartsspecialisten hen verwijzen naar de KNMT-patiëntenwebsite Allesoverhetgebit.nl met informatie over prijzen en behandelmethodes.

En zo komt de vereniging via KNMT Klachtenservice voor tandartsen en tandartsspecialisten op wanneer een patiënt ontevreden is. 

We leveren levert producten en diensten die tandartsen concreet ondersteunen bij het werken in hun praktijk. Denk daarbij aan richtlijnen, informatie over duurzaamheid en een veilige werkomgeving. Met de kwaliteitsmanagementtool Praktijk in Control worden tandartsen geholpen bij het implementeren van wet- en regelgeving, met onze RI&E tool voldoen ze aan de wet- en regelgeving op dat gebied en door zich aan te sluiten bij Prikpunt kunnen tandartsen goed werkgeverschap tonen. 

We zijn een democratische vereniging: tandartsen en tandartsspecialisten kunnen via de ledenraad direct meepraten en -beslissen over het beleid van de vereniging. De ledenraad kan daarnaast ideeën en meningen van leden aanhangig maken bij het bestuur. Zo heeft en houdt het bestuur goed zicht op de behoeften van leden om het juiste beleid voor de komende jaren te kunnen ontwikkelen.

Komend jaar vragen we onze leden expliciet naar hun mening over verschillende actuele onderwerpen en naar de waardering voor de producten en diensten van de KNMT. Zo kunnen we de de belangenbehartiging en dienstverlening zo goed mogelijk op onze achterban afstemmen. De uitkomsten gebruiken we bovendien om de meerwaarde van het KNMT-lidmaatschap te laten zien en te vergroten.

Wat doet de KNMT onder meer verder op dit thema? 

 • We helpen bij personele zaken via de KNMT-vacaturebank.
 • We ontwikkelen modelcontracten. 
 • We voeren een wervingscampagne voor tandartsassistenten. 
 • We geven cursussen, webinars, kennistoetsen en e-learnings via de KNMT Academy. 
 • We organiseren evenementen om leden bij te praten over wet- en regelgeving. 
 • We bieden van intercollegiaal in de vorm van iQual. 
 • We verstrekken van informatie over trends en ontwikkelingen via knmt.nl, nieuwsbrieven, de KNMT-app, sociale media en NT/Dentz. 
 • Ons team Ledenservice staat altijd klaar om vragen van leden te beantwoorden.
 • We regelen verzekeringen met aantrekkelijke voorwaarden. 

Laat van je horen!

We betrekken onze leden komend jaar opnieuw nadrukkelijk bij het beleid van de vereniging. We willen graag je mening weten over verschillende actuele onderwerpen en hoe je onze producten en diensten waardeert. 

Word je uitgenodigd om mee te doen aan onderzoek of uitgenodigd voor een focusgroep? Reageer dan! Je helpt zo mee om de belangenbehartiging en dienstverlening optimaal op onze achterban af te stemmen. 

Dit artikel verscheen eerder in NT/Dentz 08/2023