facebook

Ondersteuning bij ongewenste omgangsvormen in de praktijk

De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren om ongewenste omgangsvormen in de praktijk, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van gedragsregels, geven van voorlichting en waarborgen dat medewerkers die slachtoffer zijn geworden van dit soort gedrag goed worden opgevangen. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt hier toezicht op en bij overtreding kan dit leiden tot een waarschuwing en/of een boete. De KNMT helpt je dit goed te regelen.

Dit is niet alleen van belang om waarschuwingen en boetes te voorkomen. De KNMT vindt dat de praktijk een veilige werkomgeving moet zijn voor iedereen en eerder werd al aangekaart dat het als praktijkhouder niet te voorspellen is of opvang voor jouw praktijk niet nodig is. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met arbodienstverlener ArboNed en bieden we onze leden ondersteuning bij het voorkomen en aanpakken van ongewenste omgangsvormen in de praktijk.

Hoe werkt het?

De KNMT heeft met arbodienstverlener ArboNed afspraken gemaakt over de ondersteuning van haar leden. KNMT-leden met een praktijkmodule kunnen gebruikmaken van:

  • Een branche-vertrouwenspersoon die op afroep beschikbaar is;
  • Een protocol ongewenste omgangsvormen;
  • Voorlichting en instructie(s) richting medewerkers in de praktijk.

Deze dienstverlening is gratis voor KNMT-leden met een praktijkmodule. Hiermee voorkom je dat je zelf een abonnement hoeft af te sluiten van circa € 150-€ 200 per jaar.

Indien de branche-vertrouwenspersoon, na een melding ongewenste omgangsvormen door een medewerker, wordt ingezet, worden de kosten die daarmee verband houden rechtstreeks gefactureerd aan de praktijk. De kosten van de vertrouwenspersoon bedragen € 154 per uur (exclusief BTW). De overige voorwaarden staan beschreven in de overeenkomst die wordt aangegaan met ArboNed.

Aanmelden voor KNMT branche-vertrouwenspersoon

Vraag en antwoord

Ik heb de praktijk aangemeld. Wat nu?

Na aanmelding van de praktijk bij ArboNed kun je gebruikmaken van de dienstverlening. De volgende documenten krijg je per e-mail toegestuurd:

  • Leaflet voor werknemers en zelfstandigen (deze kun je ophangen in de personeelsruimte van de praktijk);
  • Protocol ongewenste omgangsvormen.

Het is raadzaam om alle documenten onder de aandacht te brengen van de werknemers en zelfstandigen in de praktijk en deze tijdens een werkoverleg samen te bespreken. Pas het protocol ongewenste omgangsvormen, indien gewenst, aan.

Wat gebeurt er als er melding is gedaan van ongewenste omgangsvormen binnen mijn praktijk?

Een regionale vertrouwenspersoon neemt contact op met de werknemer of zelfstandige. In eerste instantie om goede opvang voor de werknemer of zelfstandige te waarborgen. Soms geeft alleen al het vertellen van een situatie al opluchting of ruimte. Is er toch meer nodig? Dan zal de vertrouwenspersoon door middel van advisering, bemiddeling of verwijzing (bijvoorbeeld bij strafbare feiten naar de politie) de melding proberen op te lossen. Je wordt als werkgever/opdrachtgever niet op de hoogte gebracht als er een melding is gedaan. Als er meer dan 4 uren nodig zijn om de melding af te handelen, neemt de vertrouwenspersoon contact met je op.

Zodra er een beroep op de vertrouwenspersoon wordt gedaan, brengt ArboNed maandelijks bij de praktijk de bestede tijd in rekening, zoals ook in de opdrachtbevestiging van ArboNed vermeld staat. Om de anonimiteit van de melder en de vertrouwelijkheid van de melding te waarborgen, is op de factuur niet vermeld welke werknemer of zelfstandige de melding heeft gedaan.

Ik heb in de praktijk al een werknemer aangesteld als vertrouwenspersoon. Heeft het nut om mij aan te melden voor de dienstverlening?

De dienstverlening rondom de externe branche-vertrouwenspersoon kan ook een meerwaarde hebben voor praktijken die al een interne vertrouwenspersoon hebben aangesteld. De combinatie van een interne en externe vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de werknemer of zelfstandige die slachtoffer is geworden van intern ongewenst gedrag, kan kiezen waar hij of zij zichzelf het beste bij voelt.

Het is immers voorstelbaar dat een melder in gesprek wil met een interne vertrouwenspersoon over te hoge werkdruk en/of ongewenste gedrag van een patiënt, maar bij seksueel grensoverschrijdend gedrag een beroep wil doen op de externe vertrouwenspersoon. Indien er in de praktijk zowel een interne- als externe vertrouwenspersoon is, verdient het de aanbeveling om de melder vrij te laten in de keuze bij welke vertrouwenspersoon een melding wordt gedaan.

Heb je zowel een interne als externe vertrouwenspersoon? In dat geval is het raadzaam om het Protocol omgangsvormen (met name paragraaf 3) aan te passen.

Ik wil mij niet aanmelden voor de dienstverlening. Voorziet de KNMT in een alternatief?

Het is als KNMT-lid niet verplicht om de dienstverlening af te nemen. De KNMT voorziet in een alternatief door de cursus Vertrouwenspersoon in de KNMT-Academy aan te bieden. Door middel van deze cursus kun je een medewerker in de praktijk opleiden tot vertrouwenspersoon. Andere stappen die je kan ondernemen om goed voorbereid te zijn op verschillende omstandigheden, is het opstellen van een stappenplan grensoverschrijdend gedrag.

Is er een maximaal bedrag dat ArboNed kan factureren als een medewerker in mijn praktijk gebruik heeft gemaakt van de branche-vertrouwenspersoon?

Nee, het verbinden van een maximumbedrag is niet passend bij de dienstverlening die wordt geboden. Uit de ruime ervaring van ArboNed blijkt dat er gemiddeld 3 uren gemoeid zijn met de afhandeling van een melding. Dit betekent dat de kosten per melding circa € 500, exclusief BTW bedragen. Ook neemt de vertrouwenspersoon contact op, indien er meer dan vier uur nodig is om de melding af te handelen.

De Arbowet schrijft ook voor dat een werkgever bij ongewenste omgangsvormen moet voorzien in een formele klachtenstructuur. Is dit inbegrepen in de dienstverlening?

Nee, nog niet. We onderzoeken op dit moment op welke wijze we dit kunnen vormgeven.

Wie is de branche vertrouwenspersoon?

Vanuit ArboNed is Sheila Peeters aangewezen als de coördinerende vertrouwenspersoon. Zij is sinds 2000 werkzaam als staf bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon bij ArboNed. Bij een melding waarborgt zij dat de (juiste) regionale vertrouwenspersoon contact opneemt met de melder.

Is het ook mogelijk om een kennismaking of adviesgesprek met de vertrouwenspersoon te voeren?

Ja, dat is mogelijk. Neem via ArboNed contact op voor een afspraak.

gezond en veilig werken
ledenvoordelen