Terugkijken: webinar 'Alternatieven voor de Arbeidsvoorwaardenregeling'

Laura van Gool
1 minuut
Image
Webinar
Op donderdag 16 mei organiseerden we een informatief webinar over de mogelijkheden ter vervanging van de Arbeidsvoorwaardenregeling. Heb je het webinar gemist of wil je het nog een keer terugkijken? Dat kan!

Tijdens het webinar deelden Stephan van der Kuij (senior adviseur juridische zaken KNMT), Rinke Rinke Blok (bestuurslid KNMT) en Ron Harmsen (extern adviseur) inzichten over de toekomst van ons arbeidvoorwaardenbeleid. De volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod:

  • wat voorafging;
  • de huidige stand van zaken;
  • belangrijke principes en criteria die zijn gehanteerd tijdens het onderzoek;
  • alternatieven die zijn onderzocht voor de Arbeidsvoorwaardenregeling, waaronder het Handboek Arbeidsvoorwaarden, een (jaarlijkse) benchmark op de loonontwikkeling en de mogelijkheid van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao);
  • toekomstige stappen en het vervolgproces.

Vragen en antwoorden 

Tijdens het webinar was er volop mogelijkheid om vragen te stellen. Sommige vragen werden direct tijdens de uitzending beantwoord. De overige vragen, evenals de meest gestelde vragen, zetten we hieronder voor je op een rijtje. 

Komt er definitief een cao?

Of een cao een geschikt alternatief is voor de ingetrokken Arbeidsvoorwaardenregeling kunnen we pas beoordelen zodra de inhoud hiervan bekend is. Dit vereist dat we in gesprek gaan met één of meerdere vakbonden. Pas dan kunnen we de balans opmaken en nagaan of de inhoud voldoet aan de toetsingscriteria en de vastgestelde uitgangspunten. Een onderhandelingsresultaat leggen we altijd voor aan onze leden. 

Voor wie zou een cao kunnen gelden?

Deze vraag heeft betrekking op 2 aspecten. Ten eerste heeft de KNMT de bevoegdheid om namens haar leden een cao af te sluiten, zoals vastgelegd in de statuten. Indien we een cao afsluiten dan zou deze alleen bindend zijn voor onze leden. Er kan ook worden overwogen om de cao van toepassing te laten zijn op niet-leden. Dit vereist echter goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarover nog geen besluit is genomen. Bovendien kan in een cao worden vastgesteld voor welke functies deze geldt, maar ook hierover is nog geen beslissing genomen.

Mag ik in mijn praktijk de ingetrokken Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) bijwerken en actualiseren?

De KNMT kan de ingetrokken AVR niet langer actualiseren. In veel gevallen is de AVR echter nog steeds van kracht voor individuele arbeidsovereenkomsten of werd deze vaak toegepast in de praktijk. Het is van essentieel belang om, met name in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, zorgvuldig te overwegen welke arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd. Soms is een aanpassing noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege veranderingen in wet- en regelgeving of om het werk aantrekkelijker te maken. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen wanneer je overweegt om arbeidsvoorwaarden in je praktijk aan te passen.

Heeft een ondernemingsraad ook invloed op de cao?

Volgens de Wet op de ondernemingsraden heeft een ondernemingsraad geen invloed op de primaire arbeidsvoorwaarden die worden vastgesteld door vakbonden en werkgeversorganisaties. De ondernemingsraad heeft wel zeggenschap over bepaalde arbeidsvoorwaarden en afspraken die voortvloeien uit een cao. Hierbij kun je denken aan zaken zoals werktijden of regelingen voor verlof. Bovendien kunnen cao's ook bepalingen bevatten die specifiek betrekking hebben op de rol en bevoegdheden van een ondernemingsraad.

Is het in een cao altijd zo dat medewerkers worden gehonoreerd op arbeidsjaren?

Sociale partners zoals vakbonden en werkgeversorganisaties hebben de vrijheid om samen te beslissen hoe een beloningssysteem wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van ervaring of op basis van prestaties.

De pensioenpremie voor assistenten wordt nu deels door werkgever en deels door werknemer betaald. Hoe zit dat bij een eventuele cao?

De pensioenpremie wordt vaak opgesplitst tussen werkgevers en werknemers, waarbij sociale partners afspraken maken in een cao over de verdeling ervan. Dit houdt in dat er overeenstemming wordt bereikt over wie welk deel van de pensioenpremie betaalt.

Is de KNMT ook in gesprek met ketens?

Als onderdeel van onze verkenning naar alternatieven voor de ingetrokken Arbeidsvoorwaardenregeling betrekken we ook verschillende ketens. Aangezien er veel medewerkers werkzaam zijn bij diverse ketens voeren we gesprekken om te onderzoeken hoe we gezamenlijke uitdagingen kunnen aanpakken en elkaar kunnen versterken.