Prinsjesdag: Meer inzet nodig om goede mondzorg toegankelijk te houden

Hans Scholten
2 minuten
Image
tandarts en assistent aan het werk
In de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting voor 2024 is opnieuw geen extra geld vrijgemaakt om goede mondzorg toegankelijk te houden voor Nederlanders. En dat begint met het opleiden van meer tandartsen, stelt KNMT-voorzitter Hans de Vries.

Het uitbreiden van de opleidingscapaciteit is broodnodig: naar verwachting stopt 36,5% van de tandartsen er binnen 10 jaar mee. Regionaal zijn er nu al grote tekorten en die nemen alleen maar toe. De Vries: “Het is alle hens aan dek. Het uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen moet dan ook echt prioriteit hebben in de plannen van het nieuwe kabinet.”

Investeer in mondzorg op het consultatiebureau en de basisschool

Naast het wegwerken van het tekort aan tandartsen, is er meer nodig om goede en toegankelijke mondzorg voor iedereen in Nederland te waarborgen, stelt De Vries: “Zo  stellen wij voor te investeren om mondzorg op het consultatiebureau en op de basisschool structureel een plek te geven. Er moet aandacht zijn voor leefstijl als onderdeel van preventie, en ook een suikertaks helpt om cariës te voorkomen.”

Plannen samengevat in de Agenda voor de Mondzorg

De KNMT heeft haar suggesties om de mondzorg in Nederland weer op niveau te brengen samengevat in een ‘Agenda voor de Mondzorg’. De Vries: “Die blijven we de komende verkiezings- en formatieperiode onder de aandacht brengen in politiek Den Haag.”

Maak levensloopbestendige mondzorg mogelijk

Een belangrijk onderdeel van deze Agenda is het investeren in levensloopbestendige mondzorg, zoals het beter benutten van regelingen voor financieel kwetsbare mensen, en gerichte verruiming van het basispakket mondzorg voor de jeugd tot en met 25 jaar en voor ouderen vanaf 75 jaar.

Verlaag administratieve lasten

De Vries ondersteunt ten slotte de woorden die de koning in de Troonrede sprak over “…ruimte […] geven aan de professionals in de uitvoering, en meer oog […] hebben voor de uitvoerbaarheid en gevolgen van wet- en regelgeving.” Dit zou zich wat de KNMT betreft onder andere moeten vertalen in het verlagen van administratieve lasten voor zorgprofessionals. Dat levert extra tijd op die besteed kan worden aan de zorg. Bovendien stimuleert het kleinschalig ondernemerschap in de mondzorg.