Werkwijze Vertrouwenspunt Tandarts

Een tandarts, bezorgde collega, familie, vriend of patiënt neemt contact op met een hulpvraag en krijgt direct een ontvangstbevestiging.

Na het eerste contact

Nadat het eerste contact is gelegd wordt altijd nagegaan door de bureaumedewerker of het gaat om:

 • de tandarts zelf die een hulpvraag heeft;
 • zorgen over een (collega) tandarts;
 • op welke wijze de problemen het functioneren van de tandarts negatief beïnvloeden.

Als het niet de tandarts zelf is die om hulp vraagt, wordt onder meer geïnformeerd naar:

 • de rol waarin de persoon contact legt
 • de relatie die deze persoon heeft tot de tandarts
 • of de zorgen door meerdere personen worden gedeeld

Vanzelfsprekend is het Vertrouwenspunt Tandarts niet bedoeld:

 • voor klachten van patiënten ex WKKGZ
 • voor informatie vragen van patiënten
 • voor het geval waarin sprake is van acuut gevaar voor patiënten

Goed beeld vormen van de vraag

De bureaumedewerker van het Vertrouwenspunt neemt zo snel mogelijk contact op voor meer begrip  van de redenen die hebben geleid tot het contact aan de hand van een aantal triage vragen. Ook wordt een eerste beoordeling gemaakt over de ernst van de problemen aan de hand van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria.

Als inderdaad sprake is van problemen waarbij het Vertrouwenspunt Tandarts hulp kan bieden, wordt de informatie anoniem gedeeld met de Commissie Vertrouwenspunt Tandarts, die de informatie nogmaals beoordeelt.
Op basis van een positief advies van de Commissie wordt de coach ingeschakeld door de bureaumedewerker. In principe zal de coach contact opnemen met de betrokken tandarts Vanzelfsprekend worden over de uitkomsten van het hulptraject verder geen mededelin-gen gedaan de oorspronkelijke pers(o)o(nen) die hierover contact gezocht hebben met het Vertrouwenspunt.

Als het contact aanleiding geeft tot een hulptraject, dan zoekt de ingeschakelde coach met de tandarts de juiste begeleiding of zorg. Daarna blijft de coach van het Vertrouwenspunt meer op afstand en houdt de vinger aan de pols om te zien of de begeleiding zorgt voor de gewenste  oplossing en de tandarts weer met vertrouwen het vak kan uitoefenen.  

Organisatie

Het Vertrouwenspunt Tandarts bestaat uit een Commissie Vertrouwenspunt Tandarts ingesteld door het bestuur van de KNMT en beoordeelt en toetst de informatie die gedeeld wordt.

De Commissie Vertrouwenspunt Tandarts

 • is ingesteld door het bestuur van de KNMT;
 • werkt volgens de vastgestelde Procesbeschrijving;
 • wordt ondersteund door een bureaumedewerker van de KNMT.

Privacy en vertrouwelijkheid hebben de hoogste prioriteit bij het hulptraject

Persoonsgegevens worden in een aparte beveiligde omgeving bewaard binnen de KNMT en worden verwerkt conform de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Privacy Statement van de KNMT en de Privacyverklaring Vertrouwenspunt Tandarts.

Conflict van plichten

Het is natuurlijk denkbaar dat een tandarts die hulp nodig heeft de aangeboden hulp weigert. Als dat zou leiden tot acuut gevaar voor patiënten bestaat de mogelijkheid dat de Commissie adviseert om collega’s, opdrachtgever, werkgever of Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte te stellen. Vanzelfsprekend zal dat altijd in of na overleg met de betrokken tandarts gebeuren.

Kosten

Het Vertrouwenspunt neemt de kosten voor haar rekening van de start van het traject dat leidt tot een formulering van de hulpvraag en het organiseren van de juiste hulp. De daadwerkelijke hulp of zorg is voor rekening van de tandarts en kan bijvoorbeeld vallen onder vergoeding vanuit verzekerde zorg.