Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Wat betekent de Wtza voor de mondzorg?

Doel van de Wtza: beter toezicht

Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het zogenaamde risicogestuurd toezicht, mede op basis van big data, aan te scherpen. Hiermee verwacht het ministerie van VWS fraude in de zorg beter aan te kunnen pakken. 

De Wtza vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); dat zijn in de mondzorg zowel praktijkhouders als tandartsen/orthodontisten/kaakchirurgen die als zzp’er werken.

Wat betekent de Wtza voor mij?

Bekijk hier wat je moet weten als...

Ben je als tandarts in loondienst? Dan is deze wet niet op jou van toepassing.

Zo bepaal je hoeveel zorgverleners er in je praktijk werken

Bij het tellen van het aantal zorgverleners is het volgende van belang:

  • Alle zorgverleners tellen mee, of ze BIG-geregistreerd zijn of niet. Wie geen zorg verleent, telt niet mee: denk aan assistenten die geen zorgverlenerstaken uitvoeren (conform het ABC-model), praktijkmanagers, balie-assistenten, administratief medewerkers, schoonmakers, en dergelijke.
  • Of iemand in dienst is of als zzp'er in de praktijk werkt, is niet van belang. Gekeken wordt of er feitelijk wordt gewerkt als zorgverlener.  
  • Het gaat om het aantal personen, niet om het aantal FTE.
  • Personen die maar zeer incidenteel zorg verlenen, zoals vrijwilligers en stagiairs, tellen niet mee.

Meer informatie over het bepalen van het aantal zorgverleners dat meetelt in de Wtza

Wijziging in de rechtsvorm van een zorgaanbieder

Een wijziging van rechtsvorm kan leiden tot een nieuwe inschrijving in het Handelsregister. Dan ontstaat er niet alleen een nieuwe zorgaanbieder op grond van de Wtza. Het leidt ook tot wijziging van de AGB-code, omdat ook bij Vektis een koppeling bestaat met het nummer waaronder de organisatie is ingeschreven in het Handelsregister. Alle reden om voorafgaande aan de wijziging van de juridische structuur na te gaan wat de gevolgen zijn en hoe je mogelijke problemen kunt managen. 

Meer informatie over gevolgen wijziging rechtsvorm

Wat regelt de Wtza?

1. Zorgaanbieders hebben meldplicht

De wet bevat een (eenmalige) meldplicht voor zorgaanbieders. Zorgaanbieders moeten eenmalig een vragenlijst invullen van de IGJ en worden vervolgens gewezen op de kwaliteitseisen waar ze aan moeten voldoen. Deze regel geldt voor zowel zzp'ers als praktijkhouders.

2. Zorgaanbieders moeten een vergunning aanvragen

Naast de meldplicht zijn zorgaanbieders waar meer dan 10 mensen structureel zorg verlenen verplicht een toelatingsvergunning aan te vragen. Let op: biedt je praktijk mka-chirurgie of andersoortige medisch specialistische zorg? Dan dien je sowieso een vergunning aan te vragen, ook als er minder dan 10 mensen zorg verlenen.

3. Zorgaanbieders moeten een interne toezichthouder aanstellen

Alle zorgaanbieders waar meer dan 25 mensen structureel zorg verlenen, moeten een interne toezichthouder aanstellen. Biedt je praktijk mka-chirurgie? Dan moet je een interne toezichthouder aanstellen als er meer dan 10 mensen zorg verlenen.

4. Zorgaanbieders moeten openbaar financiële verantwoording afleggen

De Wtza verplicht zorgaanbieders vanaf 1 januari 2023 jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over hun financiële bedrijfsvoering, resultaat en vermogen. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders die (deels) met collectieve middelen worden bekostigd, aanspreekbaar moeten zijn op de professionaliteit en de integriteit van hun bedrijfsvoering. Deze regel geldt voor zowel praktijkhouders als zzp'ers die vanuit een BV werken. Deze regel geldt niet voor zzp'ers met een eenmanszaak. Er gelden ook transparantieregels zodat de bedrijfsvoering inzichtelijk en controleerbaar is.

Welke verplichtingen gelden voor mij ten aanzien van de jaarverantwoording Wtza?

De jaarverantwoording (A)Wtza komt voort uit artikel 40a van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. In de daaraan verbonden regeling is opgenomen aan welke verplichtingen verschillende zorgverleners moeten voldoen als het gaat om de jaarverantwoording. Onder meer hangt dit samen met een aantal omstandigheden: is er sprake van een praktijk, welke soort zorg wordt verleend en wat is de omvang van de organisatie?

Voor zorgaanbieders in de mondzorg gelden de volgende algemene uitgangspunten:

  • Voor een tandarts of tandarts-specialist zonder zelfstandige praktijk, en niet werkzaam vanuit een BV: hiervoor geldt dat er geen verplichtingen zijn in het kader van de jaarverantwoording.
  • Voor een tandarts of tandarts-specialist, tevens eigenaar van een praktijk: deze moet  voorgeschreven kengetallen plus een ingevulde vragenlijst aanleveren.
  • Voor tandartsen en tandarts-specialisten die door middel van een maatschap of een VOF een praktijk uitoefenen: hiervoor moet de maatschap financiële informatie en een vragenlijst aanleveren, de maten hebben geen verplichtingen.
  • Voor tandartsen en -specialisten die door middel van een BV of andere rechtspersoon werkzaam zijn, met of zonder praktijk: zij moeten financiële informatie en een vragenlijst aanleveren.

Welke financiële informatie aangeleverd moet worden en wat de omvang is van de vragenlijst, is afhankelijk van de omvang van de praktijk.

Lees ook Jaarverantwoording in de zorg. Wat moet ik aanleveren en hoe? 

Webinar Wtza in de mondzorg

Hier linken we je direct door naar de onderdelen in het webinar die gaan over...

Wat vindt de KNMT?

De KNMT is het niet eens met de manier waarop de financiële verantwoording wordt afgedwongen. De regeling Jaarverantwoording WMG is een overbodige regeling, die een onaanvaardbare extra administratieve lastendruk met zich meebrengt. De KNMT blijft zich, samen met andere organisaties in de eerstelijnszorg, sterk maken voor een betere regeling die minder lastenverzwaring inhoudt. 

Ook blijven we via de Eerstelijnscoalitie opnieuw in gesprek met minister van VWS over de regels rondom het instellen van intern toezicht. En de definitie van het begrip zorgverlener in de Wtza is voor ons nog onderwerp van discussie.