Zelfstandige zonder praktijkperikelen: doorwerken als zzp’er

Evert Berkel
4 minuten
doorwerken als zzp'er
Stel, u krijgt onverwacht de mogelijkheid om uw praktijk te verkopen. Eigenlijk komt die kans wat eerder dan gepland, maar u laat hem niet lopen. Omdat het werken als tandarts u evenwel nog veel energie en voldoening geeft, besluit u nog een aantal jaren als zzp’er aan de slag te gaan. Herkenbaar? In dit artikel legt Harry Korver, hoofd Dienstverlening van de KNMT, uit wat erbij komt kijken om dat te doen.

Menig tandarts die zijn praktijk overdraagt, kiest ervoor nog een aantal jaren als zzp’er verder te werken. En waarom ook niet, als het werk nog energie geeft en u er lol in hebt? Er is bovendien voldoende werk voor tandartsen-zonder-zelfstandige- praktijk. U bent met uw ervaring ruim inzetbaar als waarnemer, als tijdelijke vervanging van een collega, ook in de rol van praktijkhouder, of als medewerker in de algemene praktijk of voor bijzondere zorggroepen. Uw hulp is welkom! Dus als zich de kans voordoet om uw praktijk of aandeel daarin tegen gunstige voorwaarden te verkopen, grijpt u die met beide handen aan.

Verbondenheid met de praktijk

Door uw praktijk over te dragen – of als maat uit de maatschap te treden – wordt ook uw verbondenheid met uw praktijk verbroken. En er zijn als praktijkhouder en maat nogal wat zaken aan de uitoefening van die praktijk verbonden. Bijvoorbeeld voor de praktijkhouder: via uw inschrijving in het Handelsregister bent u geregistreerd in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa), hebt u een AGB-code en geldt u voor de Inkomstenbelasting als ondernemer. Als u uw praktijk overdraagt, eindigt meestal ook uw inschrijving in het Handelsregister. En dat wordt dus gevolgd door een uitschrijving uit het LRZa, het intrekken van uw AGB-code et cetera. En dat is nogal onhandig als u als zelfstandig professional wilt blijven werken, want dan moet u zich opnieuw inschrijven en melden dat u werkzaam blijft. Treedt u als maat uit, bedenk dan dat de maatschap is geregistreerd in het Handelsregister en het LRZa, maar dat u persoonlijk niet staat ingeschreven of geregistreerd. En u hebt mogelijk wel een persoonlijke AGB-code die in stand blijft.

Soepel beginnen

Om alle gedoe achteraf voor te zijn, is het verstandig er bij overdracht of uittreding voor te zorgen dat u soepel met uw nieuwe activiteiten als bijvoorbeeld zzp’er kunt beginnen. Dat kan door als eigenaar de activiteiten ‘praktijkwaarneming’ en ‘-medewerking’ toe te voegen aan uw inschrijving, mogelijk onder een andere handelsnaam. Bij de overdracht van de praktijk, inclusief praktijknaam, blijft dan de inschrijving met de resterende activiteiten in stand. Of door u, wanneer u maat bent, alvast in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en in het LRZa te melden als nieuwe zorgaanbieder, zodat u voldoende tijd hebt voor de voorbereidingen voordat u uit de maatschap treedt.

Vergeet de verzekeringen niet

Ook een deel van uw verzekeringen hangt samen met uw praktijk. Denk aan de verzekeringen die samenhangen met uw beroepsuitoefening of het risico op inkomstenderving door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarnaar moet u zeker even kijken of dat laten doen. Als u blijft werken, wilt u uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering ongetwijfeld aanhouden, net zoals uw rechtsbijstandsverzekering. Het is aan te raden dan te bekijken wat er exact onder de dekking valt. Werken als zelfstandig professional vraagt om een passende dekking voor beroepsrisico’s en u krijgt mogelijk meer te maken met discussies met opdrachtgevers dan met werknemers. Mogelijk ook nadert uw arbeidsongeschiktheidsverzekering de overeengekomen einddatum. Voor de mogelijk nog resterende duur is enige afstemming over de voortzetting na de verkoop van uw praktijk of uittreding uit de maatschap aan te bevelen. Dus: zet uw verzekeringsadviseur aan het werk en zorg dat verzekerd is wat u wilt verzekeren voor de activiteiten die u gáát uitoefenen in plaats van de activiteiten die u hébt uitgeoefend.

Arbeidsrelatie zonder arbeidsovereenkomst

Wanneer u als zelfstandig professional gaat waarnemen of medewerker wordt, ontstaat er een arbeidsrelatie met uw opdrachtgever. Gebruikelijk is die relatie in de mondzorg zo georganiseerd dat er buiten dienstbetrekking op basis van een overeenkomst van opdracht wordt gewerkt. Er ontstaat dus geen arbeidsovereenkomst. Gebruikt u de modelovereenkomst van opdracht van de KNMT dan zijn de afspraken in die overeenkomst zowel voor het gezondheidsrecht als het belastingrecht geoptimaliseerd. U werkt buiten dienstbetrekking als zelfstandige en de opdrachtgever zal uw honorarium zonder inhouding van loonheffingen aan u betalen.

Ondernemer of niet?

Of u door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer is ter beoordeling van diezelfde Belastingdienst. De eerste noodzakelijk stap om als ondernemer te worden aangemerkt, hebt u al genomen: u werkt buiten dienstbetrekking. Hoe soepeler de overgang van praktijkhoudend tandarts naar tandarts zonder praktijk en personeel verloopt, hoe groter de kans dat u als ondernemer blijft aangemerkt. Heeft de Belastingdienst een andere opvatting – vaak ondersteund door oude rechtspraak – dan worden uw inkomsten als ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’ aangemerkt. De laatste tip is daarom om met uw accountant of adviseur te overleggen over uw ondernemerschap op basis van:

  • de tijd die u wilt besteden aan uw nieuwe activiteit;
  • het aantal opdrachtgevers dat u verwacht en
  • de verdeling tussen waarnemen en praktijkmedewerking.

Besloten vennootschap

Oefende u uw praktijk uit vanuit een bv en gaat u vanuit die bv als waarnemer of medewerker aan de slag? Dan werkt het allemaal net iets anders. Daarover kan uw accountant u informeren, maar u kunt uw vragen uiteraard ook stellen aan team Ledenservice van de KNMT.

Dit artikel is gepubliceerd in NT/Dentz 03/2022