facebook

Wat doet demissionair kabinet op het gebied van personeelszaken en ondernemen? We zetten het op een rijtje

Karel Gosselink
5 minuten
Image
koffertje
Het demissionair kabinet Rutte IV heeft op Prinsjesdag enkele plannen en wijzigingen gepresenteerd op het gebied van de arbeidsmarkt, het arbeidsrecht en de belasting. Hiermee kunnen ook tandartsen te maken krijgen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Belastingen

Afbouw fiscale voordelen voor ondernemers in Inkomstenbelasting

De fiscale voordelen voor ondernemers in de Inkomenstenbelasting worden verder afgebouwd:

  • De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. Voor het kalenderjaar 2024 daalt de aftrek naar € 3.750,- en in 2025 blijft er naar verwachting een zeer schamele € 900,- van de aftrek over. 
  • De MKB-winstvrijstelling wordt voor 2024 met 1,3 procentpunt verlaagd tot 12,7%. 
  • Omdat het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting stijgt met 0,03 procentpunt en de tweede schijf niet volledig voor inflatie wordt geïndexeerd – 3,33% in plaats van 9,9% - zal de belastingdruk voor ondernemers (en particulieren) met een iets hoger inkomen toenemen. 

Heffing belasting over dividenduitkering in Box 2 in 2024

Oefen je je beroep of praktijk uit vanuit een BV? Dan is het goed om te bedenken dat de heffing over dividenduitkeringen in Box 2 vanaf 2024 zullen worden belast met 24,5% over de eerste € 67.000,- (is er een fiscale partner? Dan twee keer dat bedrag) en 31% over het meerdere. 

Het is bovendien verstandig om nog even bij je adviseur na te vragen of het goed gaat met de regeling excessief lenen. De peildatum hiervoor is eind december. Leen je iets teveel, dan kan dat worden aangemerkt als een dividenduitkering. 

Arbeidsmarkt

Demissionair kabinet zet hervorming arbeidsmarkt door

Het demissionaire kabinet continueert de hervorming van de arbeidsmarkt middels een arbeidsmarktpakket. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel die flexibele arbeidskrachten meer zekerheid moet geven. Zo worden oproepcontracten als nulurencontracten afgeschaft en komt er een basiscontract met meer rooster- en inkomenszekerheid. Ook wordt de onderbrekingstermijn bij tijdelijke contracten van 6 maanden vervangen door een administratieve vervaltermijn van 5 jaar. De KNMT heeft een reactie op de internetconsultatie ingediend.

Maatregelen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan 

Het arbeidsmarktpakket bevat ook maatregelen om de zekerheid van zelfstandigen te vergroten. Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan door heldere criteria in de wet op te nemen om zo te bepalen wanneer sprake is van gezag en inbedding in een organisatie. Criteria over het werken voor eigen rekening en risico krijgen een eigen plaats in het arbeidsrecht. Op die manier wordt beoogd duidelijkheid te scheppen over wanneer iemand in dienst is of als zelfstandige werkt. Daarnaast werkt het kabinet een plan uit voor die het voor een werkende makkelijker moet maken een arbeidsovereenkomst op te eisen indien onder een bepaald uurtarief wordt gewerkt. Het kabinet zet in op het voornemen om handhaving op schijnzelfstandigheid te versterken en te verbeteren door het handhavingsmoratorium per 2025 op te heffen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Het demissionaire kabinet werkt tevens het plan over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uit. Zo wordt verkend of een mogelijkheid tot het niet deelnemen aan de publieke verzekering middels een zogenaamde opt-out bestaat. 

Wendbaarheid werkgevers bij crisis en calamiteit wordt vergroot

Het arbeidsmarktpakket bevat tevens maatregelen om de wendbaarheid van werkgevers te vergroten door onder meer de Crisisregeling Personeelsbehoud. In geval van een crisis of calamiteit kunnen werknemers makkelijker binnen een organisatie worden herplaatst of bestaat er de mogelijkheid hen te vragen tijdelijk minder uren te werken. Daarnaast wordt gewerkt aan meer duidelijkheid over de mogelijkheid voor kleine en middelgrote werkgevers om een langdurig zieke werknemer te vervangen. De AWf-premie bij overwerk van gemiddeld meer dan 30% in een jaar bij een vast contract zal niet langer onder de hoge premie vallen. Dit leidt tot minder hoge kosten.

Arbeidsrecht: veranderingen voor werkgevers en werknemers

STAP-budget stopt per 2024

Het STAP-budget wordt per 2024 stopgezet. Het kabinet blijft inzetten op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en wil een deel van de middelen voor het STAP-budget inzetten voor de een verhoging van de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling).Daarmee wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. Er komt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing binnen de SLIM-regeling.

Geen compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging door ziekte

Langere tijd is gesproken over de mogelijkheid tot het verruimen van de compensatieregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers in geval van bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever. Het kabinet heeft besloten deze regeling niet in werking te laten treden, nu het niet goed mogelijk blijkt te zijn een goed beoordelingskader neer te zetten.

Wettelijk minimumuurloon: eerlijker en transparanter

Per 1 januari 2024 wordt het verplicht om werknemers het wettelijke minimumuurloon te betalen. Momenteel geldt er nog één vast minimummaandloon, gebaseerd op 36 uur per week. Dit werd als onwenselijk beschouwd nu een voltijdsdienstverband per sector of organisatie kan verschillen. Bij een dienstverband van 40 uur geldt momenteel een feitelijk lager uurloon dan bij een werknemer met een dienstverband van minder dan 40 uur. Door de wijziging wordt het minimumloon eerlijker en transparanter.

AWf-premie blijft in 2024 gelijk voor hoge en lage tarief

De AWf-premie voor zowel het hoge als het lage tarief blijven op hetzelfde niveau als in 2023. De premies zijn voorlopig vastgesteld. Naar verwachting volgen de definitieve premies later dit jaar. Het lage tarief is vastgesteld op 2,64% en het hoge tarief op 7,64%. Het lage tarief geldt voor vaste dienstverbanden en het hoge tarief voor flexibele dienstverbanden. De hoge premie bij overwerk met een vast contract wordt aangepast. Nu geldt dat de grens voor het lage tarief bij meer dan 30% overwerk ligt op een arbeidsduur van 35 uur per week of meer. Deze grens wordt verlaagd naar 30 uur per week. Zo worden werkgevers achteraf minder snel geconfronteerd met het hogere tarief. 

Voorstel om onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen naar € 0,23

In 2022 heeft het kabinet besloten de onbelaste reiskostenvergoeding per 2024 te verhogen naar € 0,22 per kilometer. Het kabinet stelt nu voor de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 te verhogen naar € 0,23 per kilometer.

Voorstel om OV-kaart altijd onbelast te verstrekken of te vergoeden

Het kabinet stelt voor om de verstrekking of vergoeding van een OV-kaart te vergemakkelijken door deze als werkgever altijd onbelast aan te bieden. De verstrekking of vergoeding wordt namelijk als complex ervaren. Er hoeft geen registratie van privé- en zakelijk gebruik meer plaats te vinden zolang een werkgever aannemelijk kan maken dat sprake is van zakelijk gebruik. Deze voorgestelde vrijstelling is een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR). 

Arbovisie 2024 voor gezond en veilig werken

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens een Arbovisie 2040 te ontwikkelen waarin de basis wordt gelegd voor gezonder en veiliger werken. Er wordt gewerkt aan een steviger inzet op preventie en betere uitvoering met daarbij goede toezicht en handhaving. In 2024 blijft gezond en veilig werken een speerpunt, waarbij onder meer blootstelling aan gevaarlijke stoffen een belangrijk thema is. Praktijkhouders doen er dus goed aan hun RI&E op orde te hebben.