facebook

Tweejaarsregel bij herregistratie vervallen

Mark Zwartkruis
2 minuten
Vrouw juicht achter computer
De zogenaamde tweejaarsregel bij herregistratie is officieel per 1 december 2022 komen te vervallen. Voor langdurig zieke tandartsen is het hierdoor eenvoudiger worden om zich opnieuw te laten registreren in het BIG-register. 

De minister heeft hiermee gehoor gegeven aan de terugkerende verzoeken vanuit zowel de Tweede Kamer als de belangenbehartigers van verschillende zorgdisciplines. De KNMT schaarde zich enkele jaren geleden al, samen met de brancheorganisaties van artsen, psychotherapeuten en fysiotherapeuten, achter het voorstel om de herregistratieregel af te schaffen. 

Al langer onderwerp van discussie

De tweejaarsregel was sindsdien meer dan eens onderwerp van discussie en het besluit in 2022 om de regel op te heffen, kwam dan ook niet uit de lucht vallen. De steun voor de regel nam steeds verder af en voormalig minister De Jonge gaf in november 2021 al aan de tweejaarswerkonderbrekingseis onder de loep te willen nemen. Hij stelde toen dat de regel in de praktijk vaak onevenredig hard uitpakte voor langdurig zieke zorgprofessionals, dat dit mogelijk zelfs tot uitstroom uit de zorg kon leiden en beloofde hierop actie te ondernemen. Die belofte zette De Jonges opvolger minister Kuipers nu voort. 

Rechtlijnige tweejaarsregel bleek problematisch

Artikel 3-beroepsgroepen benadrukten langere tijd het belang van maatwerk bij herregistratie, omdat zij door de rechtlijnige regel vaak onnodig in de knel kwamen. 

De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan 2 aaneengesloten jaren niet meetellen bij de herregistratie in het BIG-register. Aan de roep om meer maatwerk is uiteindelijk dus gehoor gegeven.

Lees de kamerbrief van minister Kuipers over het besluit de tweejaarsregel te laten vervallen.