facebook

Nieuw advies Capaciteitsorgaan: leid jaarlijks 375 tandartsen op!

Karel Gosselink
3 minuten
Capaciteit
Er moeten 375 tandartsen per jaar worden opgeleid. Tot dit advies komt het Capaciteitsorgaan in het vandaag gepubliceerde rapport over de instroom van tandartsen. De KNMT is blij met het rapport en roept de ministers van OCW en VWS nadrukkelijk op uitvoering te geven aan het advies. De tijd is meer dan rijp.

Nieuw advies (her)bevestigt noodzaak opleiden meer tandartsen

Het Capaciteitsorgaan adviseert in het meeste recente deelrapport 3b voor de Eerstelijns Mondzorg van het Capaciteitsplan 2024-2027 voor het opleiden van 375 tandartsen per jaar. De in totaal 261 tandartsen die nu jaarlijks beginnen aan de opleiding Tandheelkunde zijn er te weinig. Met dat aantal kan in de komende jaren niet worden voldaan aan de vraag naar mondzorg. De KNMT pleit al jaren voor meer in Nederland opgeleide tandartsen.

 

Alle seinen staan op groen. Het is nu aan de minister om te komen tot een feitelijk besluit.

– KNMT-bestuurslid Joke Kwakman

Verschillende scenario’s pleiten allemaal voor een verhoging van het huidige aantal opleidingsplaatsen

Het Capaciteitsorgaan heeft diverse bronnen gebruikt om in kaart te brengen hoe aanbod, vraag en werkproces binnen de eerstelijns mondzorg zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Op basis van de verzamelde informatie zijn enkele scenario’s doorgerekend, die allen resulteerden in een verhoging van het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde. De huidige 261 opleidingsplaatsen Tandheelkunde zouden minimaal naar 345 en maximaal naar 406 opgehoogd moeten worden. Uitgaande van die bandbreedte komt het Capaciteitsorgaan tot een gemiddelde van 375 opleidingsplaatsen voor de opleiding Tandheelkunde.

Gezamenlijke inspanning KNMT en universiteiten

De KNMT heeft in het afgelopen jaar in het bijzonder bij stakeholders en in de politiek onderbouwd waarom er meer tandartsen moeten worden opgeleid. Meerdere moties, Kamervragen, werkbezoeken en overleggen hebben plaatsgevonden. Niet alleen gesteund door signalen uit het veld, maar ook door eerdere adviezen van het Capaciteitsorgaan. De afgelopen 2 jaar is samen met de bestaande opleidingen Tandheelkunde (ACTA, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit) en de mogelijke toekomstige opleiding (Erasmus MC) nagedacht over het realiseren van een uitbreiding van de opleidingscapaciteit. Het doel hiervan is een duidelijk signaal af te geven aan de beleidsbeslissers over de noodzaak van uitbreiding van de opleidingscapaciteit.

Te weinig handen voor te veel werk

Het Capaciteitsorgaan constateert dat er een stijgend aantal tandartsen stopt met werken. De verwachting is dat over 10 jaar 42% van de werkzame tandartsen gestopt zal zijn met de beroepsuitoefening. Over 15 jaar is dat aantal 52%. Tegelijkertijd is de verwachting dat de vraag naar mondzorg in Nederland in de komende jaren toeneemt, in het bijzonder bij zowel jonge kinderen als ouderen. Deze zorgvraag kan niet worden opgevangen door de bestaande instroom buitenlandse gediplomeerde tandartsen. Daarbij constateert het Capaciteitsorgaan dat die zich veelal vestigen in de regio’s met tekorten en vanuit hun achtergrond minder gericht zijn op samenwerking en preventie. Het is daarom de vraag of de omvang van de bestaande instroom buitenlandse gediplomeerde tandartsen wenselijk blijft.

KNMT: seinen op groen voor minister om tot besluit te komen

Op 17 augustus 2022 schreef ministers Kuipers (VWS) aan de KNMT: ‘’De tekorten aan tandartsen baren mij grote zorgen. Ik vind het – samen met de minister van OCW – belangrijk dat er oplossingen komen voor deze tekorten, vooral in bepaalde regio’s." Erkenning is 1, actie is 2. In het nu verschenen advies is de uitkomst (opnieuw) klip en klaar: leid meer tandartsen op. "Alle seinen staan op groen. Het is nu aan de minister om te komen tot een feitelijk besluit", aldus KNMT-bestuurslid Joke Kwakman. De KNMT zal verder in overleg treden over de inhoudelijke verdieping en invulling van het voorgenomen plan.

Lees ook: Capaciteitsplan …..; Deelrapport Eerstelijns Mondzorg (pdf)

Lees meer over tandartsentekort