facebook

KNMT aan de slag met verminderen regeldruk mondzorg

Hans Scholten
2 minuten
Ontregel de zorg logo
Administratie neemt een steeds groter deel in van de kostbare werktijd van tandartsen en hun teams. Tijd die zij liever aan patiënten willen besteden. De KNMT werkt samen met haar achterban aan het terugbrengen van de administratieve lastendruk in de mondzorg. De vereniging doet dat via de aansluiting bij het door de VvAA geïnitieerde project (Ont)regel de Zorg.

Administratieve lasten zijn een groeiend maatschappelijk probleem, zeker in de zorg. Het ministerie van VWS zet sterk in op het terugdringen van de administratieve lastendruk, samen met beroepsgroepen en andere belanghebbende organisaties. Afgelopen periode hebben verschillende beroepsgroepen laten zien dat het loont om met schrapsessies haalbare en concrete schrapacties te formuleren: de opbrengst van die schrapsessies hebben de basis gevormd voor het actieplan (Ont)Regel de Zorg.

Die aanpak brengt de KNMT ook naar de mondzorg. Via een enquête heeft de KNMT inzichtelijk gemaakt hoeveel werktijd tandartsen besteden aan administratieve handelingen, welke handelingen zij als belastend ervaren en waarom en voor wie die handelingen worden uitgevoerd. Op basis van deze feiten stellen tandartsen en stakeholders de komende maand in schrapsessies een schrapagenda op met concrete acties.

Korte metten maken met onnodige administratie, overbodige regeldruk en bureaucratie is al langer een speerpunt van de KNMT. Eerder behaalde resultaten op dat vlak zijn een sneller machtigingsproces in VECOZO en de digitalisering van het onderdeel mondzorg in de Wet langdurige zorg. Ook in het project Correct Declareren wordt veel tijdwinst geboekt door het terugdringen van onterechte machtigingsaanvragen. De aansluiting bij (Ont)Regel de Zorg is een nieuwe stap in de strijd om werktijd zo veel mogelijk aan de patiënt ten goede te laten komen.

Website (Ont)Regel de Zorg