Tarieven RTS

De tarieven voor registratie, herregistratie en andere activiteiten van de RTS zijn per 6 oktober 2022 vastgesteld en goedgekeurd door de minister van VWS.

Tarieven per 6 oktober 2022

De minister heeft zijn instemming verleend op de tarieven en hiervan is publicatie gedaan in de Staatscourant, waardoor vanaf 6 oktober 2022 de volgende tarieven gelden:

Erkenning diploma buitenland

 

1.694,00 incl. btw

Eerste registratie

 

847,00 incl. btw

Herregistratie

 

1.694,00 incl. btw

Toets DMO

 

1.694,00 incl. btw

Opleidingsregistratie AIOS

 

363,00 incl. btw

Erkenning opleiding (incl. visitatie)

 

14.520,00 incl. btw

Uurtarief gegevensverstrekking

Het uurtarief voor gegevensverstrekking uit de registers van de RTS in 2023 is binnenkort bekend.

Vooraf krijgt de aanvrager een indicatie van de tijd die een verzoek naar verwachting kost.

Inkomsten en uitgaven in balans: tarieven moeten kostendekkend zijn voor activiteiten RTS

Het bestuur van de KNMT heeft op een instemmingsverzoek voor het wijzigen van de tarieven voor de RTS verstuurd aan minister Kuipers van VWS. De belangrijkste reden voor het wijzigen van de tarieven is dat de activiteiten van de RTS kostendekkend dienen te zijn, wat al jaren niet het geval is. Dat alle kosten voor de RTS gedekt dienen te worden uit de tarieven, vloeit voort uit de Wet BIG. Die verplichting is vervolgens overgenomen in de Regeling Specialismen Tandheelkunde van de KNMT. De nieuw door de RTS voorgestelde tarieven zijn gebaseerd op werkelijke kosten en indexatie, waarbij het uiteindelijke uitgangspunt is dat het totaal aan activiteiten kostendekkend moet zijn.

In vergelijking met andere registratiecommissies zijn deze tarieven relatief hoog vanwege het geringe aantal orthodontisten en kaakchirurgen (in opleiding) en opleidingsinstellingen dat de kosten moet dragen. In het traject naar dit instemmingsverzoek toe, heeft de KNMT contact gehad met het ministerie van VWS met de vraag of er voor kleine registratiecommissies een subsidie bestaat. Dit is niet het geval. Het ministerie benadrukte dat de kosten op basis van de Wet BIG volledig uit het tarief moeten worden gedekt.

Advies voor tarieven breed besproken en beoordeeld

Voordat het instemmingsverzoek naar de minister werd gestuurd, heeft het KNMT-bestuur advies gevraagd aan het bestuur van de Sectie tandarts-specialisten (hierna: STS-bestuur). Het STS-bestuur heeft het voorstel grondig beoordeeld en besproken in de afgelopen ASV met de aanwezige kaakchirurgen en orthodontisten. Hierna werd een positief advies uitgebracht aan het bestuur van de KNMT. Zodoende hebben 3 belangrijke gremia (RTS, STS-bestuur en KNMT-bestuur) het voorstel inhoudelijk beoordeeld en zijn onafhankelijk van elkaar tot de conclusie gekomen dat een wijziging van de tarieven voor de RTS opportuun en onvermijdelijk is.

Instemmingsverzoek verhoging tarieven RTS

Wie beslist of de tarieven omhoog gaan?

Het bestuur van de KNMT heeft begin juli 2022 een instemmingsverzoek voor het wijzigen van de tarieven voor de RTS verstuurd aan minister van VWS. Voordat het instemmingsverzoek met door de RTS voorgestelde tarieven naar de minister werd gestuurd, heeft het KNMT-bestuur advies gevraagd aan het bestuur van de Sectie tandarts-specialisten (STS). Het STS-bestuur heeft het voorstel grondig beoordeeld en besproken in de ASV met de aanwezige kaakchirurgen en orthodontisten. Hierna werd een positief advies uitgebracht aan het bestuur van de KNMT, waarna het bestuur van de KNMT een besluit nam. Daarmee waren de tarieven nog niet aangepast. Pas na instemming van de minister van VWS en publicatie hieromtrent in de Staatscourant, waren de wijzigingen een feit. De publicatie in de Staatscourant heeft op 5 oktober 2022 plaatsgevonden. Daarmee zijn de nieuwe tarieven per 6 oktober 2022 in werking getreden.  

Waarom worden de tarieven verhoogd?

De belangrijkste reden voor de verhoging is dat de activiteiten van de RTS kostendekkend dienen te zijn, wat al jaren niet het geval is. Dat alle kosten voor de RTS gedekt dienen te worden uit de tarieven, vloeit voort uit de Wet BIG. Die verplichting is vervolgens overgenomen in de Regeling Specialismen Tandheelkunde van de KNMT. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op werkelijke kosten en indexatie, waarbij het uiteindelijke uitgangspunt is dat het totaal aan activiteiten kostendekkend moet zijn. Dit was niet meer het geval, dus was een verhoging vereist.

Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

De tarieven voor de RTS dienen kostendekkend te zijn, wat betekent dat alle kosten die de RTS maakt moeten worden betaald uit de tarieven. De nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen op basis van werkelijke kosten en indexatie. Deze 2 componenten samen resulteren in de nieuwe tarieven.

Om welke kosten gaat het?

Alle kosten die de RTS maakt voor de inschrijving en het bijhouden van wijzigingen gedurende de hele opleiding van aios in het opleidingsregister, de (her)registratie van tandartsspecialisten en de erkenning van buitenlandse diploma’s, registratie van buitenslands gediplomeerden en de erkenning (inclusief vistiatie) van opleidingen, worden betaald uit de tarieven. Ook eventuele bezwaar- en beroepsprocedures worden uit de tarieven betaald.