Gegevens aanvragen uit registers RTS

Een aantal gegevens uit het opleidings- en specialistenregister is openbaar. Deze informatie van personen kan bij de RTS opgevraagd worden. Wanneer meer informatie gewenst is, kan een verzoek ingediend worden bij de RTS en beoordelen zij of ze de gegevens mogen verstrekken. Dit kan geld kosten.

Gegevensverstrekking uit registers

Een aantal gegevens uit het opleidings- en specialistenregister is openbaar. Iedereen kan bij de RTS navragen of een tandartsspecialist in het register staat of stond ingeschreven en iedereen krijgt antwoord op de vraag of een tandarts en/of arts in opleiding is tot tandartsspecialist en voor welk specialisme: MKA-chirurgie (kaakchirurgie) of DMO (orthodontie).

Verder geeft de RTS desgevraagd actuele informatie over de erkenning van zowel de opleidingsinstelling als de opleider. Denk daarbij aan de datum waarop de erkenning inging en welke opleidingsonderdelen erkend zijn. De RTS verstrekt geen informatie over en uit visitatierapporten. Het visitatierapport bevat naast persoonsgegevens ook vertrouwelijk gegeven informatie.

Gegevensverstrekking ligt vast in beleid RTS

Een vraag over een tandartsspecialist of opleidingsinstelling en behoefte aan meer informatie? Bekijk dan het beleid van de RTS over gegevensverstrekking (pdf) en kijk of de RTS de gevraagde gegevens kan verstrekken.

In een schema bij het beleid staat welke gegevens wel, niet of alleen onder voorwaarden verstrekt worden. Blijkt uit het schema dat gegevens verstrekt worden, of dat het mogelijk zou zijn, dien dan bij de RTS een verzoek om gegevens in.

Vraag gegevens aan via het formulier gegevensverstrekking

Aan een verzoek kunnen kosten verbonden zijn

Voor het verstrekken van de gevraagde gegevens, rekent de RTS een kostendekkend tarief. We wijzen erop dat we een starttarief hanteren. Het uurtarief is € 169,69 (exclusief BTW) in 2024. In alle gevallen informeren we na ontvangst van het verzoek óf, en zo ja een indicatie van de kosten die we voor dat verzoek in rekening brengen.

Verstrekken en gebruik van de gegevens in overeenkomst vastgelegd

Per verzoek wordt beoordeeld of het sluiten van een overeenkomst voor het verstrekken van gegevens nodig is. Als het sluiten van een overeenkomst nodig is, deelt de RTS dit vooraf mee. In de overeenkomst staan onder andere afspraken over:

  • gebruiksrecht;
  • privacy van persoonsgegevens;
  • bewaartermijn;
  • vernietigen van de gegevens na gebruik.

Wanneer een verzoek wordt toegewezen, dan zijn de aflevervoorwaarden gegevensverstrekking RTS (pdf) zoals in het Beleid Gegevensverstrekking opgenomen van toepassing.

Meer informatie

Voor vragen, neem contact op: 088 4404 303 of rts@knmt.nl.

Daarnaast is te allen tijde het digitale BIG-register te raadplegen. Dit register vermeldt de basisberoepen, eventuele specialismen en mogelijke beroepsbeperkingen.