Verzekeren tegen verzuim

Exclusief voor praktijkhoudende KNMT-leden biedt a.s.r. (voorheen De Amersfoortse) speciale verzuimdienstverlening aan. Je kunt kiezen uit de KNMT Verzuimverzekering en de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

Wat is de KNMT Verzuimverzekering?

Als KNMT-lid kan je het verzuimrisico tegen gunstige premies en voorwaarden verzekeren.

Verzekeren loondoorbetalingsrisico

Je bent als werkgever wettelijk verplicht om gedurende twee jaar, dus 104 weken, minimaal 70% van het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Dit risico kunt je als ondernemend KNMT­lid tegen gunstige premies en voorwaarden verzekeren met De Verzuimverzekering van De Amersfoortse. Inmiddels is het loon van ruim 10.000 werknemers van KNMT-leden op deze manier verzekerd.

Dekking loonsom

Voor het eerste jaar kun je kiezen uit een dekking van 70%, 80%, 90% of 100% van de bruto loonsom. Voor het tweede jaar geldt standaard een dekking van 70% van de bruto loonsom. Voor beide jaren kun je de werknemerspremies voor de sociale verzekeringen ook meeverzekeren, tot maximaal 30% van de verzekerde bruto loonsom.

Eigen risico in wachtdagen

De Verzuimverzekering kent een eigen risico, uitgedrukt in wachtdagen. Je kunt kiezen voor een wachtperiode van 10, 30, 65 of 130 werkdagen. Als je de werkgeverslasten meeverzekert, geldt altijd een wachtperiode van 30 dagen.

Verhaalsrechtbijstand

Als de ziekte van een werknemer door een ander is veroorzaakt, kan de werkgever de kosten van loondoorbetaling verhalen op de aansprakelijke derde.

Dekking na 2e jaar

Is je werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan komt deze terecht in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Daarbij geldt echter één uitzondering: oordeelt het UWV dat de zieke werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan vervalt het recht op een uitkering. De werknemer blijft in dat geval in dienst bij de werkgever waardoor ook de loondoorbetalings- en re-integratie verplichting blijft bestaan. Je kunt hiervoor bij De Amersfoortse een WIA-bodemverzekering afsluiten. De Amersfoortse verstrekt je dan een uitkering van 20% van het jaarsalaris van de betreffende medewerker. Deze dekking is niet standaard opgenomen in het tarief. 

Neem voor het afsluiten van dit product contact op met een assurantie-tussenpersoon.

KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Wanneer je met een ziektegeval te maken krijgt is het van groot belang het verzuim te beperken en de zieke werknemer optimaal te begeleiden. Om dit conform de wettelijke voorschriften te vervullen is naast tijd en energie, specialistische kennis en kunde noodzakelijk. Met de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering, dé integrale benadering van verzuimdienstverlening, krijg je als praktijkhouder op al deze fronten hulp. 

Wat is de KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

De MKB Verzuim ontzorgverzekering in een totaaloplossing op het gebied van verzuim. Met het product ben je verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer, beschik je over een goede arbodienstverlener en heb beschik je tijdens het gehele proces van arbeidsongeschiktheid over ondersteuning van een ontzorgmanager (ook wel aangeduid als casemanagement). Je kunt het volgende verwachten: 

  • We vergoeden 100% van de interventies/ acties die de ontzorgmanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van je zieke werknemer.
  • De verzekering is inclusief een goede arbodienst, inclusief een basiscontract arbo-dienstverlening waarmee je aan de Arbowet voldoet 
  • Er is intensieve begeleiding van een ontzorgmanager die alle partijen coördineert. Ook ziet hij er op toe dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Wij geven een werknemer inzicht in de financiële consequenties van het verzuim. Een werknemer ziet zo ook het voordeel van een snelle re-integratie.
  • Wij laten de werknemer actief meedenken bij zijn of haar eigen re-integratie.
  • Geen grote schommelingen in de premie én poortwachtergarantie waardoor financiële risico's goed afgedekt zijn bij het ziek worden van een werknemer.

In het product is er ook aandacht voor preventie. De ontzorgmanager bekijkt samen met jou en de werknemer welke acties ingezet kunnen worden om te voorkomen dat je werknemer uitvalt. Dit kunnen preventieve maatregelen zijn, maar ook acties die voor de gehele praktijk ingezet worden. Daarnaast kunnen je werknemers kosteloos gebruikmaken van het open spreekuur van de bedrijfsarts. Dit spreekuur is ervoor bedoeld om verzuim in de toekomst te voorkomen. 

Alles over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Specifieke dienstverlening ontzorgmanagers ArboNed voor KNMT-leden (pdf) 

Extra dienstverlening voor KNMT-leden

Om het ziekteverzuim in mondzorgpraktijken terug te dringen en tandartsen nog beter te ondersteunen op het gebied van verzuim wordt onder andere een brancheloket ingericht, werken de ontzorgmanagers van ArboNed uitsluitend voor mondzorgpraktijken en wordt de dienstverlening zoveel als mogelijk door één dienstverlener uitgevoerd*.

Zo kan (sneller) worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen in de branche. Daarnaast ontwikkelen ArboNed, a.s.r. en de KNMT samen de cursus ‘Ziekteverzuim in de mondzorgpraktijk’ en maakt KNMT-Prikpunt voor 2023 onderdeel uit van het product.

Neem voor het afsluiten van dit product contact op met een assurantie-tussenpersoon. 

* in de volmachten kan dit anders zijn

verzekeringen
ledenvoordelen
Arbeidsongeschiktheid