Nieuwe coalitie zet aanscherpen criteria zzp’en voort

Hans Scholten
2 minuten
Image
Een coalitie van vier partijen
De beoogde nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil doorgaan op de ingezette weg als het gaat om het aanscherpen van de criteria op basis waarvan iemand als zzp’er kan werken – om zo schijnzelfstandigheid te voorkomen. In hun hoofdlijnenakkoord schrijven de partijen dat ze de wet Vbar, die daarover gaat, verder in behandeling wil nemen. Specifiek voor de zorg stellen de partijen dat ze zich willen richten op “beheersbaarheid van zorguitgaven en de kwaliteit van de zorg”.

De 4 partijen willen de zorg daartoe doorlichten “op bewezen niet-effectiviteit, noodzakelijkheid en voorkomen van onnodige zorgvraag, en overbehandeling en aanbieders die misbruik maken van het stelsel”. Ook willen ze preventie meer centraal stellen om de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen.

Eigen risico halveren

Verder wil men per 2027 het eigen risico halveren. Voor specifieke groepen onder het bestaansminimum, onder wie werkende armen, komt er een “knelpuntenaanpak”. Ook moet er werk gemaakt worden van “een veilig, decentraal vormgegeven elektronisch patiëntendossier, ook voor uitwisseling van gegevens binnen de zorg (…)”.

Positie eerstelijnszorg versterken

De positie van de eerstelijnszorg zou versterkt moeten worden door verbetering van de onderlinge samenwerking. Agressie en geweld tegen zorgverleners en fraude in de zorg wordt aangepakt, zo staat te lezen in het akkoord.

Extra aandacht voor kleine ondernemers

In wetgeving en beleid moet rekening gehouden worden met de gevolgen voor kleine ondernemers, stellen de beoogde coalitiepartners verder. En: “Regeldruk moet worden tegengegaan door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) en de uitvoeringsinstanties van meet af aan te betrekken bij het bedenken van beleid en wetgeving.”

KNMT houdt ontwikkelingen nauwlettend in het oog

Het coalitieakkoord beschrijft de doelstellingen van het kabinet op hoofdlijnen; een gedetailleerde uitwerking volgt gedurende komende regeerperiode. De mondzorg wordt in het akkoord niet expliciet benoemd. KNMT-voorzitter Hans de Vries: “Er zijn daarentegen volop onderwerpen die onze beroepsgroep raken. De aandacht voor preventie en voor de toegankelijkheid van de zorg stemt ons voorzichtig positief.”

Zorgen om gevolgen wet Vbar voor de mondzorg

“We blijven ons wel zorgen maken om de gevolgen van de wet Vbar voor zzp’ers en praktijkhouders in de mondzorg en blijven nadrukkelijk aandacht vragen voor onze bezwaren op onderdelen van deze wet. Ook de komende tijd houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daar waar dat mogelijk is, zullen we niet nalaten mee te denken over de nadere invulling van de plannen van het nieuwe kabinet.”

Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB