facebook

Kamer vraagt om extra inzet mondzorg tijdens begrotingsbehandeling VWS 2023

Franc
3 minuten
Tweede Kamer
De Kamer heeft tijdens de begrotingsbehandeling van VWS op 18 en 20 oktober jongstleden aandacht gevraagd voor onder andere het tandartstekort. Ook zijn er zorgen om het gebrekkige tandartsbezoek van jeugdigen en mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). De minister erkent de problemen en wordt via 2 moties tot actie opgeroepen. Met succes, beide moties zijn aangenomen!

Capaciteitstekort mondzorg

Al jaren adviseert het Capaciteitsorgaan om meer tandartsen op te leiden, zodat aan de toekomstige vraag naar mondzorg voldaan kan worden.Het structureel negeren van deze adviezen creëert oplopende druk op de toegankelijkheid en continuïteit in regionale gebieden. De minister van VWS erkent de inhoud van het probleem, waarbij het wel een feit is dat de financiering van meer opleidingsplekken onderdeel is van de begroting van OCW. De VVD en het CDA zetten onlangs in op een motie, waarin de minister van VWS wordt gevraagd met de minister van OCW te spreken over concrete oplossingsrichtingen. De motie is deze week met een ruime meerderheid aangenomen. We danken in het bijzonder de Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA), Jacqueline van den Hil (VVD) en Judith Tielen (VVD).

Verkenning naar oplossingsmogelijkheden

Ondertussen is de KNMT na afstemming met betrokkenen begonnen aan een verkenning naar de bestaande oplossingsmogelijkheden voor het capaciteitstekort in de mondzorg. Hier starten diverse gesprekken over met de achterban en met alle relevante stakeholders. Eind dit jaar verwachten we een nieuw rapport van het Capaciteitsorgaan waarover we u ook zullen informeren.

Waar werken we naar toe?

Het doel is om ook in de toekomst de toegang tot mondzorg te kunnen blijven garanderen door in te zetten op het opleiden van meer professionals, betere regionale spreiding en meer samenwerking op de werkvloer onder regie van de tandarts. Dit betekent dat hiervoor gelden moeten worden vrijgemaakt in de begroting van OCW. Daar blijft de KNMT zich sterk voor maken. Behandeling van de begroting vindt plaats in week 47. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte van de voortgang.

Mondzorg en jeugd

Een belangrijk thema van veel politieke partijen is de gezondheidsongelijkheid in Nederland. Mensen met een lage SES leven korter en met meer ziektejaren. Ook de mondzorg kent deze problematiek. Kinderen uit gezinnen met een lager inkomen gaan minder vaak naar de tandarts en noodzakelijke mondzorg wordt ook uitgesteld vanwege financiële redenen. Een ongewenste ontwikkeling.

De PvdA (Mohammed Mohandis), GroenLinks (Corinne Ellemeet), CDA (Joba van den Berg) en VVD (Jacqueline van den Hil) hebben daarom een motie ingediend. De motie beoogd met relevante partijen te spreken over het stimuleren van jeugdigen uit risicowijken om aan de slag te gaan met de mondzorg. Hiervoor worden zo snel mogelijk mondzorgcoaches ingezet in risicowijken met een lage SES. Ook deze motie is met ruime meerderheid aangenomenDe minister geeft op voorhand al aan dat de mondzorgcoach niet door de tandarts ingevuld kan worden in verband met het aanwezige tekort. De KNMT feliciteert alle mensen die zich hebben ingezet om te komen tot het landelijk agenderen van het belang van de mondzorgcoaches.

Minima

Momenteel is de KNMT in overleg met VWS, VNG, ZN, SZW en Divosa bezig de toegankelijkheid van mondzorg voor financieel kwetsbaren onder wie de minima te verbeteren. ACTA doet onderzoek om de omvang van het probleem beter in kaart te krijgen.

Stand van zaken brief mondzorg

Nog voor het einde van het jaar komt de minister van VWS met een stand van zakenbrief over de mondzorg in Nederland. De minister komt hier uitgebreider terug op de hiervoor genoemde thema’s.

Lees hier het gehele verslag van het begrotingsdebat