Eerstelijnszorg vraagt aandacht voor lastenvermindering bij informateur

Hans Scholten
2 minuten
Image
Administratie
De Eerstelijnscoalitie (ELC) roept het nieuwe kabinet op werk te maken van vermindering van administratieve lasten. De ELC, waarvan ook de KNMT deel uitmaakt, doet dat door bij informateur Plasterk aandacht te vragen voor de disproportionele stapeling van administratieve lasten voor eerstelijns zorgaanbieders.

Administratieve lasten blijven toenemen

Hoewel de afgelopen jaren meerdere malen is afgesproken bureaucratie in de zorg te verminderen zien we de administratieve lasten en verantwoordingseisen in de praktijk alleen maar toenemen. Het programma Ontregel de Zorg is tot nu toe niet het antwoord gebleken. Het programma heeft inderdaad geleid tot vermindering van regels, maar zorgaanbieders worden aan de andere kant net zo hard geconfronteerd met nieuwe wetten en regels.

Nieuwe lasten doemen op

Ook het komende jaar zien we de nodige nieuwe administratieve verplichtingen opdoemen. Zoals het wetsvoorstel Bevorderen integere bedrijfsvoering zorg (Wibz) en de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz). De administratie die voortkomt uit deze wetten ontmoedigt nieuwe zorgaanbieders toe te treden tot de zorgmarkt. Dat is niet verstandig in een tijd waarin het praktijkhouderschap onder druk staat.

Voorstellen voor vermindering regeldruk

In de brief doet de ELC ook voorstellen om de stapeling van regeldruk te stoppen. Concreet pleiten we voor:

  • Uitzondering eerstelijnszorg van de jaarverantwoordingsplicht
  • Verhoging van de getalsgrens voor intern toezicht naar 50 zorgmedewerkers
  • Verhoging getalsgrens cliëntmedezeggenschap naar 50 medewerkers
  • Voorkomen van dubbele data-uitvragen

Inbreng begrotingsdebat

Naast de brief aan de informateur hebben we met onze partners ook een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met onze inbreng voor het begrotingsdebat VWS, dat afgelopen week plaatsvond. Ook hier vroegen we aandacht voor de toenemende regeldruk bij eerstelijnszorgaanbieders en doen we voorstellen om het tij te keren.

Lees de brieven

Brief Inbreng Begrotingsdebat VWS (pdf)
Brief inbreng formatie 2024 (pdf)

Over de Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie is een samenwerkingsverband van 8 eerstelijnsorganisaties van huisartsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen, podotherapeuten, mondhygiënisten, tandprothetici en vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.