De KNMT in 2022

Evert Berkel
4 minuten
2022 2
Mijlpalen, opvallende zaken, successen… Zoals ieder jaar kan ook van 2022 een opsomming worden gegeven van zaken die de KNMT concreet heeft gedaan en bereikt om de praktijkvoering van haar leden te vergemakkelijken.

Er staat ook heel veel niet in deze opsomming. Omdat het vanzelfsprekend is dat de KNMT het doet of omdat het op de achtergrond gebeurt. Zo zijn bestuur en bureaumedewerkers het hele jaar intensief in gesprek met ministeries, ministers, de politiek en andere stakeholders. Bijvoorbeeld om continu de aandacht te vestigen op het tekort aan tandartsen. Er worden praktijkrichtlijnen opgesteld, maar ook wordt in de – al dan niet landelijke – media aandacht gevraagd voor allerlei ontwikkelingen op mondzorggebied. Bijvoorbeeld om te bereiken dat meer kinderen de tandarts gaan bezoeken. Dat staat niet in bijgaand overzicht, maar gebeurt wel degelijk.

Januari 2022

 • De KNMT sluit zich aan bij de landelijke campagne Samen Beslissen. Doel is om tandartsen bewust te maken van het belang van het goed en volledig informeren van de patiënt, om zo samen met de patiënt beslissingen te nemen over de behandeling.
 • Het consultatiebureau van de GGD Heerlen is uitgebreid met een mondzorgcoach die ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 4 jaar tips geeft over mondzorg. De KNMT is één van de initiatiefnemers, samen met tandartsenkring Heerlen, zorgverzekeraar CZ, GGZ Zuid- Limburg, kindertandverzorging Limburg en gemeente Heerlen.
 • IQual-deelnemers gaan aan de slag met het nieuwe studiepakket Prothetiek, waarin ze samen met hun studiegroep alle klinische en technische fasen doorlopen die horen bij het maken van een vervangingsprothese.

Februari 2022

 • Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) verandert van vereniging naar stichting. De richtlijnen van het instituut worden voortaan algemeen bindend verklaard door de Ledenraad van de KNMT.
 • De KNMT roept samen met eerstelijnspartijen de Tweede Kamer op om het kabinet te bewegen de invoering van de jaarverantwoordingsplicht voor de eerste lijn per direct te staken.

Maart 2022

 • De KNMT grijpt Wereld Mondgezondheidsdag op 20 maart aan om ouders te bereiken met de campagne ‘Een gezond gebit is kinderspel’ met 6 tips voor een gezond kindergebit.
  Gezonde mond
 • Om Oekraïense vluchtelingen die behoefte hebben aan mondzorg te helpen, legt de KNMT een lijst aan van mondzorgpraktijken waar deze vluchtelingen terecht kunnen. Ook komt er een vertaalkaart, waarop tandheelkundige terminologie is vertaald in het Oekraïens.

April 2022

 • IQual-leden kunnen aan de slag met het IQual-studiepakket ‘Jeugd, preventie en behandeling’ dat helpt om de KIMO-richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen uit te voeren en te organiseren.

Mei 2022

 • De KNMT-app is uitgerust met een handige knop, waarmee je makkelijk alle richtlijnen voor de mondzorg kunt inzien. De knop is direct zichtbaar bovenaan in de app.

Juni 2022

 • De 5 genomineerde scripties voor de KNMT Sensodyne Bachelorscriptie Award 2022 worden bekendgemaakt. Alle 3 opleidingen tandheelkunde stuurden elk 3 scripties in, waaruit de jury de 5 genomineerden koos.
 • Om een goed contact tussen mondzorg en jeugdgezondheidszorg te bevorderen, lanceert de KNMT samen met AJN Jeugdartsen Nederland de praktijkkaart tandarts - jeugdarts.

Juli 2022

 • Hans de Vries wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de KNMT.
 • De KNMT start de campagne ‘Tandartsassistent, iets voor jou?’ om scholieren en zijinstromers te stimuleren om te kiezen voor een baan in de mondzorg.
Tandarts, iets voor jou?
 • De KNMT lanceert het e-boek Duurzame Mondzorgpraktijk om tandartsen te stimuleren meer aandacht te hebben voor duurzaamheid in hun praktijk. Het boek wordt onderschreven door NVM-mondhygiënisten en de ONT.
 • De KNMT doet een beroep op de Wet open overheid (Woo) - voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) - om inzicht te krijgen in de totstandkoming van nieuwe regels rondom de jaarlijkse financiële jaarverantwoording voor de zorg.

Augustus 2022

 • De tandartspraktijk moet voor iedereen een veilige werkomgeving zijn. Daarom biedt de KNMT haar leden de mogelijkheid gebruik te maken van een branchevertrouwenspersoon.
 • De KNMT organiseert een thema-avond voor tandartsen over de Wet zorg en dwang, gericht op tandartsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

September 2022

 • Nieuwe editie van de nieuwsbrief Mondgezondheid Jeugd verschijnt. Met onder meer aandacht voor de samenwerking tussen mondzorgpraktijken en consultatiebureaus en de praktijkkaart tandarts-jeugdarts.
 • De nieuwe voorzitter Hans de Vries start met een reeks praktijkbezoeken om te horen wat er onder de leden speelt en wat de KNMT voor haar leden kan betekenen.
 • Inspanningen van de KNMT hebben ertoe geleid dat de NZa de tarieven voor tandheelkundige prestaties voor 2023 indexeert met 7,7 procent in plaats van de aanvankelijk voorgestelde 5,2 procent. Dit is meer in lijn met de lastenverzwaring in de praktijk.

Oktober 2022

 • De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor tandheelkundige praktijken is geactualiseerd en heeft weer een erkenning voor 3 jaar.
 • De KNMT neemt met een stand deel aan Dental Expo in de RAI in Amsterdam. Ook verzorgt de beroepsorganisatie een aantal lezingen in het kennistheater op deze beurs. 
 • Verder worden de winnaars van de KNMT Sensodyne Bachelorscriptie Award bekendgemaakt.
 • Door actieve lobby vanuit de KNMT worden er 2 moties in de Tweede Kamer ingediend over de mondzorg. 1 motie over het oplossen van tandartstekorten en 1 over de inzet van mondzorgcoaches in risicowijken.

November 2022

 • Minister Ernst Kuipers van VWS reageert in een Kamerbrief op de moties over de mondzorg. Hij onderschrijft hierin het belang van mondzorg binnen de jeugdgezondheidszorg en doet de toezegging om samen met de minister van OCW te gaan werken aan oplossingsrichtingen voor het tekort aan tandartsen.
 • Het tarievenboekje 2023 van de KNMT verschijnt met daarin de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2023, en de bijbehorende Algemene bepalingen en de Regeling Mondzorg.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in NT/Dentz 08/2022