Maatschapsvormen

De tandheelkunde kent 4 vormen van maatschappen.

Volle of openbare maatschap

Bij deze samenwerking start je samen één nieuwe onderneming. Je deelt alle lusten én lasten. Ook ben je samen voor een gelijk deel aansprakelijk voor de verplichtingen die de maatschap aangaat. Deze nieuwe onderneming kan ook ontstaan wanneer één van jullie een bestaande praktijk inbrengt.

Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst voor deze maatschapsvorm leg je vast:

  • ieders bevoegdheden en taken;
  • de manier van winstdeling: op basis van eigendomsdeel, gerealiseerde omzet of op basis van jouw eigen verdeelsleutel.

Stille maatschap of kostenmaatschap

Dit zijn benamingen voor een maatschap waarin je ervoor kiest om alleen bepaalde kosten met elkaar te delen. Deze vorm zie je veel terug bij praktijken die het pand delen.

Bij deze maatschapsvorm leg je jouw afspraken vast in een overeenkomst van samenwerking met poolovereenkomst. Daarin staan:

  • de doelstellingen;
  • de collegiale ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens vakantie, en bijstand in geval van calamiteiten;
  • het individuele gebruik van bezittingen in onverdeeld gezamenlijk eigendom, zoals het praktijkpand of de sterilisatieafdeling.

Vennootschap onder firma (VOF) en Besloten Vennootschap (BV)

Het kan in specifieke gevallen aantrekkelijk zijn om een andere rechtsvorm voor de samenwerking te kiezen, zoals een VOF of BV. Laat je hierover voorlichten door jouw adviseur.

Variantmaatschap vervallen

De KNMT maakt al vele jaren een modelovereenkomst voor een openbare maatschap beschikbaar, waarbij twee of meer maten hun (beroeps)vaardigheden en arbeid inbrengen en één van de maten ook het recht van gebruik van een tandartsenpraktijk tegen een winstrecht beschikbaar stelt aan de maatschap. Die samenwerkingsvorm is in de mondzorg bekend als variantmaatschap.

Een aantal jaren geleden is een aangepaste versie van de KNMT modelovereenkomst op verzoek van een externe adviseur opnieuw beoordeeld, zoals verzocht vanuit het gezichtspunt bestaan van een dienstbetrekking.

Het oordeel over die versie van de overeenkomst was negatief en omvatte ook een aantal bevindingen die van toepassing waren op de bepalingen in het model van de KNMT.

Het standpunt van de Belastingdienst is voldoende aanleiding om het gebruik van het model voor nieuwe maatschappen af te raden. Het model wordt daarom niet langer via de website beschikbaar gesteld. Het gebruik van het model door bestaande maatschappen wordt tot nu door de Belastingdienst gerespecteerd. Overleg met de Belastingdienst over aanpassing van de gewraakte bepalingen heeft niet geleid tot de gewenste nieuwe goedkeuring van de modelovereenkomst, maar vooral omdat de Belastingdienst niet langer een modelovereenkomst wenst goed te keuren.

In samenwerking met externe adviseurs zijn we een aantal alternatieve vormen van samenwerking aan het ontwikkelen. Die alternatieven variëren van een aangepaste overeenkomst voor de variantmaatschap tot de ontwikkeling van een tandartsenpraktijk-in een tandartsenpraktijk, met een combinatie van huur en het gezamenlijk dragen van de kosten van personeel en praktijkinrichting.

Deze alternatieven kun je, samen met je eigen adviseur, toespitsen op jouw eigen situatie en voorafgaand aan de uitvoering ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst.

Over deze alternatieve vormen van samenwerking zullen we je binnenkort informeren. Heb je op dit moment vragen? Stel ze bij voorkeur per mail aan het team Ledenservice via ls@knmt.nl.

Ben je van plan een maatschap te starten? Schakel dan altijd een onafhankelijk juridisch adviseur in.