facebook

Certificering kwaliteitssysteem

Bij certificatie toetst een certificatie-instelling of uw kwaliteitssysteem voldoet aan de vastgestelde normen. Een certificaat geeft aan dat afspraken daadwerkelijk door de interne processen gerealiseerd worden.

Certificatie

Certificering gebeurt onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en is gebonden aan strikte regels. Een externe, onafhankelijke instelling toets tijdens een audit of uw kwaliteitssysteem, inclusief de procesbeschrijvingen, aan deze regels voldoet.

Een certificeringstraject kan lang duren en vergt de nodige tijdsinvestering Het certificaat heeft (vaak) een geldigheidsduur van drie jaar en jaarlijkse tussentijdse toetsing is verplicht. Voorbeelden zijn ISO-certificatie en HKZ-certificatie.

HKZ- en ISO-certificatie

De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) stelt in overleg met het veld kwaliteitseisen op voor deelgebieden in zorg en welzijn, inclusief de mondzorg. Ze worden als certificatieschema's beschikbaar gesteld aan het veld.

ISO9001 voor de zorg bestrijkt hetzelfde gebied als HKZ, maar maakt geen onderscheid tussen de verschillende zorgsectoren.

De certificatieschema’s van HKZ en ISO zijn afgeleid van internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Onderling is afgesproken dat dezelfde regels voor toetsing worden gebruikt.

'We hebben nu dankzij de HKZ Mondzorg het functioneren van de praktijkorganisatie nog beter in beeld, net als de kwaliteitsaspecten die daarbij van belang zijn.'

Lees de ervaring van M2 tandartsen: M2 tandartsen eerste met kwaliteitscertificatie HKZ Mondzorg

Praktijk laten certificeren

Wil je je praktijk laten certificeren? Neem dan contact op met een van de certificerende instellingen: 

Begeleiding bij certificeringsklaar maken van praktijk

Heb je behoefte aan begeleiding bij het certificeringsklaar maken van je praktijk? Kies hieronder een van de bureaus bij je past:

Raakvlakken en verschillen met visitatie

Zowel certificatie als visitatie zijn gericht op continu verbeteren via de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Het primaire proces, de zorgverlening, staat centraal. De nadruk ligt op de ontwikkeling van zowel de organisatie als de zorgverlener.

Bij visitatie ligt de focus echter meer op het verbeteren van het handelen van de individuele tandartsen. Visitatie kan uitgevoerd worden bij elke praktijk, onafhankelijk van de praktijkgrootte en of er een complete beschrijving van de processen is.

De focus bij certificatie ligt op het verbeteren en het lerend vermogen van de organisatie, en op de vraag of kritische processen en afspraken goed worden vastgelegd. Er wordt getoetst of de procedures een continu zorgniveau waarborgen en gericht zijn op verbetering, met andere woorden: of ze een goed kwaliteitsmanagementsysteem vormen.

Is een praktijk ISO gecertificeerd, dan is visitatie nog steeds een praktisch, aanvullend kwaliteitsinstrument. Het vakmanschap dat in visitatie centraal staat, wordt onder meer via patiëntencasuïstiek verdiepend gereviewd en geeft andersoortige bevindingen dan certificatie.

Verbeterplan na patiëntenenquête

De uitkomsten van onder meer visitatie of een patiëntenenquête verwerk je in een verbeterplan. Je voert deze verbeteringen uit en evalueert structureel alle verbeterpunten (PDCA-cyclus).