Asielzoekers

Asielzoekers maken aanspraak op tandheelkundige zorg op basis van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Voor volwassen asielzoekers gaat het hierbij om noodhulp. Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed volgens de basisverzekering. Tandartspraktijken kunnen zich aanmelden om mondzorg aan een asielzoeker te verlenen. Alleen tandartsen met een overeenkomst met RMA Healthcare krijgen zorg die valt onder de RMA vergoed.

1. Aanmelden voor mondzorg aan asielzoekers

Maak je praktijk kenbaar bij RMA Healthcare

Ben je bereid en in staat om af en toe een asielzoeker te behandelen in jouw praktijk? Meld je dan bij overeenkomsten@administratierma.nl onder vermelding van de AGB-code van de praktijk en sluit een overeenkomst af. Je kunt ook bellen met tel. 010 - 2422620.

Afspraken met asielzoekers

Overdag tijdens werkdagen

 • Een asielzoeker met ernstige pijn- of kauwklachten kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de Tandartslijn van GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), telefoonnummer 088-1122132. De Tandartslijn is onderdeel van de Praktijklijn GZA, een landelijk georganiseerd medisch callcenter waar onder andere gediplomeerde praktijkassistenten en een huisarts werken.
 • Na een korte check bij de asielzoeker over de klachten, belt de medewerker van de Tandartslijn met de praktijk voor een afspraak.
 • Je ontvangt daarna een afspraakbevestiging per mail met daarbij de persoonsgegevens van de asielzoeker: naam, geboortedatum, adres, geslacht, taal en zorgpasnummer.

Avond, nacht en weekend (ANW)

 • Als een asielzoeker tijdens de ANW-uren klachten heeft, dan kan hij bellen naar de medische praktijklijn (huisartsenzorg). De medewerkers hiervan bepalen of er sprake is van spoed. Bij spoed wordt contact opgenomen met de dienstdoende tandarts. Betreft het geen spoed, dan kan de asielzoeker de volgende dag of na het weekend de Tandartslijn bellen voor een afspraak bij een tandarts.

 • In geval van twijfel kan de medewerker van de medische praktijklijn altijd een dienstdoende tandarts consulteren.

2. Behandelen van vreemdelingen en asielzoekers

Wie vallen er onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)?

 • vreemdelingen die een uitkering ontvangen van het COA op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva)-2005;
 • vreemdelingen die een uitkering ontvangen van het COA op grond van de Regeling Opvang Asielzoekers, dan wel die worden aangemerkt als 'ex-VVTV’er' (Voorwaardelijke vergunning tot verblijf);
 • vreemdelingen die een uitkering ontvangen van het COA op grond van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb);
 • overige vreemdelingen waarvan de staatssecretaris van Justitie heeft bepaald (of nog zal bepalen) dat die groep vreemdelingen voor vergoeding van medische kosten door het COA in aanmerking komt.

De mondzorg voor personen met een vergunning tot verblijf (wonend buiten een asielzoekerscentrum) wordt in principe net als de mondzorg voor 'reguliere’ Nederlanders vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

Waaraan is een RMA-verzekerde herkenbaar?

Iedere RMA-verzekerde is in het bezit van een eigen zorgpas. Op basis van het COA-zorgpasnummer kun je de gegevens controleren in Vecozo.

Welke zorg kun je leveren?

 • Kinderen tot 18 jaar: alle mondzorg wordt vergoed volgens de basisverzekering, behalve kroon- en brugwerk en orthodontie.
 • Volwassen asielzoekers: noodhulp, dat wil zeggen verrichtingen opgenomen in de Verrichtingenlijst Noodhulp Tandheelkunde (pdf).

‘Noodhulp’: wat verstaan we daaronder?

Onder noodhulp wordt in dit verband verstaan: het verhelpen van acute ernstige pijnklachten en/of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie, waarbij uitgangspunt voor de hulp is het met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk behouden van de actuele functie van het gebit, inclusief het behoud van de aanwezige functionele elementen. Nadrukkelijk wordt hieronder niet gebitsregulering verstaan. De behandeling dient veelal in één zitting te zijn afgerond.

3. Vergoedingen en declareren

 • Betaling van de noodhulp volgens de noodhulplijst in de RMA is tot 250 euro per kalenderjaar gegarandeerd. Boven dit bedrag moet vooraf een machtiging worden aangevraagd. De medewerker van de Tandartslijn kan een indicatie geven van het resterende budget. Let op: het budget kan afwijken door nog niet verwerkte declaraties. De noodhulp bij asielzoekers via de Tandartslijn moet altijd achteraf worden gedeclareerd en kan dus niet vooraf worden betaald.
 • Declaraties kun je via Vecozo indienen met het Uzovi nummer 3355 en zorgpasnummer van de verzekerde; een BSN is niet noodzakelijk. Vragen over declaraties: declaraties@administratierma.nl
 • Eigen bijdrage asielzoekers: voor de asielzoekers die in de centrale opvang, zoals een asielzoekerscentrum (AZC), zijn ondergebracht zijn eigen bijdragen niet van toepassing. Dit betekent dat de totale kosten bij de RMA-uitvoeringsinstantie in rekening kunnen worden gebracht.

Machtiging aanvragen

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om voorafgaand aan de behandeling een machtiging aan te vragen. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als de kosten van noodhulp het bedrag van 250 euro per kalenderjaar gaat overschrijden (vraag dit zonodig na bij de Tandartslijn)
 • Behandelingen die vallen onder bijzondere tandheelkunde. Bijvoorbeeld: een machtiging voor een nieuw te vervaardigen prothetische voorziening wordt verstrekt indien deze tot doel heeft het minimaal noodzakelijke kauwvermogen te herstellen of te behouden.
 • Behandeling onder narcose

Vragen over machtigingen? machtigingen@administratierma.nl

4. Tolkendienst

 • Het gebruik van tolken bij de mondzorg voor asielzoekers wordt altijd vergoed.
 • In het kader van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) kun je als zorgaanbieder, wanneer je vanwege een taalbarrière geen adequate zorg kunt verlenen, gebruik maken van de telefonische tolkendienst bij Livewords Tolken, telefoonnummer 020 - 820 28 92, e-mail: helpdesk@livewords.com. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Zorg dat je het zorgnummer van de asielzoekers beschikbaar heeft.
 • RMA vraagt je te allen tijde het zorgnummer van de asielzoeker te vermelden in het gesprek met de tolkendienst. De kosten van de tolk worden dan vergoed en rechtstreeks gefactureerd bij het COA.De tolkendienst is onpartijdig. De medewerkers hebben een beroepsgeheim. Meer informatie
 • Het gebruik van tolken wordt ook vergoed bij de mondzorg voor doven, slechthorenden of doofblinden verblijvend in asielzoekerscentra.
 • Voor meer informatie over vergoeding van het gebruik van een tolk anders dan bij de zorg voor asielzoekers, zie de landelijke regeling.

5. Raadpleeg een ervaringsdeskundige tandarts

Wil je meer weten over het behandelen van asielzoekers? Dan kun je een van de onderstaande ervaringsdeskundige tandartsen benaderen. Zij vertellen je graag wat meer hierover.

Robin Nieboer, e-mail: rl.nieboer@inter.nl.net

Dennis Giantoro, e-mail: dr.giantoro@hotmail.com

6. Wie, wat, waar

Tandheelkundige zorg voor asielzoekers wordt georganiseerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en RMA Healthcare (een samenwerking tussen Arts & Zorg en DSW zorgverzekeraar).

Alles over mondzorg in de Regeling Medische zorg voor Asielzoekers

RMA Healthcare
Herculesplein 201a
3584 AA Utrecht
info@rmasielzoekers.nl 

Handige documenten 

Folder Mondzorg voor statushouders en asielzoekers

Voor (mond)zorgprofessionals die met asielzoekers en statushouders werken en die in hun dagelijkse praktijk vragen krijgen of voorlichting geven over mondzorg is er een serie folders ontwikkeld in verschillende talen. In de folder staat informatie over goede zelfzorg, het verloop van een bezoek aan de tandarts en de kosten daarvan.

Deel je 'best practice'!

Wil je je ervaringen, materialen of project delen om andere tandartsen te inspireren? 

Geef jouw initiatief voor asielzoekers door