Wet- en regelgeving per 1 juli 2023: wat verandert er?

Karel Gosselink
2 minuten
Image
1juli
Op 1 juli worden enkele wetten en regels aangepast en treden er nieuwe wetten in werking. Ook de mondzorg krijgt hiermee te maken. We hebben ze op een rijtje gezet.

Fundamentele wijziging van het pensioenstelsel

Per 1 juli treedt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking. Deze wet is een fundamentele herziening van het pensioenstelsel om de pensioenopbouw transparanter, persoonlijker en koopkrachtiger te maken. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 om over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Wijziging in Regeling procesgang eerste en tweede jaar bij re-integratie

Werkgevers en werknemers dienen in re-integratiestukken - zoals het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie - vanaf 1 juli hun visie op de re-integratie te geven. 

Doorbetaling bij ziekte van werkende AOW-ers verkort naar 6 weken

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wijzigt: het overgangsrecht voor werknemers die na hun AOW werken verdwijnt. Dit betekent dat de loondoorbetaling tijdens ziekte voor werknemers met een AOW wordt verkort van 13 naar maximaal 6 weken. Ook het opzegverbod tijdens ziekte wordt van 13 naar 6 weken verkort. Dit geldt voor alle AOW-gerechtigde werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden.

Verhoging wettelijk minimumloon en dagloon

Het wettelijk bruto minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13% naar € 1.995,00 per maand. Het bruto maximum dagloon wordt eveneens met 3.13% verhoogd naar € 264,57.

Wet digitale overheid om veilig en betrouwbaar in te loggen

De Wet digitale overheid (Wdo) treedt per 1 juli (gefaseerd) in werking. De Wdo heeft als doel om het veilig en betrouwbaar inloggen bij publieke dienstverleners mogelijk te maken. Hiervoor moeten burgers en bedrijven over publieke én private elektronische identificatiemiddelen (eID's) beschikken. De Wdo zal ook gaan gelden voor (mond)zorgorganisaties, die werken met digitale toepassingen waarbij patiënten moeten inloggen. De komende 3 jaar wordt de wet ingevoerd.

Eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Vanaf 1 juli is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat gegevens in de (mond)zorg - waaronder medicatiegegevens - op een eenduidige wijze en via een elektronisch infrastructuur worden uitgewisseld. Het gaat om een zogenoemde kaderwet, die de komende jaren verder wordt ingevuld en ingevoerd.