Helderheid over status Visienota Orthodontist 2025

Hans Scholten
2 minuten
Beugeldrager
Tijdens de Algemene Vergadering van 2 juli 2021 is uitgebreid gediscussieerd over de Visienota Orthodontist 2025. Onder meer bij een deel van de leden bleken vragen gerezen over met name twee zaken: allereerst het karakter van de nota en daarnaast de wenselijkheid van een breder gedragen Visienota. Met dit bericht wil het bestuur over deze zaken duidelijkheid verschaffen.

De Visienota is, zoals door de Sectie TandartsSpecialisten (STS) en de orthodontistenvereniging NVvO ook telkens duidelijk aangegeven, bedoeld als vrijblijvend advies aan de leden van de NVvO.

Als zodanig heeft het bestuur de nota ook (geclausuleerd) goedgekeurd. Om het karakter nog eens te benadrukken is nadrukkelijk gekozen voor de titel Visienota Orthodontist 2025 en niet Visienota Orthodontie 2025.

Intern heeft het bestuur nog eens met deze bril naar de nota gekeken en vervolgens advies gevraagd aan een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de materie. Dit kantoor heeft inmiddels het advies uitgebracht dat zonder gerichte aanpassingen het niet uitgesloten is dat derden de nota ten onrechte zullen interpreteren als een voor de beroepsgroep, waaronder begrepen tandartsen, geldende norm, waarop bijvoorbeeld IGJ, zorgverzekeraars en letselschadeadvocaten zich bij hun acties tegen tandartsen zouden kunnen beroepen.

De KNMT wil met dit bericht duidelijkheid scheppen: de Visienota betreft in de huidige vorm een vrijblijvend advies (zienswijze) aan de leden van de NvvO. Een bredere werking – daaronder begrepen het scheppen van normen en/of verplichtingen voor tandartsen of kaakchirurgen – dan zo een vrijblijvend advies (zienswijze) heeft de Visienota in de huidige vorm niet, en uit de medewerking van de KNMT daaraan kan een bredere werking ook niet afgeleid worden.

Om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over het karakter van de Visienota, de uitwerking van de Visienota op tandartsen en kaakchirurgen en/of hetgeen derden, zoals zorgverzekeraars en de IGJ daaruit kunnen afleiden, dient de Visienota Orthodontist 2025 gezien te worden als het startpunt voor de verkenning van een regeling die door het hele veld gedragen wordt.

Het bestuur is reeds in gesprek getreden met de STS en faciliteert de gesprekken hierover tussen orthodontisten en tandartsen voor orthodontie, opdat spoedig stappen in de gewenste richting zullen worden gezet. Het bestuur zal daarbij de voortgang blijven monitoren.