facebook

3 aandachtspunten bij toedienen botox en fillers met cosmetisch doel

Mariska de Beijer
3 minuten
Image
botox spuit
Op dit moment verschijnen er rapporten van (on)aangekondigde bezoeken van de IGJ aan zorgaanbieders die botox en fillers toepassen. We vinden het daarom belangrijk om ons standpunt over dit onderwerp bij je onder de aandacht te brengen. En we delen 3 aandachtspunten waar je rekening mee moet houden als je botox en fillers met cosmetisch doel toepast.

Sinds 1 april 2019 vallen (be)handelingen met een cosmetisch oogmerk, zoals het geven van injecties met botox en fillers, binnen de reikwijdte van de Wet BIG. Het geven van een injectie is een heelkundige handeling die is voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen, waaronder tandartsen. 

Injecties die behoren bij het deskundigheidsgebied van de tandarts

De tandarts is op grond van artikel 36 lid 5 Wet BIG zelfstandig bevoegd tot het geven van injecties, maar deze bevoegdheid is beperkt tot het geven van injecties die behoren tot het deskundigheidsgebied van de tandarts. Artikel 21 Wet BIG bepaalt dat tot dat gebied wordt gerekend het verrichten van handelingen op het gebied van de tandheelkunst.

CTG: botox en fillers alleen bij tandheelkundig doel

In januari 2020 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) zich uitgesproken over de vraag of een tandarts bevoegd is om botox-injecties te geven buiten het wettelijk omschreven deskundigheidsgebied van de tandarts (artikel 21 Wet BIG). Het CTG beantwoordde die vraag ontkennend: een tandarts mag uitsluitend botox (en fillers) toepassen met een tandheelkundig doel. Het CTG wijst daarbij op een belangrijk uitgangspunt van de Wet BIG: het beschikken over bekwaamheid leidt niet tot bevoegdheid.

KNMT: tandarts niet zelfstandig bevoegd bij cosmetisch doel

Wij zijn op grond van de hierboven genoemde wet- en regelgeving en jurisprudentie van oordeel dat:

  • een tandarts zelfstandig bevoegd is voor het toepassen van botox of fillers mits hiermee een tandheelkundig doel gediend is;
  • een tandarts niet zelfstandig bevoegd is voor het cosmetisch toepassen van botox of fillers;
  • een  tandarts wel in opdracht van een BIG-geregistreerd arts botox of fillers cosmetisch mag toepassen met inachtneming van de eisen die de Wet BIG stelt (taakdelegatie);
  • bij het toepassen van botox of fillers, al dan niet in opdracht, de tandarts bekwaam is.

Eisen uitgewerkt in Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

Wij vinden dat een tandarts die in opdracht van een BIG-geregistreerd arts botox of fillers cosmetisch toepast op de hoogte is van en zich houdt aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn uitgewerkt in het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. Het kwaliteitskader gaat uit van een aantal basisprincipes, zoals goede zorg, cliëntgerichte aanpak en goede afstemming en samenwerking tussen zorgverleners. Daarnaast beschrijft het 3 categorieën op basis van de complexiteit van de verrichting en het medisch risico dat een cliënt bij een bepaalde verrichting of behandeling loopt. Het toepassen van botox of fillers is ingedeeld in categorie 1.

3 belangrijke aandachtspunten

Als je botox en fillers toedient met een cosmetisch doel, dan kan je te maken krijgen met (risicogestuurd) toezicht door de IGJ. Daarom noemen we hieronder 3 belangrijke aandachtspunten:

  1. Zorg voor een bestendige relatie met een BIG-geregistreerd arts en werk samen volgens de eisen van Wet BIG (taakdelegatie) en het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg.
  2. Check of jouw beroepsaansprakelijkheidsverzekering cosmetische handelingen dekt.
  3. Zorg voor goede, transparante en laagdrempelige voorlichting aan de patiënt over de mogelijkheid van klacht of geschil zoals bepaald in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

Download het KNMT-standpunt