Filters

Herregistratie tandarts-specialist

Behouden van uw registratie als tandarts-specialist vereist elke 5 jaar herregistratie en aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen voldeed.

Om in Nederland als tandarts-specialist te mogen werken, dient u ingeschreven te staan in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Omdat de inschrijvingsduur beperkt is tot maximaal 5 jaar, dient u zich periodiek te herregistreren. Bij afloop van iedere registratieperiode moet u aantonen dat u in de voorgaande periode (de referteperiode) aan de herregistratie-eisen voldeed.

Deze herregistratie-eisen zijn opgesteld door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS), goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid en worden uitgevoerd door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Voor herregistratie is het volgende van belang:

  • Voordat uw inschrijving vervalt, verzoekt u de RTS om herregistratie;
  • U  voldoet aan de herregistratie-eisen van het CTS en kunt dit met de nodige bewijsstukken aantonen;
  • De (her)inschrijvingsduur is maximaal 5 jaar; daarna vervalt de inschrijving automatisch;
  • Aan herregistratie in het specialistenregister zijn kosten verbonden.

Staat u als tandheelkundig-specialist ingeschreven in het register van de RTS, dan bent u bevoegd om de wettelijk beschermde titel te voeren.

Zo verloopt herregistratie

De RTS controleert periodiek of de kaakchirurg en orthodontist voldoet aan de herregistratie-eisen. Daarbij kijkt de RTS telkens 5 jaar terug (de zogenaamde referteperiode).

Herregistratie is mogelijk als u als tandarts-specialist voldoet aan de daarvoor geldende eisen betreffende:

  • Voldoende en regelmatige uitoefening van het specialisme middels één of meerdere werkgeversverklaring(en);
  • Voldoende deelname aan door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerde deskundigheidsbevordering;

Kosten

Het herregistratietarief van €950,- kunt u overmaken op IBAN rekeningnummer NL93ABNA0409290580, BIC nummer ABNANL2A t.n.v. de KNMT te Utrecht, o.v.v. MKA of DMO en uw naam.

Verklaring van werkzaamheden

Download het template voor de Verklaring van werkzaamheden (benodigd bij herregistratie; docx)

Toelichting bij de Verklaring van werkzaamheden (pdf)

Let op de juiste periode, de referteperiode

U gebruikt de Verklaring van werkzaamheden om aan te tonen dat u als tandarts-specialist werkzaam bent geweest en in het desbetreffende specialisme patiëntgebonden zorg heeft verleend. Het is van belang om daarbij de referteperiode in het oog te houden. Dit is de periode van 5 jaar voorafgaand aan de expiratie van de huidige expiratie. De RTS kijkt 5 jaar terug. De verklaring mag daarom niet zien op perioden die buiten de referteperiode vallen. Het gaat erom dat u kunt aantonen dat u uw specialisme in voldoende mate heeft uitgeoefend in de referteperiode.

Geef adreswijzigingen door

Alle ingeschreven kaakchirurgen en orthodontisten ontvangen van de RTS 3 maanden voor afloop van hun registratietermijn een aanvraagformulier herregistratie op het van u bij de RTS bekende woonadres. U hebt zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de RTS beschikt over uw actuele woonadres.

Binnen 8 weken besluit over aanvraag

Na ontvangst van een volledige aanvraag, inclusief betaling van het geldende tarief, neemt de RTS binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Procedure herregistratie onder voorwaarden

Bij een herregistratie onder voorwaarde(n) of bij afwijzing maakt de RTS dit in een voornemen kenbaar. Als tandheelkundig-specialist kunt u aangeven het niet eens te zijn met het voorgenomen besluit van de RTS. Dit kunt u schriftelijk doen of in een persoonlijk (zienswijze) gesprek. Daarna neemt de RTS een definitief besluit. De registratie blijft in stand tot stand tot het besluit definitief is. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit van de RTS. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het definitieve besluit waartegen het gericht is niet.

Formulier deskundigheidsbevorderende activiteiten

Formulier deskundigheidsbevorderende activiteiten DMO (pdf)

Niet voldoende ruimte op dit formulier? Gebruik dan aanvullend het extra formulier deskundigheidsbevorderende activiteiten DMO (pdf)

Invulinstructie formulier deskundigheidsbevorderende activiteiten DMO (docx)

Formulier deskundigheidsbevorderende activiteiten MKA (pdf; versie 1 september 2017)

Niet voldoende ruimte op dit formulier? Gebruik dan aanvullend het extra formulier deskundigheidsbevorderende activiteiten MKA (pdf, versie 1 september 2017)

Invulinstructie formulier deskundigheidsbevorderende activiteiten MKA (docx)

In verband met de meest recente wijziging van het accreditatiereglement van de NVMKA, wijst de RTS u erop dat de NVMKA heeft bepaald dat er een maximum van 30 punten in 5 jaar geldt voor klinische avonden. U mag deze klinische avonden zelf conform het reglement van de NVMKA accrediteren met een maximum van 2 punten per klinische avond. De RTS heeft het formulier hierop aangepast (versie 0.1). U kunt de categorie ‘klinische avond’ gebruiken. Maakt u gebruik van de vorige versie van het formulier, vult u deze klinische avonden dan in onder de categorie bij- en nascholing. Ook dan kunt u de klinische avonden zelf accrediteren conform het huidige accreditatiereglement van de NVMKA met een maximum van 30 punten in 5 jaar, maximaal 2 punten per klinische avond.

De NVMKA heeft ook bepaald dat voor het schrijven van een boek cq een hoofdstuk van een boek 8 punten (in plaats van voorheen 4 punten) kunnen worden gerekend. Ook dit kunt u zelf accrediteren conform het reglement van de NVMKA.

Meer informatie en vragen over herregistratie

Uitgebreide informatie over herregistratie kunt u vinden in onderstaande documenten:

Heeft u meer of andere vragen over de herregistratie? U kunt uw vraag sturen aan rts.herregistratie@knmt.nl.

Geen herregistratie: geef het door

Hebt u uw werkzaamheden neergelegd en wilt u niet meer worden ge(her)registreerd? Meld dit via rts.herregistratie@knmt.nl.

Herintreding

Als een tandarts in een specialistenregister geregistreerd is geweest, maar is doorgehaald op eigen verzoek of als gevolg van het niet voldoen aan de eisen voor herregistratie, dan kunt u bij de RTS een aanvraag indienen om opnieuw geregistreerd te worden. Dit heet herintreden. Neemt u hiervoor contact op met de RTS.

Contactgegevens herregistratie en herintreding

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
t.a.v. afdeling herregistratie
Postbus 20053
3502 LB UTRECHT
Tel. 088-4404310
E-mail: rts.herregistratie@knmt.nl